ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΕΖΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

 

Θέμα: Ερωτήματα που αφορούν στη χρήση γλυκαντικών ουσιών

Σχετ:    Aριθ. Πρωτ. 104/24-09-2015 έγγραφό σας

 

                     

Σε απάντηση των ερωτημάτων που τίθενται στο ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όσον αφορά στη χρήση των γλυκοζιτών στεβιόλης σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  1. 1.Tα πρόσθετα τροφίμων, όπως τα γλυκαντικά, θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα με συγκεκριμένες προδιαγραφές καθαρότητας (Καν. (ΕΕ) 231/2012). Η χρήση τους επιτρέπεται μόνο στις κατηγορίες τροφίμων που αναφέρονται στον ενωσιακό Κανονισμό 1333/2008 (όπως ισχύει κάθε φορά), όπου εξειδικεύονται οι όροι χρήσης τους.
  2. 2.Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι γλυκοζίτες στεβιόλης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή κουραμπιέδων. Η χρήση τους γλυκοζιτών στεβιόλης δεν επιτρέπεται στα εκλεκτά αρτοσκευάσματα, ούτε σε προϊόντα ζαχαροπλαστικής παρά μόνο σε ελάχιστες εξαιρέσεις προϊόντων που προβλέπονται ρητά στον εν λόγω κανονισμό.
  3. 3.Σχετικά με τα μικτά προϊόντα όπως π.χ. τούρτα, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφος 2.
  4. 4.Σε ό,τι αφορά στα διάφορα είδη επιδόρπιων, όπως το ρυζόγαλο (κατηγορία 16 του Καν. (ΕΕ) 1333/2008 (Παράρτημα II, μέρος Ε), δεν επιτρέπεται η χρήση γλυκοζιτών στεβιόλης παρά μόνο σε προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα.
  5. 5.Ισχύει η παράγραφος 2.

 

Όσον αφορά στη χρήση των ισχυρισμών «Light», «κατάλληλο για διαβητικούς» και «χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης» στην επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων ισχύουν τα ακόλουθα:

«LIGHT»

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 που περιλαμβάνει τους επιτρεπόμενους ισχυρισμούς διατροφής, ο ισχυρισμός «Light» καθώς και κάθε ισχυρισμός που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή μπορεί να χρησιμοποιείται σε τρόφιμα τα οποία πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που καθορίζονται για τον ισχυρισμό «μειωμένη περιεκτικότητα σε (ονομασία θρεπτικής ουσίας)». Επιπλέον ο ισχυρισμός πρέπει να συνοδεύεται από ένδειξη του ή των χαρακτηριστικών που καθιστούν το προϊόν «Light» και η επισήμανση / παρουσίαση / διαφήμιση του τροφίμου να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ανωτέρω Κανονισμού.

 

«ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ» / «ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ»

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι:

i) Δεν προβλέπονται από την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία ειδικές διατάξεις για τρόφιμα που προορίζονται για διαβητικούς

ii) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις τροφές που προορίζονται για τους πάσχοντες από διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων (διαβητικούς), υποστηρίζει ότι η επιθυμητή διαιτητική σύνθεση για τα άτομα με διαβήτη είναι παρόμοια με αυτήν που συνιστάται για το συνολικό πληθυσμό και επομένως, οι διαιτητικές ανάγκες των ατόμων αυτών μπορούν να ικανοποιούνται με την κατάλληλη επιλογή από ένα ευρύ φάσμα τροφίμων συνήθους κατανάλωσης

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0392:FIN:EN:PDF)

 

Οι ενδείξεις «Κατάλληλο για διαβητικούς» και «για διαβητικούς» δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην επισήμανση / παρουσίαση / διαφήμιση των κοινών τροφίμων.  

 

 

«ΧΑΜΗΛΟΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ»

Η χρήση της εν λόγω ένδειξης δε ρυθμίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Δεδομένου όμως ότι υπονοείται κάποια σχέση μεταξύ της κατανάλωσης ενός τροφίμου που φέρει την ένδειξη αυτή και της υγείας, η γνώμη της υπηρεσίας μας είναι ότι ο όρος «ΧΑΜΗΛΟΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ» μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον εφόσον συνοδεύεται από έναν εγκεκριμένο σχετικό ισχυρισμό υγείας.

 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία,

 

                                                                                   

                                                            Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΦΕΤ

 

                                                                                   

                                                                    Ιωάννης Τσιάλτας