ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΙΑΝ ΄΄Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα΄΄

ΑΠ: 23244                                                                                          

 Αθήνα, 22 Μαρτίου 2013

Προς:

Τοπικές & Κλαδικές Ομοσπονδίες ΓΣΕΒΕΕ

 

 

Θέμα: Πρόγραμμα του ΥΠΟΙΑΝ «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα»

 

Παρακαλούμε να μας υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013.

 

Σε διαβούλευση βρίσκεται το πρόγραμμα του ΥΠΟΙΑΝ «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα», συνολικού προϋπολογισμού €10.000.000, αναφορικά με την έγκριση των κριτηρίων του από τους παραγωγικούς φορείς.

 

Παρακάτω περιγράφονται τα βασικότερα κριτήρια.

 

Επιλεξιμότητα επιχειρήσεων

Α. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης πριν την 1/1/2009 (για τον πίνακα των επιλέξιμων ΚΑΔ βλ. τέλος του σημειώματος).

Β. Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας. Διαθέτουν τις επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας, διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1/1/2009 και δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσειων 2004/C 244/02.

Οι ολοκληρωμένες και πλήρεις χρήσεις αποδεικνύονται μέσω των δημοσιευμένων ισολογισμών των επιχειρήσεων. Όσες επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται στη δημοσίευση ισολογισμών θα πρέπει αντίστοιχα να έχουν υποβάλει για τρεις φορολογικές χρήσεις τα απαιτούμενα Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος.

Γ. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000€ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000€ αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

Δ. Βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση των πιο πάνω επιχειρήσεων είναι η μετεγκατάστασή τους στις περιοχές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V του Οδηγού του Προγράμματος (το παράρτημα V παρατίθεται στο τέλος του σημειώματος).

Επιλεξιμότητα δαπανών

Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις σε πάγια και άϋλες επενδύσεις και οι οποίες επιχορηγούνται σε ποσοστό 50% για όλη την ελληνική επικράτεια. Οι επιλέξιμες ενέργειες αναλύονται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I: Επενδύσεις σε πάγια

 • Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Αγορά υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση και επέκταση αυτών.
 • Δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης
 • Αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης στον καινούριο χώρο παραγωγής.
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση τυχόν νέου αναγκαίου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης λογισμικού και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (ΑΠΕ).

Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός κάθε μορφής για να είναι επιλέξιμος πρέπει οπωσδήποτε να είναι καινούργιος και σύγχρονης τεχνολογίας, όπως θα προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις, εγγυήσεις και έγγραφα του προμηθευτή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II: Άϋλες επενδύσεις

 • Ενέργειες μετεγκατάστασης
 • Ενέργειες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης
 • Ενέργειες σχετικές με μελέτες για την εγκατάσταση των μηχανημάτων στην νέα θέση και την έκδοση της άδειας λειτουργίας στη νέα θέση εγκατάστασης.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τις επιλέξιμες ενέργειες που αναφέρονται στην προηγούμενη Ενότητα «Επιλέξιμες Ενέργειες» και περιλαμβάνουν:

 • Δαπάνες για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στη τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την ανέργεση αυτών).
 • Δαπάνες για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και την επέκταση/ διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στο νέο χώρο προκειμένου να καταστούν κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στην τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την επέκταση/διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιρίων).
 • Δαπάνες για την δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης.
 • Δαπάνες για Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις.
 • Δαπάνες που αφορούν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου.
 • Δαπάνες για την προμήθεια του νέου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, λογισμικού, εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού ίδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και μετατροπής καυσίμων σε φυσικό αέριο.
 • Δαπάνες ενεργειών μετεγκατάστασης.
 • Δαπάνες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης.
 • Δαπάνες εκπόνησης αναγκαίων μελετών.

 

 Περίοδος υποβολής

από 15/4/2013 έως 31/5/2013

 

Προϋπολογισμός Έργων

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από €30.000,00 έως μέγιστο €400.000,00 και με διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτών μέχρι 31.3.2015.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το εγκεκριμένο Οικονομικό Αντικείμενο σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, το οποίο ως ύψος επένδυσης δεν θα πρέπει να είναι κάτω των 30.000,00 €, το έργο να είναι λειτουργικό και να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης στο νέο χώρο εγκατάστασης αυτής.

Για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται σε περιοχές ΟΠΑΑΧ (ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΧ) και οι κωδικοί δραστηριότητάς τους εντάσσονται στους κωδικούς δραστηριότητας του Πίνακα του ιδιου παραρτήματος, θα πρέπει υποχρωτικά να υποβάλλουν πρόταση στα πλαίσια του παρόντος οδηγού, όπου το ύψος της εγκεκριμένης επένδυσης θα είναι άνω των 300.000 €, καθώς επίσης ο Π/Υ ολοκλήρωσης θα πρέπει να είναι και αυτός άνω των 300.000 €.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο:

http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2301

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Ασημακόπουλος Δημήτρης                                              Σκορίνης Νίκος