ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΕΖΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ

Υστερα από πιέσεις και παρεμβάσεις σε συναντήσεις που είχε η Ομοσπονδία μας με τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, κ. Κορκολή, καταφέραμε να εντάσσονται οι επιχειρήσεις του κλάδου μας στα Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ. 

Παράλληλα, στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την ALL4GREECE, που είναι σύμβουλοι της Ομοσπονδίας μας εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε εξασφαλίσει έκπτωση 30% για τα μέλη μας στα εξής: 

 • Την εκπόνηση του απαιτούμενου Επιχειρηματικού Σχεδίου για την υπαγωγή επενδυτικού προγράμματος στις διατάξεις του Προγράμματος.
 • Την Πλήρη Διαχείριση Φακέλου Υπαγωγής και του επενδυτικού έργου.
 • Την  Πλήρη Διαχείριση του Επενδυτικού Έργου.

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος, για τις οποίες μπορείτε να επιχορηγηθείτε, είναι οι εξής:

 

 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός (π.χ. βιτρίνες, φυγεία)
 • Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
 • Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός & Τυποποίηση (π.χ. ISO, HACCP)
 • Προβολή – Προώθηση σε αγορές στόχους (π.χ. κατασκευή ιστοσελίδας, συμμετοχή σε εκθέσεις)
 • Άυλες Δαπάνες

 Παρακάτω επισυνάπτεται σχετικό αρχείο ενημερωτικό αρχείο για το πρόγραμμα των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

 Για οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο της Ομοσπονδίας 2103303401 ή εναλλάκτικά με την ALL4GREECE στο 2108817360.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

1.    ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ΄ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
 • Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015

Η προθεσμία ολοκλήρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης

2.    ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία – Φάρμακα

 

3.    ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η δράση αφορά επενδύσεις από €15.000 έως €200.000 και δε δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης και προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον (1) ΕΜΕ.

Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας δαπάνης.

4.    ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
 • Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός & Τυποποίηση
 • Προβολή – Προώθηση σε αγορές στόχους
 • Άυλες Δαπάνες
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.

5.    ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο από 7/4/2016 έως 20/5/2016.

Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 210 8817360.