Η ΟΕΖΕ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

 

1.       ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 • Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 τα οποία ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα & δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας     ή
 • Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δε στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013, άρθρο 3 παρ.2) και τον Κανονισμό De minimis και οι σχετικές με την εστίαση. Το λιανικό εμπόριο είναι επιλέξιμο μόνο ως συμπληρωματική δραστηριότητα απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας.

Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

2.       ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΚΑΙΟΥΧΩΝ

 • Να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Να έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991.
 • Να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται σε συναφή με την ειδικότητά τους δραστηριότητα.
 • Κάθε φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μιας και μόνο επενδυτικής πρότασης.
  • Να μη διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

3.       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Η δράση αφορά έργα προϋπολογισμού επένδυσης από 5.000€ έως 25.000€.

Η επιχορήγηση ορίζεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της αναλογούσας Δημόσιας δαπάνης.

4.       ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

 • Παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού
 • Λειτουργικά κόστη
 • Έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
 • Προβολή και Δικτύωση
 • Κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ)
 • Γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.)
 • Παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ
 • Αμοιβές τρίτων

Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

5.       ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού βάσει της οποίας θα καθοριστεί η διαδικασία υποβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 210 8817360.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

6.       ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Υφιστάμενες μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013.

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δε στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013, άρθρο 3 παρ.2) και τον Κανονισμό De minimis και οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό.

Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

7.       ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία

 

8.       ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η δράση αφορά επενδύσεις από 15.000€ έως 200.000€. Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας δαπάνης.

9.       ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

 • Εκσυγχρονισμός & ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών
 • Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού  & εισαγωγή ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ
 • Επανασχεδιασμός & πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων
 • Απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα & υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια
 • Μετεγκατάσταση σε βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), επιχειρηματικά πάρκα & τεχνολογικά πάρκα
 • Αμοιβές τρίτων
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

10.   ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού βάσει της οποίας θα καθοριστεί η διαδικασία υποβολής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 210 8817360.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «νΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

11.   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 τα οποία ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα & δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ή είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήμα).

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δε στηρίζονται από το ΕΤΠΑ (ΕΚ. 1301/2013, άρθρο 3 παρ.2) και τον Κανονισμό De minimis και οι σχετικές με την εστίαση και το λιανικό εμπόριο.

Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

12.   ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία – Φάρμακα
 • Υλικά – Κατασκευές

13.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Η δράση αφορά επενδύσεις έως 60.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση ορίζεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της αναλογούσας Δημόσιας δαπάνης.

14.   ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

 • Παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού
 • Λειτουργικά κόστη
 • Έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
 • Προβολή και Δικτύωση
  • Κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ)
  • Παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ
  • Γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.)
  • Αμοιβές τρίτων

Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

15.   ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού βάσει της οποίας θα καθοριστεί η διαδικασία υποβολής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 210 8817360.