ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΑΘΗΤΕΣ –ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΧΩ ?

Με την ολοκλήρωση των σπουδών και πριν τη λήψη του πτυχίου ο σπουδαστής κάνει την πρακτική άσκηση.

 

Υπογράφεται η σύμβαση μαθητείας με τη σχολή ,σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση, δια των υπευθύνων υπαλλήλων της, να μεταδώσει προς τον μαθητευόμενο, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται, τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση του επαγγέλματος του.

Αποζημίωση πρακτικά ασκούμενου

Για τον ιδιωτικό τομέα η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο 80% του ισχύοντος Ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)

Ασφάλιση κατά την πρακτική άσκηση

Στη διάρκεια της Πρακτικής άσκησής του ο σπουδαστής ασφαλίζεται μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου. Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά και καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη.

Ο εργοδότης πρέπει να απευθύνεται στο ΙΚΑ και να ενημερώνεται κάθε εξάμηνο γι’ αυτή την αλλαγή.

Στους σπουδαστές που κάνουν Πρακτική Άσκηση δεν δίδονται δώρα και επίδομα κανονικής Άδειας και δεν αποκτάται δικαίωμα συνταξιοδοτικής κάλυψης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις πρακτικά ασκούμενου σπουδαστή

Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή της Υπηρεσίας, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και ότι άλλο ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή Υπηρεσίας. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού κώδικα μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της απασχόλησης.

Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος σπουδαστής μπορεί για σοβαρούς λόγους ν’ απουσιάσει δικαιολογημένα για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά.

 

Κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης υπογράφεται η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ και κατατίθεται στον ΟΑΕΔ εντός οκτώ ημερών και παράλληλα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ το οποίο κατατίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας.

 

Οι εργοδότες ΔΕΝ απαιτείται να καταγράφουν τους εργαζόμενους με πρακτική άσκηση στο Βιβλίο Νεοπροσλαμβανομένων  (Εγκύκλιος ΙΚΑ 95/2004 )