ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ – Αποδείξεις

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι επιτηδευματίες που εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν.1809/1988, μπορούν να εκδίδουν την απόδειξη λιανικής πώλησης στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί η έκδοση δελτίου αποστολής κατά τα ανωτέρω, μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα αποστολής και όχι μέχρι τη δεκάτη Πέμπτη ημέρα του επομένου, δεδομένου ότι, οι εν λόγω ταμειακές μηχανές δεν έχουν τη δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων με προγενέστερη ημερομηνία.

Παρέχεται ακόμη η δυνατότητα για τις περιπτώσεις διακινήσεων λιανικώς πωληθέντων αγαθών, που αφορούν το τελευταίο πενθήμερο του μήνα, να εκδίδονται οι αποδείξεις στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής (μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα), από τα ήδη θεωρημένα χειρόγραφα στελέχη που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής λειτουργίας των ταμειακών μηχανών  (ΠΟΛ.1271/12.12.2002 )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.
(κωδικοποίηση μέχρι τον νόμο :3842/2010 την 2010-04-23]

Αρθρο 13. Αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών. Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

1. ….

2. ….

3. Η απόδειξη εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής του αγαθού.

Κατ’ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, η απόδειξη μπορεί να εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα αποστολής και πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου.

Όταν η αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, με εντολή του αγοραστή, σε χρόνο μεταγενέστερο από την έκδοση της απόδειξης λιανικής πώλησης, στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο αριθμός της απόδειξης αυτής.