«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

Η Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. στις 17-1-2011 προέβη σε ανοικτή πρόσκληση προς τους Κλαδικούς & Τοπικούς Συνδικαλιστικούς Φορείς (Ομοσπονδίες και Σωματεία ΕΒΕ μέλη της ΓΣΕΒΕΕ), να υποβάλλουν προτάσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ MΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (Υπουργείο Εργασίας).

Το Πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής «Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νομού», με στόχο την ανταπόκρισή των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.

Τα Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Πρόσκληση Α) θα εξειδικεύονται υποχρεωτικά σε επιδοτούμενες δράσεις κατάρτισης εργαζομένων, εργοδοτών, απασχολούμενων και συμβουλευτικής επιχειρήσεων. Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλλει μέχρι δύο κλαδικά σχέδια.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στις δράσεις κατάρτισης θα πρέπει ταυτοχρόνως με την αίτηση του συνδικαλιστικού φορέα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Β΄ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ».

Ο Σύμβουλος ο οποίος θα επιλεγεί από τον συνδικαλιστικό φορέα με συγκεκριμένη διαδικασία (που αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη) θα αναλάβει τόσο την σύνταξη και υποβολή του κλαδικού σχεδίου σε επίπεδο νομού όσο και τη σύνταξη και υποβολή των αιτήσεων των μεμονωμένων επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης Α΄ το κόστος του κλαδικού σχεδίου εξαρτάται από τον αριθμό των επιχειρήσεων και των καταρτιζομένων που προβλέπεται να συμμετέχουν και δεν μπορεί να ξεπερνά τις 80 χιλιάδες ευρώ εκ των οποίων μέχρι το 70% αφορά την αμοιβή του συμβούλου και μέχρι 30% αφορά την αποζημίωση του συνδικαλιστικού φορέα για δράσεις διαχείρισης, πληροφόρησης, δημοσιότητας κλπ.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης Β΄ γίνεται η υλοποίηση της κατάρτισης, το κόστος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 13€ ανά ώρα και ανά καταρτιζόμενο. Το εκπαιδευτικό επίδομα των καταρτιζομένων αντιστοιχεί σε 5€ ανά ώρα.

Επισημαίνεται, ότι στα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να λάβουν μέρος εκτός των εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων και εργοδότες μικρών επιχειρήσεων.

Με το παρών καλούνται οι Ομοσπονδίες και Σωματεία ΕΒΕ – μέλη της ΓΣΕΒΕΕ να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό και να συνεργαστούν με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στην υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων κατάρτισης των απασχολουμένων από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Εφόσον επιθυμείτε τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος συμμετοχής στα εξής τηλ. επικοινωνίας:
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΟΕΖΕ ή στα τοπικά σας σωματεία.