ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ – Επισήμανση συστατικών

Κώδικας Τροφίμων και Ποτών Άρθρο 11, παράγρ. 3 εδάφιο Α΄

Αρθρο: 11

Επισήμανση, παρουσίαση τροφίμων

3. α) Οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στην επισήμανση των τροφίμων, με τους όρους και με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο εδ. γ. της παρ. αυτής και στις παραγράφους 4 έως 13 είναι:

i) Η ονομασία πώλησης

ii) Ο κατάλογος των συστατικών

Η ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6.

iii) Η καθαρή ποσότητα, για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα

iv) Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και στην περίπτωση τροφίμων που είναι ευαλοίωτα από μικροβιολογική άποψη, η τελική χρονολογία ανάλωσης.

ν) Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης

νi) Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της ΕΟΚ. νii) Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου.

νiii) Οδηγίες χρήσης στην περίπτωση που η παράλειψή τους δεν επιτρέπει τη σωστή χρήση του τροφίμου.

ix) Για τα ποτά με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ όγκο, η αναγραφή του κτηθέντος κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου.