ΑΠΟ ΓΣΕΒΕΕ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΚΑΝΟΜΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Α.Π. : 19062 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011

Προς

Τοπικές και Κλαδικές Ομοσπονδίες

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Θέμα: Ενημέρωση για τη σύσταση Επιτροπών Διακανονισμού για Εμπορικές Μισθώσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η ΓΣΕΒΕΕ, αποστέλλει εγκύκλιο προς ενημέρωση στις Ομοσπονδίες μέλη της, σχετικά με τη σύσταση «Επιτροπών Διακανονισμού για τις Εμπορικές Μισθώσεις», η οποία προβλέπεται στο άρθρο 15 του Ν. 4013/2011, και ικανοποιεί ένα επαναλαμβανόμενο αίτημα της Γενικής Συνομοσπονδίας.

 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου, το εξωδικαστικό όργανο, θα επιλύει διαφορές που αφορούν την αναπροσαρμογή μισθωμάτων των εμπορικών μισθώσεων, επιτυγχάνοντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας παρακάμπτει την οποιαδήποτε επιβάρυνση σε δικαστικά κόστη και γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Η επίτευξη συμβιβασμού μέσω των εργασιών της Επιτροπής, θα επέχει θέση δικαστικού συμβιβασμού και θα αποτελεί τίτλο άμεσα εκτελεστό. Οι ενδιαφερόμενοι, έστω και μετά την προσφυγή στην σχετική Επιτροπή, και σε περίπτωση μη συμφωνίας, δεν θα απολέσουν το δικαίωμα τους να απευθυνθούν στις δικαστικές αρχές.

 

Η ύπαρξη σχετικών χρονικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για την προσφυγή στη σχετική Επιτροπή, διαφυλάσσει το κύρος αυτής, αποτρέποντος την επιφόρτιση της με αβάσιμες και επαναλαμβανόμενες υποθέσεις. Τέλος, η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να ρυθμίζει και θέματα κτιρίων ιδιοκτησίας  ΝΠΔΔ (Π.Δ 715/1979 και 19/1932), τα οποία είναι μισθωμένα ως ξενοδοχειακές μονάδες, ώστε να είναι δυνατή η αναπροσαρμογή μισθωμάτων χωρίς την εμπλοκή άλλων δημοσίων φορέων και αρχών.

 

Η Επιτροπή Διακανονισμών θα εδρεύει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία θα ορίζονται από τον Αντιπεριφερειάρχη, και θα έχει διετή θητεία. Τα μέλη της θα αποτελούν ένας δικαστικός ως Πρόεδρος, καθώς και ένας εκπρόσωπος των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων της περιφερειακής ενότητας και ένας εκπρόσωπος των ιδιοκτητών. Συγκεκριμένα με την παράγραφος 4 του άρθρου 15 του Ν. 4013/2011 αναφέρει: «κάθε επαγγελματικός και επιστημονικός φορέας υποδεικνύει στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, εντός προθεσμίας 15 ημερών μετά από σχετική έγγραφη πρόσκληση του τελευταίου, ένα μέλος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Τα μετέχοντα στις Επιτροπές μέλη επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των υποδειχθέντων. Η έγγραφη πρόσκληση από τον Αντιπεριφερειάρχη και η δεκαπενθήμερη προθεσμία ισχύουν και για την υπόδειξη των εκπροσώπων των ιδιοκτητών από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων».              Η κάθε Περιφερειακή Ενότητα δύναται να διαθέτει περισσότερες από μια Επιτροπές.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                         ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ