ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ

Κατόπιν αιτήματος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.Ε), των

υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων αλλά και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Αθανάσιος Σκορδάς υπέγραψε σήμερα απόφαση με την οποία παρατείνονται οι προθεσμίες για την απογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, ως εξής:

Για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ, η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως

εξής:

· Μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ.

τους λήγει στο 1.

· Μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους

λήγει στο 2.

· Μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ.

τους λήγει στο 3.

· Μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ.

τους λήγει στο 4.

· Μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ.

τους λήγει στο 5.

· Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ.

τους λήγει στο 6.

· Μέχρι την 8η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ.

τους λήγει στο 7.

· Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ.

τους λήγει στο 8.

· Μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ.

τους λήγει στο 9.

· Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ.

τους λήγει στο 0.

Για τους αστικούς συνεταιρισμούς και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία

εταιρειών της αλλοδαπής, η προθεσμία υποβολής είναι από 1η Νοεμβρίου

2012 έως τις 29 Δεκεμβρίου του 2012 και εξειδικεύεται ως εξής:

 

· Μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ.

τους λήγει στο 1, 2,3.

· Μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ.

τους λήγει στο 4, 5,6.

· Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ.

τους λήγει στο 7, 8,9,0.

 

Για τις Ατομικές επιχειρήσεις, τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού

Σκοπού, τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα φυσικά

πρόσωπα που ασκούν εμπορία, η προθεσμία παρατείνεται :

 

· Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ.

τους λήγει στο 1, 2,3,4.

· Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ.

τους λήγει στο 5,6,7,8,9, 0.

 

Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων θεωρημένων από τις αρμόδιες αρχές ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εγγραφής, ενώ διευκρινίζεται πως η διενέργεια της αυτοαπογραφής για λογαριασμό των νομίμων εκπροσώπων των υπόχρεων μπορεί να γίνει και από άλλα πρόσωπα πέραν των λογιστών.

 

Πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΑ www.acsmi.gr