ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3996/2011

ΑΠ : 19103

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2011

                                                                                         Προς:    Ομοσπονδίες

                                                                                                         Επιμελητήρια

Θέμα: Ενημέρωση – Διευκρινίσεις σχετικά με τα ασφαλιστικά ζητήματα που διευθετούνται με τον Ν.3996/2011

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από πολύμηνη διαβούλευση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουμάνη υιοθετήθηκαν σημαντικές προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά  με ορισμένα κρίσιμα ζητήματα της «ασφαλιστικής ατζέντας». Με σχετικές διατάξεις που ψηφίστηκαν στον πρόσφατο νόμο 3996/11 για την “Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας”, επιχειρούνται λύσεις, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο ικανοποιητικές, σε μία σειρά ζητημάτων που απασχολούν έντονα τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ. Ειδικότερα:

 

1.       Θεσπίζεται η υποχρέωση του ΟΑΕΕ, όπως και των άλλων ασφαλιστικών φορέων κύριας ασφάλισης, εφόσον έχει εκδοθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, να εκδίδει την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, το παραπάνω χρονικό διάστημα επιμηκύνεται σε έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης εντός των αναφερομένων προθεσμιών, ο ΟΑΕΕ υποχρεούται σε έκδοση απόφασης για προσωρινή σύνταξη μέσα σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή της αίτησης και εβδομήντα πέντε (75) ημερών, σε περίπτωση συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση. [άρθρο 38]

2.       Κατοχυρώνεται και νομοθετικά η πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ για εξαγορά του «ασφαλιστικού» χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την εγγραφή στα μητρώα των πρώην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α. Η αναγνώριση θα γίνεται καταβάλλοντας ασφαλιστική εισφορά ίση με την εισφορά του κλάδου σύνταξης της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Ο.Α.Ε.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά, ή, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης προσαυξάνεται, για κάθε έτος χρόνου προ εγγραφής που αναγνωρίζεται, κατά ποσοστό 2% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας, επί της οποίας καταβλήθηκαν οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, ανεξαρτήτως συνταξιοδοτικού καθεστώτος που επιλέγεται. [άρθρο 41]

3.       Για οφειλέτες στον ΟΑΕΕ και για ποσά που δεν υπερβαίνουν μαζί με τις προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη τις 15.000€, καθίσταται δυνατή η εξόφληση της οφειλής μέσω παρακράτησης από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από σαράντα (40). Η πρώτη δόση θα παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα. [άρθρο 43]

4.       Με δεδομένη την εφαρμογή της διαδικασίας για ταχύτερη απονομή συντάξεων, προβλέπεται η δυνατότητα συνέχισης της επαγγελματικής δραστηριότητας του ελεύθερου επαγγελματία που καταθέτει την αίτηση συνταξιοδότησης, για διάστημα έως ένα έτος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση. [άρθρο 49]

5.       Παρέχεται η δυνατότητα σε όσους λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη να συνεχίσουν, εφόσον το επιθυμούν, την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, εφόσον δεν παρέχουν προσωπική εργασία, προκειμένου να βελτιώσουν την ιδιαίτερα δυσμενή σήμερα οικονομική τους κατάσταση. [άρθρο 50]

6.       Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους ασφαλισμένους του πρώην ΤΣΑ, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να καταταγούν, για το σύνολο ή μέρος του χρόνου ασφάλισής τους στο πρώην Τ.Σ.Α., στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον καταβάλλουν ειδική εισφορά για κάθε έτος ασφάλισής τους, ίση με διακόσια πενήντα (250) ευρώ. [άρθρο 52]

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

 Ασημακόπουλος Δημήτρης                                               Σκορίνης Νίκος