ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ – Προϊόντα για διαβητικούς

Κώδικας Τροφίμων και Ποτών Άρθρο 3, παράγραφος  5, Άρθρο 6, παράγραφος  1,2,3,4,6,8,9,11,12

 

 

Κώδικας Τροφίμων και Ποτών Άρθρο 3, παράγραφος  5

Τίτλος Αρθρου
Τρόφιμα χρήζοντα έγκρισης

5. Η προσθήκη σε ένα τρόφιμο, με σκοπό τη βελτίωση των οργανοληπτικών και μακροσκοπικών χαρακτήρων του, οποιασδήποτε ανόργανης ή οργανικής ύλης, έστω και αβλαβούς, ή η εφαρμογή φυσικής, χημικής ή βιολογικής μεθόδου, που δεν αναφέρεται ρητά στο αντίστοιχο πρότυπο του εν λόγω τροφίμου, που καθορίζεται στον παρόντα Κώδικα, επιτρέπεται μόνο ύστερα από σχετική έγκριση του Α.Χ.Σ. και κατά περίπτωση του Ε.Ο.Φ. ή Κ.Ε.Σ.Υ., διαφορετικά θεωρείται ως πράξη που αποσκοπεί στην παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού και, κατά περίπτωση, ως πράξη επικίνδυνη για τη Δημόσια Υγεία.

Κώδικας Τροφίμων και Ποτών Άρθρο 6, παράγραφος  1,2,3,4,6,8,9,11,12

Τίτλος Αρθρου

Τρόφιμα για ειδική διατροφή

1. Τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ειδική διατροφή, είναι εκείνα τα οποία λόγω της ειδικής σύνθεσής τους ή της ειδικής επεξεργασίας κατά την παρασκευή τους διακρίνονται σαφώς από τα τρόφιμα συνήθους κατανάλωσης, ανταποκρίνονται στο δηλούμενο θρεπτικό προορισμό τους και κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο δηλώνεται ότι επιτελούν τον προορισμό αυτό.

2. Ειδική διατροφή είναι εκείνη η οποία ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες διατροφής.

α) ορισμένων κατηγοριών ατόμων των οποίων έχει διαταραχθεί η πεπτική λειτουργία ή ο μεταβολισμός.

β) ορισμένων κατηγοριών ατόμων, τα οποία βρίσκονται σε ειδική κατάσταση της φυσιολογίας τους και μπορούν επομένως να ωφεληθούν ιδιαίτερα από την ελεγχόμενη κατανάλωση ορισμένων ουσιών των τροφίμων.

γ) των υγιών βρεφών ή νηπίων.

3. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εδ. (α) και (β) μπορούν να χαρακτηρίζονται ως τρόφιμα “διαιτητικά” ή “δίαιτας”.

4. Κατά την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση τροφίμων για συνήθη κατανάλωση απαγορεύεται: α) η χρησιμοποίηση των ενδείξεων “διαιτητικά” ή “δίαιτας” μόνης ή σε συνδυασμό με άλλες λέξεις, για το χαρακτηρισμό των τροφίμων αυτών.

β) κάθε ένδειξη ή παρουσίαση, η οποία είναι δυνατόν να δημιουργήσει την εντύπωση ότι πρόκειται για κάποια από τα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο αυτό.

6. Η φύση και η σύνθεση των προϊόντων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να είναι τέτοιες ώστε τα προϊόντα αυτά να είναι κατάλληλα για την ειδική διατροφή για την οποία προορίζονται.

8. Στα τρόφιμα για ειδική διατροφή επιτρέπεται η χρήση διαφόρων προσθέτων, χρωστικών και γλυκαντικών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 33 – 35 και 68 του Κώδικα Τροφίμων,

9. Τα προϊόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν είναι δυνατόν να διατεθούν στο εμπόριο παρά μόνο προσυσκευασμένα και κατά τρόπο ώστε η συσκευασία να τα καλύπτει πλήρως.

α. Ο τρόπος προβολής των προϊόντων ειδικής διατροφής

συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας και των άλλων ενδείξεων και του τρόπου παράθεσής τους, της παρουσίασης και της διαφήμισής τους δεν πρέπει να είναι παραπλανητικός και να αποδίδει στα προϊόντα αυτά ιδιότητες μέσου πρόληψης, θεραπευτικής αγωγής και ίασης ανθρώπινης νόσου ή άλλες ιδιότητες που δεν έχουν ή να υπονοεί αυτές τις ιδιότητες. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τηρούνται οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή.

β. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου δεν εμποδίζεται να απευθύνεται κάθε χρήσιμη πληροφορία ή σύσταση αποκλειστικά σε πρόσωπα ειδικευμένα στους τομείς της ιατρικής, της διαιτολογίας ή της φαρμακευτικής.

γ. Με κοινοτική διαδικασία ορίζονται οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες στην επισήμανση, στην παρουσίαση και στη διαφήμιση είναι δυνατόν να αναφέρεται μια συγκεκριμένη δίαιτα ή μια κατηγορία ατόμων για τα οποία προορίζεται ένα προϊόν από τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2.

11. Οι διατάξεις για την επισήμανση των τροφίμων εφαρμόζονται στα προϊόντα αυτού του άρθρου με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Η ονομασία με την οποία πωλείται ένα προϊόν, πρέπει να συνοδεύεται από ένδειξη των ειδικών θρεmικών χαρακτηριστικών του. Ωστόσο στις περιπτώσεις των προϊόντων που προορίζονται για υγιή βρέφη ή νήπια, η ένδειξη αυτή αντικαθίσταται από την ένδειξη του προορισμού τους.

β. Η επισήμανση προϊόντων ειδικής διατροφής για τα οποία δεν έχουν θεσπισθεί ειδικές διατάξεις πρέπει επίσης να περιλαμβάνει:

– Τα ιδιαίτερα στοιχεία της ποιοτικής και ποσοτικής σύνθεσης ή της ειδικής μεθόδου παρασκευής, που δίνουν στο προϊόν τα ιδιαίτερα θρεπτικά χαρακτηριστικά του.

– Την παρεχόμενη θερμιδική αξία εκφρασμένη σε KJ ή Kcal καθώς και την περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, πρωτείνες και λίπος ανά 100g ή 100ml του προϊόντος, όπως αυτό διατίθεται στο εμπόριο και αναγόμενη στην ποσότητα η οποία προτείνεται για κατανάλωση, αν το προϊόν παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο.

Εν τούτοις, αν η θερμιδική αξία είναι κατώτερη από 50 KJ (12 Kcal) ανά l00g ή 100ml του προϊόντος που διατίθεται στο εμπόριο, οι ανωτέρω ενδείξεις μπορούν να αντικατασταθούν είτε από την ένδειξη “Θερμιδική αξία κάτω των 50 KJ (Kcal) ανά l00g” είτε από την ένδειξη “Θερμιδική αξία κάτω των 50 KJ (12 Kcal) ανά 100ml”.

γ) Πέραν των ανωτέρω, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις για την επισήμανση προϊόντων ειδικών κατηγοριών για τα οποία ισχύουν ειδικές διατάξεις, καθορίζονται από αυτές τις διατάξεις.

12. Η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τη διάθεση στην κατανάλωση και τον έλεγχο των προϊόντων ειδικής διατροφής και των συμπληρωμάτων διατροφής ανήκει στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Φ.