Σχετικοί Νόμοι με τα εργασιακά

ΝΟΜΟΣ.3227/09.02.2004 Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις

 

Αρθρο 5  Εκκαθαριστικά αποδοχών

Στους εργαζόμενους που με βάση συμφωνία με τον εργοδότη αμείβονται με ενιαίο συνολικό μισθό (κατ αποκοπήν μισθός) ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί σημείωμα στο οποίο αναφέρονται ο ενιαίος συνολικός μισθός που έχει συμφωνηθεί και οι επ αυτού κρατήσεις, καθώς και αναλυτικά οι αποδοχές τις οποίες θα εδικαιούντο να λάβουν εάν αμείβονταν με βάση κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση και οι επί των ανωτέρω αποδοχών κρατήσεις. Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 16 του Ν.2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του Ν.3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α) , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 Ν 3227/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Ν 3385/2005 (ΦΕΚ Α΄ 210/19.8.2005).

 

 

ΝΟΜΟΣ 2639/01.09.98  ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998)

Αρθρο 16  Διοικητικές κυρώσεις

1. Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας επιβάλλεται, µε αιτιολογηµένη πράξη του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων:
α.) Πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ

β.) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης για χρονικό διάστηµα µέχρι τριών (3) ηµερών. Επίσης µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµόδιου Επιθεωρητή Εργασίας, να επιβληθεί στον εργοδότη προσωρινή διακοπή της λειτουργίας για διάστηµα µεγαλύτερο από τρεις (3) ηµέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης.

2. Η πράξη επιβολής προστίµου, κατά τα ανωτέρω, κοινοποιείται µε απόδειξη στον παραβάτη και αποτελεί έσοδο του Δηµοσίου.
Κατά της πράξης επιβολής προστίµου ασκείται προσφυγή ουσίας, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίησή της, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Η προσφυγή είναι απαράδεκτη εάν δεν κοινοποιηθεί στην αρµόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κατάθεσή της. Η άσκηση της προσφυγής έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για το 80% του προστίµου. Από την αρµόδια υπηρεσία του Σ.Ε.Π.Ε. βεβαιώνεται το 20%, του επιβληθέντος προστίµου µε την άσκηση της εµπρόθεσµης προσφυγής, το οποίο εισπράττεται από την αρµόδια Δηµόσια οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ως δηµόσιο έσοδο.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί να ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του Αρθρου αυτού.

3. Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων συνεκτιµώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαµβανόµενη µη συµµόρφωση στις υποδείξεις των αρµόδιων οργάνων, οι παρόµοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβλη8εί κυρώσεις στο παρελθόν και ο βαθµός υπαιτιότητας.

4. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή.

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να αυξάνονται τα όρια του προβλεπόµενου από την παράγραφο 1 προστίµου.

6. Διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που προβλέπουν ως διοικητική κύρωση το πρόστιµο κατά τρόπο διάφορο από τις παραγράφους 1 και 2 του Αρθρου αυτού καταργούνται, εκτός από τις διατάξεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. Για το πρόστιµο που επιβάλλεται στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζεται η παράγραφος 2 του Αρθρου αυτού.