ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ ΄΄ΧΑΜΗΛΟΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ΄΄ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

  

 

 

Θέμα: «Χρήση του Ισχυρισμού «Χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης» στην επισήμανση παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων»

             

 Στο πλαίσιο διασφάλισης της ομοιόμορφης άσκησης του ελέγχου της επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης των τροφίμων σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 

 

 Ο ισχυρισμός «χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης» δε ρυθμίζεται από την Ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία. Εντούτοις, χρησιμοποιείται

 

στην επισήμανση/παρουσίαση/διαφήμιση ορισμένων τροφίμων υπονοώντας σχέση μεταξύ των τροφίμων αυτών και της υγείας

 

(επίδραση στα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα). 

 

Με βάση τα ανωτέρω και μέχρι την έκδοση σχετικών οδηγιών από την ΕΕ, ο εν λόγω ισχυρισμός μπορεί να αντιμετωπίζεται ως γενικός ισχυρισμός υγείας, και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον εφόσον πληρούνται οι όροι χρήσης επιτρεπόμενου σχετικού ισχυρισμού υγείας, ο οποίος θα πρέπει να διατυπώνεται δίπλα ή μετά από τον ανωτέρω ισχυρισμό [Καν. (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, άρθρο 10 παρ. 3, Εκτελεστική απόφαση 2013/63/ΕΕ]. 

Παραδείγματα τέτοιων επιτρεπόμενων σχετικών με τον «χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη» ισχυρισμών υγείας είναι οι ισχυρισμοί για τρόφιμα/συστατικά τροφίμων που μειώνουν την αύξηση της γλυκόζης στο αίμα μετά την κατανάλωσή τους ως μέρος του γεύματος ή σε σύγκριση με άλλα τρόφιμα που περιέχουν σάκχαρα (Καν. (ΕΕ) αριθ. 432/2011).

Επισημαίνεται ότι η επισήμανση / παρουσίαση / διαφήμισή των τροφίμων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΕ) αριθ. 432/2012.

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ.

 

Ιωάννης Τσιάλτας