ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενέργειες βιοτεχνικών επιχειρήσεων για απαλλαγή από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ)

Για την απαλλαγή των ακινήτων που έχουν αποκλειστικά βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση, αλλά δεν υπάρχει τιμολόγιο βιομηχανικής χρήσης κατά τη 17-9-2011 ή την 31-3-2012, κατά περίπτωση, απαιτείται άδεια λειτουργίας/απαλλακτικό σε ισχύ κατά τη 17-9-2011 ή την 31-3-2012, κατά περίπτωση, βεβαίωση ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ, καθώς και φορολογικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι στο ακίνητο αυτό δεν ασκείται και άλλη δραστηριότητα (λιανικό εμπόριο, παροχή υπηρεσίας).

Για τη βεβαίωση ηλεκτροδότησης πρέπει να κατατεθεί στη ΔΕΗ, αίτηση και άδεια λειτουργίας/απαλλακτικό σε ισχύ. Η ισχύς της άδειας λειτουργίας πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

 Ειδικότερα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι :

1.      Αίτηση απαλλαγής από το ΕΕΤΗΔΕ

2.      Άδεια λειτουργίας/απαλλακτικό σε ισχύ

3.      Βεβαίωση ηλεκτροδότησης από ΔΕΗ

4.      Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος (α+β δόση) (πρωτότυπα & φωτοτυπίες)

5.      Αποδείξεις πληρωμών (α+β δόση) (πρωτότυπα & φωτοτυπίες)

6.      Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) έτους 2011 ή 2012 αντίστοιχα (φωτοτυπία)

7.      Εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2008 και

επιπλέον τα κατά περίπτωση φορολογικά έγγραφα που θα ζητηθούν.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η, στις 31-3-2012 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αίτησης προς τη ΔΕΗ, ή κατά περίπτωση στον εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, για παροχή τιμολογίου βιομηχανικής-βιοτεχνικής χρήσης προκειμένου να βεβαιώνεται η βιοτεχνική χρήση του ακινήτου και να απαλλάσσεται από την καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ για το έτος 2012 και εντεύθεν .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ο.Ε.Ζ.Ε. στα τηλέφωνα :  210 – 33 03 401 & 210 – 38 22 412.