ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργική Απόφαση οικ.32790/392/Φ.15/2017 – ΦΕΚ 1061/Β/28-3-2017

print 
email

 

Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας.


Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 32790/392/Φ.15/2017

ΦΕΚ 1061/Β/28-3-2017

Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του ν. 4442/2016 (Α’ 230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 24.

2. Του ν. 3982/2011 (Α’ 143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διατάξεις αυτού.

3. Του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και το Κυβερνητικά Όργανα».

4. Του π.δ. 116/2014 (Α’ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

5. Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων».

7. Την υπ’ αρ. Υ197/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’ 3722) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Υ226/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’ 4233).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο και τη διαδικασία της γνωστοποίησης και κάθε άλλο σχετικό με αυτήν θέμα αναφορικά με τη λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) και εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, με εξαίρεση τη δραστηριότητα «Παραγωγή ζάχαρης» με ΚΑΔ 10.81.

Άρθρο 2

Γνωστοποίηση

Οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες εξειδικεύονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, λειτουργούν νόμιμα μετά την υποβολή γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4442/2016. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτήν, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

Άρθρο 3

Περιεχόμενο γνωστοποίησης

1. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει:

α. Πληροφορίες σχετικά με τον φορέα άσκησης της δραστηριότητας.

β. Πληροφορίες σχετικά με τη θέση της εγκατάστασης.

γ. Πληροφορίες σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα.

δ. Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος της ασκούμενης δραστηριότητας, την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό της.

ε. Λοιπές πληροφορίες κατά περίπτωση.

2. Υπόδειγμα (έντυπο) της γνωστοποίησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Μετά την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) και ειδικότερα των υποσυστημάτων α και β της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4442/2016, δεν απαιτείται συμπλήρωση του παραρτήματος της γνωστοποίησης ως προς τις πληροφορίες που υποστηρίζονται από το ΟΠΣ-ΑΔΕ.

Άρθρο 4

Παράβολο

1. Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η κατάθεση παράβολου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4442/2016. Ειδικότερα προκύπτει ότι ο φορέας μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών που ασκούνται:

α. Σε επαγγελματικά εργαστήρια και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 37 kW ή η θερμική ισχύς τα 70 kW, καταβάλλει παράβολο ποσού εκατό (100) ευρώ.

β. Σε δραστηιότητες με εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 kW και των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε ποσό μέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) εύρω, καταβάλλει παράβολο ποσού εξήντα (60) ευρώ.

γ. Σε δραστηριότητες με εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 400 kW και των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε ποσό μέχρι εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρω, καταβάλλει παράβολο ποσού ενενήντα (90) ευρώ.

δ. Σε δραστηριότητες με εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1000 kW και των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε ποσό μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, καταβάλλει παράβολο ποσού εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

ε. Σε δραστηριότητες με εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 2000 kW και των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε ποσό μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, καταβάλλει παράβολο ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

στ. Σε δραστηριότητες με εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 4000 kW και των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε ποσό μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, καταβάλλει παράβολο ποσού εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

ζ. Σε δραστηριότητες με εγκατεστημένη ισχύ που υπερβαίνει τα 4000 kW και των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε ποσό άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, καταβάλλει παράβολο που αντιστοιχεί σε ποσοστό μηδέν κόμμα μηδέν εννιά τοις χιλίοις (0,09‰) της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού και όχι μεγαλύτερο του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

2. Το παράβολο που προβλέπεται σε κάθε μία από τις ως άνω περιπτώσεις καταβάλλεται εφόσον συμπίπτουν στην ίδια κατηγορία η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού και η ισχύς αυτού. Εφόσον δεν συμπίπτουν τότε καταβάλλεται το υψηλότερο υπολογιζόμενο παράβολο που προκύπτει είτε βάσει της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού είτε βάσει της ισχύος του.

3. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη γνωστοποίηση μεταβληθέντων στοιχείων εκτός αν η μεταβολή συνίσταται σε επαύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ή της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, που προκαλεί μετάπτωση σε διαφορετική κατηγορία παραβόλου από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1. Στην περίπτωση αυτή κατατίθεται παράβολο ίσο με την προκύπτουσα διαφορά.

4. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη γνωστοποίηση διακοπής εργασιών της εγκατάστασης της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4442/2016.

5. Η μη καταβολή του απαιτούμενου παραβόλου επισύρει τις ποινές του άρθρου 8 για παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης.

Άρθρο 5

Διαδικασία γνωστοποίησης

1. Για την έναρξη λειτουργίας μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών του άρθρου 1 υποβάλλεται απο τον φορέα της δραστηριότητας γνωστοποίηση μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Κάθε γνωστοποίηση που υποβάλλεται λαμβάνει μοναδικό αριθμό μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση υποβάλλεται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας η στα κατά τόπον αρμόδια για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητήρια και τις ενώσεις τους ή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά την πιστοποίησή τους. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ ο μοναδικός αριθμός γνωστοποίησης προσδιορίζεται από την ως άνω αρμόδια αρχή. Κανένα δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας κατά την υποβολή της γνωστοποίησης. Η αρμόδια αρχή του εδαφίου γ’ του παρόντος παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία.

2. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης εφόσον το αιτηθεί. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, το αποδεικτικό υποβολής χορηγείται στον φορέα της δραστηριότητας απο την αρμόδια αρχή της παρ. 1. Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης συνίσταται σε φωτοαντίγραφο της υποβληθείσας γνωστοποίησης στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της γνωστοποίησης και ο μοναδικός αριθμός αυτής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

3. Η γνωστοποίηση που υποβάλλεται μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ και τα στοιχεία που δηλώνονται με αυτήν είναι προσβάσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις εμπλεκόμενες αρχές. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η αρμόδια αρχή της παραγράφου 1 υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών κατά περίπτωση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, Χημική Υπηρεσία, Κτηνιατρική Αρχή, Διεύθυνση Υδάτων, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, περιφερειακή υπηρεσία του ΕΦΕΤ, Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, και σε τυχόν άλλη αρχή κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής της παραγράφου 1, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

4. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ η αρμόδια αρχή της παρ. 1 καταχωρίζει τις γνωστοποιήσεις με αύξοντα αριθμό σε ειδικό κατάλογο με τη βοήθεια υπολογιστικού φύλλου και το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου έτους υποβάλλει προς τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης τον ως άνω ειδικό κατάλογο με τις εγκαταστάσεις οι οποίες γνωστοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος, μαζί με τα αντίστοιχα αντίγραφα των καταχωρημένων γνωστοποιήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο.

Άρθρο 6

Διαδικασία μεταβολής στοιχείων γνωστοποίησης

1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγουμένη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής υποβάλλεται με αναφορά στον μοναδικό αριθμό γνωστοποίησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας η στα κατά τόπον αρμοδία για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητήρια και τις ενώσεις τους η στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά την πιστοποίησή τους.

2. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της μεταβολής ο φορέας της δραστηριότητας λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης εφόσον το αιτηθεί. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, το αποδεικτικό υποβολής χορηγείται στον φορέα της δραστηριότητας απο την αρμοδία αρχή της παρ. 1.

3. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ η αρμόδια αρχή της παρ. 1 υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση της μεταβολής των στοιχείων της ασκούμενης δραστηριότητας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες αρχές της παρ. 4 του άρθρου 5 προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της μεταβολής και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

4. Αν πρόκειται να μεταβληθεί ο τόπος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει νεα γνωστοποίηση, πριν απο τη μεταβολή. Η υποβολή της γνωστοποίησης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 και με καταβολή του σχετικού παραβόλου.

5. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός φορέας υποχρεούται σε γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Ο νέος φορέας αποδέχεται τη μεταβολή μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας υποχρεούνται να προβούν ο καθένας αυτοτελώς σε γνωστοποίηση της μεταβολής με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, εντός 10 ημερών από την αλλαγή με δήλωση των στοιχείων του νέου φορέα επιλέγοντας «Μεταβολή» στο έντυπο του Παραρτήματος II.

6. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης αλλαγής φορέα, τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φορέας της δραστηριότητας λαμβάνουν αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης εφόσον το αιτηθούν. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η αρμοδία αρχή της παρ. 1 χορηγεί και στους δύο αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

7. Η μεταβολή στην περίπτωση αυτή αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Πιστοποιητικά και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και δεν συμπληρώνονται εκ νέου στο παράρτημα της γνωστοποίησης.

8. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ η αρμόδια αρχή της παρ. 1 υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες αρχές της παρ. 3 του άρθρου 5, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της αλλαγής φορέα και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

9. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης λειτουργίας μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης λειτουργίας, την οποία υποβάλλει επιλέγοντας «Ακύρωση» στο έντυπο του Παραρτήματος II, στην αρμόδια αρχή της παρ. 1.

10. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας ο φορέας της δραστηριότητας λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης εφόσον το αιτηθεί. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, το αποδεικτικό υποβολής χορηγείται στον φορέα της δραστηριότητας απο την αρμοδία αρχή της παρ. 1.

11. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ η αρμόδια αρχή της παρ. 1 υποχρεούται να κοινοποιεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρχές της παρ. 3 του άρθρου 5 την γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας.

Άρθρο 7

Τήρηση φακέλου

1. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να τηρεί στο χώρο της εγκατάστασης φάκελο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά επικαιροποιημένα, τον οποίο επιδεικνύει στις αρμόδιες αρχές. Ο φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

β) Άδεια εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται η έκδοση της ή, εφόσον δεν απαιτείται έκδοση άδειας εγκατάστασης,

βα. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, εφόσον απαιτούνται.

ββ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή,

βγ. Μηχανολογική μελέτη με κάτοψη των εγκαταστάσεων,

γ) Λοιπά ειδικά δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στο Παράρτημα III εφόσον απαιτούνται.

2. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που οφείλει να τηρεί ο φορέας της δραστηριότητας προσδιορίζονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας πριν τη γνωστοποίηση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.15/4187/266 (Β’ 1275) κοινή υπουργική απόφαση. Εφόσον απαιτείται η έκδοση άδειας εγκατάστασης για τη δραστηριότητα, οι ΠΠΔ προσδιορίζονται στην άδεια εγκατάστασης. Εφόσον δεν απαιτείται η έκδοση άδειας εγκατάστασης, οι ΠΠΔ προσδιορίζονται με αυτοτελές έγγραφο μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του ενδιαφερομένου και την παροχή των απαραίτητων στοιχείων.

Άρθρο 8

Κυρώσεις για παράλειψη γνωστοποίησης

1. Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, ή παράλειψης γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν η μεταβλήθηκαν ή παροχής αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) με βάση την ακόλουθη εξίσωση προσδιορισμού ύψους προστίμου:

ΠΡΟΣΤΙΜΟ= Τιμή βάσης* Συντελεστής επιπέδου παράβασης* Συντελεστής μεγέθους* Συντελεστής όχλησης

Όπου:

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ= πεντακόσια (500) ευρώ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ= 1 έως 5 αναλόγως με το επίπεδο της παράβασης γνωστοποίησης ως ακολούθως:

α) Αν πρόκειται για παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης: 5

β) Αν πρόκειται για ανακριβή/αναληθή δήλωση σχετικά με περισσότερα στοιχεία ή παράλειψη μεταβολής σημαντικού στοιχείου: 3-4 ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων

γ) Αν πρόκειται για ανακριβή/ αναληθή δήλωση ενός στοιχείου ή παράλειψη μεταβολής: 1-2 ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ= 0,5 έως 2 αναλόγως με το μέγεθος της εγκατάστασης ως ακολούθως:

α) Εγκατάσταση με εργαζομένους:

έως 10

0,5

β) Εγκατάσταση με εργαζομένους:

από 11 έως 50

1

γ) Εγκατάσταση με εργαζομένους:

από 51 έως 150

1,5

δ) Εγκατάσταση με εργαζομένους:

από 151 και άνω

2

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ= 1 έως 3 αναλόγως του επιπέδου της όχλησης ως ακολούθως:

α) Χαμηλή: 1

β) Μέση: 2

γ) Υψηλή: 3

2. Το πρόστιμο που υπολογίζεται βάσει του ανωτέρω τύπου, δύναται να προσαυξάνεται ή να μειούταιως εξής:

α) Εάν διαπιστώνεται παράλληλα και άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά ποσό έως και χίλια ευρώ. Εάν η παράβαση αυτή θέτει σε διακινδύνευση ή προκάλεσε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά ποσό έως και δύο χιλιάδες ευρώ.

β) Εάν διαπιστώνεται παράβαση καθ’ υποτροπή εντός δύο ετών από τη διαπίστωση της προηγούμενης, το πρόστιμο προσαυξάνεται έως και χίλια ευρώ.

γ) Εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και ανταποκρίνεται στη συμμόρφωση, το πρόστιμο μπορεί να μειούται κατά 25%. Εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός 5 ημερών, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 50%, εκτός από την περίπτωση που η παράβαση συνίσταται σε παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης, οπότε εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός 5 ημερών, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 25%. Ειδικά στην περίπτωση που η παράβαση συνίσταται στη μη υποβολή του απαιτούμενου παραβόλου, εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός 5 ημερών, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Η συμμόρφωση κρίνεται σύμφωνα με τις περιστάσεις τέλεσης της παράβασης και η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε επανέλεγχο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος προκειμένου να εξετάσει το κριτήριο της συμμόρφωσης και συνεργασίας.

3. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Περιφερειάρχη του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας.

4. Εάν η παράλειψη κρίνεται ως ήσσονος σημασίας, η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και εφόσον απαιτείται να τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση. Εάν ο ελεγχόμενος δε συμμορφωθεί εντός ταχθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται πρόστιμο.

5. Προκειμένου να επιβληθεί πρόστιμο διενεργείται αυτοψία, εφόσον κρίνεται απαραίτητη για τη διαπίστωση της παράβασης και συντάσσεται πλήρως αιτιολογημένη έκθεση στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι διαπιστωθείσες παραβάσεις.

6. Πριν την επιβολή του προστίμου, καλείται ο φορέας της δραστηριότητας να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, εκδίδεται η απόφαση επιβολής προστίμου και χωρίς τις απόψεις του φορέα.

7. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό 50% αποδίδεται σε ειδικό κωδικό του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Οι κυρώσεις για παραβάσεις των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία δεν θίγονται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή η οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, με τη σφράγιση της εγκατάστασης και του παραγωγικού της εξοπλισμού από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

9. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου η διαπίστωση παραβάσεων περί γνωστοποίησης της παραγράφου 1 δεν επιφέρει αφ’ εαυτής το διοικητικό μέτρο της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Ακολουθούν παραρτήματα για τα οποία βλέπε στο ΦΕΚ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2017


Κατεβάσετε επίσης το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.