ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ – Δεξιώσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1059446/… Αθήνα, 10 Ιουλίου 2006

Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας μας γνωστοποιείτε ότι, η εταιρεία σας έχει αντικείμενο εργασιών την οργάνωση εκδηλώσεων και δεξιώσεων σε διάφορους ιδιωτικούς χώρους. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, η ως άνω εταιρεία μεταφέρει πάγιο εξοπλισμό όπως τραπέζια, καθίσματα, τραπεζομάντιλα, πιάτα, μαχαιροπίρουνα και διάφορα παρεμφερή είδη για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων με δικά της μεταφορικά μέσα. Τέλος ρωτάτε για την καθημερινή μεταφορά του ως άνω περιγραφόμενου πάγιου εξοπλισμού, απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής.

Σε σχέση με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 11.9.5 της αριθμ.3/1992 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), μπορεί να μην εκδίδεται Δελτίο Αποστολής κατά τη διακίνηση από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και μηχανημάτων, για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους.

Κατ’ ανάλογη εφαρμογή της ανωτέρω θέσης έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις να μην εκδίδονται δελτία αποστολής για τη διακίνηση μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, συστημάτων ήχου, σκηνικών, διαφόρων σκευών που χρησιμοποιούνται για τη διοργάνωση catering πάγιου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για στολισμούς κοινωνικών εκδηλώσεων κτλ, εφόσον αυτά είναι αποδεδειγμένα αναγκαία για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους και εφόσον πληρούνται και οι λοιποί όροι της διοίκησης που αναφέρονται στα έγγραφα αυτά.
Επισημαίνεται όμως ότι η απαλλαγή αυτή δεν καταλαμβάνει τις διακινήσεις με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης, όπου απαιτείται η έκδοση Δ.Α., σύμφωνα, με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.

2. Κατ’ αναλογία με τα προαναφερόμενα μπορεί να μην εκδίδετε δελτία αποστολής για τις διακινήσεις και μεταφορές του πάγιου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος και άμεσα συνδεδεμένος με την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας σας, προς και από τους τόπους διοργάνωσης και λοιπών εκδηλώσεων και για είδη όπως αυτά που ενδεικτικά αναφέρονται παραπάνω στο εισαγωγικό μέρος του παρόντος με τις απαραίτητες όμως προϋποθέσεις:
α. ότι χρησιμοποιούνται ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα για την διακίνηση και μεταφορά του εξοπλισμού και
β. ο ανωτέρω εξοπλισμός δεν αποτελεί αντικείμενο εμπορίας ούτε εκμίσθωσης από μόνος του από την εταιρεία σας στον παραγγέλλοντα τη δεξίωση και κατά συνέπεια δεν εισπράττετε γι’ αυτόν ιδιαίτερο τίμημα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ