ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ – Βιβλιάριο Υγείας

Υγειονομική Διάταξη ΑΙβ 8577/1983 Άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Βιβλιάρια Υγείας Προσωπικού.

“1. Οσοι ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών, είτε ως ειδικοί επαγγελματίες, είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών, ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε ξενοδοχεία, δημόσια λουτρά, καθαριστήρια, κομμωτήρια, κουρεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία και άλλες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους στο κοινό, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας, στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του, πέρασε από ιατρική εξέταση και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του. Ελαβε επίσης γνώση της υποχρεώσεώς του για άμεση δήλωση στον θεράποντα γιατρό του ΙΚΑ ή στον ιατρό οικείου Ασφαλιστικού Φορέα του ή της υγειονομικής υπηρεσίας ή της επιχείρησης αν παρουσιάσει συμπτώματα ενός από τα επόμενα νοσήματα: – Διάρροια οποιασδήποτε διάρκειας και εντάσεως – Βήχα, καταρροή με πυρετά – Εξάνθημα δερματικό, πληγές, δοθιήνα/ες, εγκαύματα κ.ά. δερματικές διαταραχές – Εμπύρετο νόσημα το οποίο διαρκεί περισσότερο από 3 ημέρες. Οι γυναίκες ή άλλα πρόσωπα, που ασκούν το επάγγελμα συνοδού θαμώνων στα μπαρ, καμπαρέ, εντευκτήρια και άλλα παρόμοια καταστήματα για κατανάλωση ποτών (κονσοματρίς), οφείλουν να έχουν εφοδιαστεί με το ανωτέρω βιβλιάριο υγείας και να υποβάλλονται στις ιατρικές εξετάσεις, που κατά την κρίση και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας επιβάλλει η υγειονομική υπηρεσία. 2. Σε άτομα που πάσχουν από νόσημα μη συμβατά με την εργασία τους δεν χορηγείται βιβλιάριο υγείας μέχρις οριστικής αποκαταστάσεως της υγείας τους, διαπίστωση η οποία γίνεται από αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τα εκάστοτε ιατρικά δεδομένα και τις τυχόν απαραίτητες παρακλινικές εξετάσεις. 3. Το ανωτέρω βιβλιάριο υγείας εκδίδεται από την οικεία υγειονομική υπηρεσία. Για το σκοπό αυτόν ο ενδιαφερόμενος εξετάζεται από τον Ιατρό της ανωτέρω υπηρεσίας ή από άλλο κρατικό ιατρό ή ιατρό Ν.Π.Δ.Δ., που θα ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. 4. Για την απόκτηση του βιβλιαρίου υγείας οι εργαζόμενοι σε καταστήματα ή εργαστήρια ή εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος υποβάλλονται υποχρεωτικά μεν σε ιατρική κλινική εξέταση, σε παρακλινικές εξετάσεις δε κατά την κρίση του εξεταστή ιατρού. Οι εξετάσεις αυτές θα επαναλαμβάνονται κάθε φορά που κρίνεται σκόπιμο από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία ή τον εξεταστή ιατρό. Οι προαναφερόμενες παρακλινικές εξετάσεις θα γίνονται απαραίτητα σε κρατικά εργαστήρια ή σε εργαστήρια νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ., ή Ν.Π.Ι.Δ. του νομού ή σε εργαστήρια Ασφαλιστικών Οργανισμών δωρεάν εφόσον η ισχύουσα σχετική νομοθεσία παρέχει αυτή τη δυνατότητα, ή σε αντίθετη περίπτωση, με έξοδα του ενδιαφερομένου. Εξειδικευμένες παρακλινικές εξετάσεις θα γίνονται σε ειδικά κέντρα ή ιδρύματα τα οποία διαθέτουν τη σχετική πείρα και το εξειδικευμένο προσωπικό. Τα ανωτέρω εργαστήρια οφείλουν να καταχωρούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, που ενήργησαν στην οικεία σελίδα του βιβλιαρίου, που έχει τον τίτλο “Δελτίο αποτελεσμάτων ιατρικών ή εργαστηριακών εξετάσεων”. 5. Η υγειονομική υπηρεσία μπορεί, όταν κρίνει σκόπιμο, να υποχρεώσει τους απασχολούμενους στα καταστήματα, εργαστήρια και εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος να υποστούν τους εκάστοτε επιβαλλόμενους από αυτήν προφυλακτικούς εμβολιασμούς. 6. Το βιβλιάριο υγείας θεωρείται αφού συμπληρωθούν πέντε έτη από την ημερομηνία εκδόσεώς του ή της τελευταίας θεωρήσεώς του. 7. Η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία τηρεί ειδικό μητρώο κατόχων βιβλιαρίων υγείας στο οποίο καταχωρούνται, πλην των άλλων απαραίτητων στοιχείων και υπόχρεων και οι ημερομηνίες εκδόσεως και θεωρήσεως των βιβλιαρίων. 8. Το βιβλιάριο υγείας θα είναι ενιαίου τύπου, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχει η δ/νση Δημόσιας υγιεινής του υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η αντικατάσταση των παλαιών θα γίνεται μετά τη λήξη τους. 9. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου η σχετική εργατική νομοθεσία προβλέπει την ενσωμάτωση βιβλιαρίων εργασίας και υγείας των απασχολουμένων σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. των απασχολουμένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις), οι κάτοχοι των βιβλιαρίων τούτων οφείλουν να υποβάλλονται στις απαραίτητες ιατρικές (κλινικές και παρακλινικές) εξετάσεις και στους προφυλακτικούς εμβολιασμούς όπως ορίζουν οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Τα στοιχεία τούτων θα καταχωρούνται στο Ειδικό μητρώο της υγειονομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 7. 10. Το βιβλιάριο υγείας κρατείται ενημερωμένο από τον κάτοχο και επιδεικνύεται, όταν ζητείται στα αρμόδια όργανα υγειονομικού και στη διεύθυνση της επιχείρησης που απασχολείται ο εργαζόμενος. Οι νομείς καταστημάτων, εργαστηρίων και εργοστασίων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τούτων οφείλουν να μην προσλαμβάνουν ή απασχολούν στην επιχείρησή τους άτομα, τα οποίο δεν κατέχουν βιβλιάριο υγείας ή δεν έχουν θεωρήσει αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. 11. Σε κάθε κατάστημα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο υγειονομικού ενδιαφέροντος θα υπάρχει αναρτημένη σε κατάλληλη θέση, ώστε να μπορεί να ελέγχεται ευχερώς από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους, ονομαστική κατάσταση των απασχολουμένων σ’ αυτό ατόμων, στην οποία θα αναφέρεται και το είδος της εργασίας, με την οποία ασχολείται το κάθε άτομο. Η κατάσταση αυτή θα ενημερώνεται σε περίπτωση αλλαγής της συνθέσεως του προσωπικού της επιχειρήσεως (αποχώρηση ή πρόσληψη υπαλλήλων). 12. Δια της παρούσης καταργείται το εδάφιο Β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 36 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης. μο