Δημοσίευση αποσπάσματος Πρακτικού Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΖΕ στις 20/08/2019

oeze3

Αρ. πρωτ. 57/ 27.08.2019

Δημοσιεύουμε απόσπασμα Πρακτικού της από 20/08/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΖΕ για την επιλογή: α) Στελέχους Διαχείρισης Φυσικού Αντικειμένου (ΕΣ2), β) Στελέχους Διαχείρισης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΕΣ3), γ) ΠΕ Νομικός της Πράξης «Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού στον Κλάδο της Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5002765.

Κατά της ανωτέρω απόφασης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις στο πρωτόκολλο της ΟΕΖΕ έως τις 15.00 ώρα της πέμπτης ημέρας από την ανάρτηση της απόφασης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων:

Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 15.00

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΕΖΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΚΟΣ

epa