Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ζαχαρωδών Προϊόντων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας προσωπικού βιομηχανικών-

βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών

προϊόντων όλης της χώρας.

 

Στην Αθήνα σήμερα 29 Ιουλίου 2010 οι υπογράφοντες αφενός:

1)   Διονύσιος Νικολάου, Γεν. Διευθυντής ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ – συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών,

2)   Δημήτριος Ασημακόπουλος Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης Γεν. Γραμματέας ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ),

3)   Ιωάννης Λαγός, Πρόεδρος, εκπρόσωπος της Ενώσεως Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδος (ΕΒΖΕ),

4)   Εμμανουήλ Κατσίκας, ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΟΕΖΕ)

και αφετέρου

Λεωνίδας Καραθανάσης Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοτεχνικών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων και Αντρέας Γκούβας Πρόεδρος του Σωματείου Ζαχαροπλαστών Αθήνας όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1 Πεδίο, εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγεται τα εργατοτεχνικό προσωπικό των α) πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων ζαχαρωδών προϊόντων και β) πάσης φύσεως εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων λειτουργούντων εντός καταστημάτων ζαχαροπλαστικής, Ξενοδοχείων, Αρτοποιίας κλπ, όλης της χώρος.

Άρθρο 2 Βασικοί μηνιαίοι μισθοί

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και των ημερομισθίων των εργαζομένων του όρθρου 1 της παρούσας όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009 με βάση την διετή Σ.Σ.Ε από 29.5.2008 (Π.Κ Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:59/9.7.2008) αυξάνονται από 1.7.2011 κατά το ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός»  λαμβάνεται το  ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.

Άρθρο 3

Επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος Αδείας

Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα Αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15-7-2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε) των ετών 2010, 2011 και 2012, συμπεριλαμβανομένου και του προσαρτήματος αυτής (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 14/16-7-2010).

Άρθρο 4

Διατήρηση διατάξεων – Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης

Α. Όλες οι διατάξεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων με αυτές Διαιτητικών Αποφάσεων, εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Β. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις συλλογικές συμβάσεις διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς έθιμο ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010