ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΩ ΒΙΒΛΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥ ;

Όσοι έχουν επιχείρηση η οποία έχει φορτηγό (είτε Φ. Ι. Χ., είτε Φ. Δ. Χ.) ή έχουν ταξί ή πούλμαν πρέπει να εφοδιάζουν κάθε όχημα με ένα «Βιβλίο Δρομολογίων» το οποίο θα το τηρεί ο οδηγός του.
Το βιβλίο αυτό είναι θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας και ο αριθμός των σελίδων του πρέπει να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον τριών μηνών.

 

Ο ρόλος του ειδικού αυτού βιβλίου είναι ο εξής:
Πριν από κάθε δρομολόγιο ο οδηγός του οχήματος πρέπει να συμπληρώνει στοιχεία όπως ώρα εκκίνησης, τόπο προορισμού, είδος φορτίου κ.τ.λ. Όταν γυρίσει από το δρομολόγιο την ώρα επιστροφής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να ελέγχονται τα αυθαίρετα ωράρια (ή καλύτερα τα …. επικίνδυνα ωράρια !!!) των διάφορων οδηγών οχημάτων. Έτσι εάν Υπηρεσία Ελέγχου σταματήσει ένα όχημα στον δρόμο και κατά τον έλεγχο του βιβλίου αυτού διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που γράφει δεν είναι αληθινά ή τέλος πάντων τα ωράρια που αναγράφονται θεωρηθούν επικίνδυνα τότε εμφανίζεται η γνωστή μας λέξη … « πρόστιμο» !!!.
Λογικά σημαίνει ότι όποιος οδηγεί τέτοιο όχημα πρέπει και να συμπληρώνει το ειδικό αυτό βιβλίο. Αυτό συνέβαινε πριν τον Ν. 3144/2003 παρ.8 άρθρο 21, αφού με τον εν λόγω Νόμο εμφανίσθηκαν και απαλλαγές στην τήρηση του εν λόγω βιβλίου:
Αναλυτικότερα απαλλάσσονται στην υποχρέωση αυτή εάν οι οδηγοί είναι:
α) οι ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών, οι συνιδιοκτήτες τους, και τα μέλη της οικογένειάς αυτών.
β) εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί ή απασχολούνται στον εργοδότη όχι με την ειδικότητα του οδηγού, αλλά με ειδικότητα άλλη, η άσκηση του έργου της οποίας υποβοηθείται από την οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου (π.χ. περιοδεύων πωλητής, λογιστής, κλητήρας, τεχνίτης κ.λ.π.)
γ) για γεωργικά μηχανήματα πάσης φύσεως και αγροτικά αυτοκίνητα.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι υποχρέωση τήρησης αυτού του βιβλίου (μετά τον Ν.3144/2003) υπάρχει μόνο όταν ο οδηγός του οχήματος έχει την ειδικότητα του οδηγού και οι οποίος – έτσι και αλλιώς – πρέπει να έχει και επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.
Στο βιβλίο δρομολογίων πρέπει να κάθε σελίδα να είναι και μια ημέρα οδήγησης. Ο αριθμός των σελίδων πρέπει να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον 3 μηνών. Υπόχρεος για τον εφοδιασμό του οχήματος με αυτό το βιβλίο είναι ο εργοδότης ενώ υπόχρεος για την συμπλήρωση του είναι ο εργαζόμενος- οδηγός.
Με την ολοκλήρωση της ημέρας κόβεται η σελίδα από τον οδηγό και παραδίδεται στον εργοδότη αφού έχουν προηγουμένως υπογράψει και οι δύο. Το στέλεχος (μπλοκάκι) παραμένει πάντα στο όχημα, ώστε όταν ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας ή από τα Αστυνομικά Όργανα να μπορεί να δοθεί.
Μόλις τελειώσει το μπλοκάκι δίδεται στον εργοδότη και αυτός εφοδιάζει το όχημα με καινούργιο, θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.
Τα μπλοκ αυτά πρέπει να διαφυλάττονται για δύο χρόνια.
Τα στοιχεία που υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται εντός του βιβλίου αυτού είναι τα κάτωθι:
Α) Επικεφαλίδα: «Ημερήσιο Βιβλίο Δρομολογίων»
Β) Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος και στοιχεία ιδιοκτήτη.
Γ) Ονοματεπώνυμο οδηγού και αριθμός διπλώματος.
Δ) Η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, η αφετηρία ή ο σταθμός διανυκτέρευσης, το είδος φορτίου, η ώρα εκκίνησης, ο τόπος προορισμού, ή ώρα άφιξης, η χρονική διάρκεια τυχόν βλάβης του οχήματος, ο χρόνος αναμονής στον σταθμό ή την «πιάτσα», η συνολική ημερήσια απασχόληση του προσωπικού καθώς και οι διάφορες παρατηρήσεις. (Αυτά τα στοιχεία θα εμφανίζονται σε ξεχωριστές στήλες του βιβλίου)
Ας μην ξεχνάμε ότι εκτός του βιβλίου υπάρχει και η υποχρέωση τήρησης «ταχογράφου» για τα φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων.

Η μη τήρηση των ανωτέρω βιβλίων επισύρει διοικητικές κυρώσεις, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν 2639/1998:

 

«Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων:

 

α) Πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

 

[Όπως η περ. α, αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 5 άρθρ. 11 Ν 3144/2003, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 Ν 3227/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Ν 3385/2005 (ΦΕΚ Α΄ 210/19.8.2005).

 

β) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ημερών. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας, να επιβληθεί στον εργοδότη προσωρινή διακοπή της λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) ημέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.