ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.)


 

    Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013

   Προς:  Ομοσπονδίες της ΓΣΕΒΕΕ

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Συνάδελφοι,

η απροθυμία της Πολιτείας και των δανειστών να αντιληφθούν τη δυσχέρεια που αντιμετωπίζει ολόκληρο το στρώμα των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων διαιωνίζεται με τη σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες της ΓΣΕΒΕΕ για αλλαγή της «ασφαλιστικής» πραγματικότητας στον ΟΑΕΕ και τις συστηματικές προτάσεις του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων για αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος, η Πολιτεία κωφεύει και σφίγγει ακόμη περισσότερο τη θηλιά γύρω από τον λαιμό των μικρομεσαίων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013, και άλλες διατάξεις», προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) – ΦΕΚ 167/23.7.2013, τεύχος Α΄).

Το ΚΕΑΟ θα αναλάβει μεταξύ άλλων την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών του ΟΑΕΕ και του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, καθώς και την ένταξη των οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης ή τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ – Ν.Δ. 356/1974)

Μάλιστα, σε πρώτη φάση προβλέπεται ότι στο ΚΕΑΟ θα διαβιβαστούν από 1.7.2013 οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ, που υπερβαίνουν τις 5.000€ (κύρια οφειλή και τυχόν επιβαρύνσεις). Σε περίπτωση δε, που ο οφειλέτης έχει περισσότερες από μία οφειλές στον ίδιο ασφαλιστικό οργανισμό, αυτές αθροίζονται, και διαβιβάζονται στο ΚΕΑΟ εφόσον αθροιστικά υπερβαίνουν τις € 5.000,00. Η διαδικασία που θα ακολουθείται από εδώ και πέρα είναι η εξής;

 

  • Με το ΚΕΑΟ θεσπίζεται ενιαία διαδικασία είσπραξης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, με ρητή προθεσμία για την έκδοση της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής, η οποία συντάσσεται εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της εμπροθέσμου καταβολής και όχι πέραν των έξι μηνών από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν καθυστερούμενες.

 

  • Μέσα σε ένα μήνα από την έκδοσή της από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής προβλέπεται να διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα στη βάση δεδομένων του ΚΕΑΟ και να της αποδίδεται μοναδικός αριθμός. Με την απόδοση μοναδικού αριθμού η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής καθίσταται νόμιμος εκτελεστός τίτλος, ενώ θα γίνεται και διαχωρισμός των οφειλών σε άμεσα εισπράξιμες και μη.

 

  • Δίνοντας προτεραιότητα σε αυτές που έχουν χαρακτηριστεί ως άμεσα εισπράξιμες, οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ θα ενημερώνουν τον οφειλέτη για τη ύπαρξη της οφειλής (τηλεφωνικά, με επιστολή, με sms, ή μέσω e-mail), και εφόσον αυτός δεν ανταποκριθεί, θα αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση. Στην ατομική ειδοποίηση προβλέπεται προθεσμία είκοσι ημερών στον οφειλέτη να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή. Η ατομική ειδοποίηση αποστέλλεται εντός μηνός από την ημερομηνία που διαβιβάστηκε η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής στο ΚΕΑΟ.
  • Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, και εφόσον ο οφειλέτης δεν προέβη σε εξόφληση ή ρύθμιση της οφειλής, οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ προχωρούν στη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης κατά ΚΕΔΕ.

  • Αυτό σημαίνει ότι η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, θα λαμβάνεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα και είκοσι ημέρες.

 

  • Η άσκηση διοικητικών προσφυγών ή ένδικων βοηθημάτων κατά την ισχύουσα διαδικασία στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς για την αμφισβήτηση των ασφαλιστικών οφειλών δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

 

  • Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας είσπραξης των ασφαλιστικών οφειλών, ο οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών. Κατά το στάδιο που η οφειλή βρίσκεται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς η ρύθμιση οφειλών γίνεται στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ενώ μετά τη διαβίβασή της στο ΚΕΑΟ, η ρύθμιση οφειλών γίνεται από τα αρμόδια όργανα του ΚΕΑΟ.

 

  • Οι ασφαλιστικές οφειλές που διαβιβάζονται στο ΚΕΑΟ εξακολουθούν να επιβαρύνονται με τις κάθε είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.

 

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μία διαδικασία κοινωνικά ανάλγητη και πολιτικά «αυτιστική». Η Κυβέρνηση αδυνατεί να κατανοήσει ότι το 50% της εισφορο-διαρροής στον ΟΑΕΕ αναφέρεται σε εισφοροαδυναμία και όχι σε επιλογή. Κανένας επαγγελματία δεν μπορεί να επιλέγει να μην έχει πρόσβαση στην φροντίδα υγείας αυτός και η οικογένειά του και κανένας επαγγελματίας δεν μπορεί να βάζει σε κίνδυνο τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα. Η Κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι όσο σκληρά μέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα κι αν λάβει δεν πρόκειται να εισπράξει, όσο και κι αν βαφτίζει την αδυναμία σε απροθυμία ή επιλογή.


Καλούμε το σύνολο των Ομοσπονδιών μελών της ΓΣΕΒΕΕ, όπως κοινοποιήσει με κάθε πρόσφορο μέσο το περιεχόμενο της εγκυκλίου σε όλα τα σωματεία-μέλη τους. Είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ κάθε συνάδελφος να συνειδητοποιήσει ότι η βαρβαρότητα αυτής της πολιτικής δεν έχει τέλος. Η μόνη απάντηση είναι αγώνας, αντίδραση και συσπείρωση γύρω από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των επαγγελματιών, βιοτεχνών και έμπορων και η συμμετοχή στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΒΕΕ. Όλοι μαζί στους αγώνες για ένα καλύτερο αύριο.

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ                                         ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ