ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΩ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΓΛΥΚΑ?

Η Ανώτατη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΑΕΤΑ), αρμόδια αρχή για την δασμολογική κατάταξη των αγαθών, έχει από την έναρξη εφαρμογής του ΦΠΑ στη χώρα μας, γνωμοδοτήσει ότι στην περίπτωση παράδοσης πακέτου αγαθών τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα και ανεξάρτητα το ένα του άλλου, θεωρείται ότι πραγματοποιούνται δύο παραδόσεις αγαθών, τα οποία υπάγονται στο συντελεστή που αναλογεί σε κάθε ένα αγαθό, σύμφωνα με τη δασμολογική τους κατάταξη.

Ειδικότερα με τις υπ’ αριθμό 108/2003, 162/2003  και 15/2006 γνωμοδοτήσεις της έχει αποφανθεί ότι σε περιπτώσεις που CD και DVD συνοδεύουν βιβλίο, κατατάσσονται το μεν βιβλίο σε συντελεστή 4,5%, το δε CD και DVD σε κανονικό συντελεστή 19%, ενώ με την υπ’ αριθμό 15/2001 στην περίπτωση πώλησης τροφίμου (π.χ. γλυφιτζούρι) με παιχνίδι συσκευασμένα μαζί για λιανική πώληση έχει αποφανθεί ότι τα είδη αυτά δεν μπορούν να καταταγούν στην ίδια δασμολογική κλάση και κατά συνέπεια, έστω και αν παρουσιάζονται μαζί, πρόκειται για εντελώς ξεχωριστά είδη τα οποία δεν αποτελούν συμπληρωματικά μέρη το ένα του άλλου, αλλά το καθένα εκπληρώνει ξεχωριστή λειτουργία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα και προορίζονται για διαφορετικό σκοπό (παιχνίδι – τρόφιμο). Στη συγκεκριμένη περίπτωση το τρόφιμο υπάγεται στο χαμηλό συντελεστή και το παιχνίδι στον κανονικό συντελεστή.

 

Έτσι στην περίπτωση πώλησης γλυκών με αντικείμενο άλλης δασμολογικής κλάσης (π.χ. πορσελάνη, καλάθι, παιχνίδι κλπ) η τιμολόγηση τους θα γίνει ξεχωριστά με τον συντελεστή ΦΠΑ που υπάγεται το καθένα.

Παράλληλα από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 19, 21 και του παραρτήματος ΙΙΙ του Ν. 2859/2000  προκύπτει ότι οι συνθέσεις που παραδίδονται σε πελάτες και οι οποίες αποτελούνται από αγαθά που υπάγονται σε διαφορετικούς συντελεστές (φρέσκα άνθη με 9% και απoξηραμένα άνθη ή ποτά με 19%), θα πρέπει να διαχωρίζονται και να επιβάλλεται σε κάθε αγαθό ο συντελεστής Φ.Π.Α. στον οποίο υπάγεται το αγαθό.

Ακόμη διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που ο διαχωρισμός δεν είναι εφικτός τότε ολόκληρη η σύνθεση υπάγεται στον συντελεστή Φ.Π.Α. 19%.

Ως προς την έκδοση των στοιχείων σημειώνονται τα εξής:
Στην Α.Λ.Π. πρέπει να διαχωρίζεται η αξία σε 9% και 19%,ενώ στα Τιμολόγια, Δ.Α. τα λοιπά είδη πέραν των λουλουδιών που ανήκουν στο συντελεστή ΦΠΑ 19% θα εξειδικεύονται κατά είδος και αξία, διαφορετικά εάν δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός, ο συντελεστής που θα χρησιμοποιείται είναι 19%.
(Σχετ. Έγγραφο 1070094/611/11-12-2000 ΦΠΑ, ΚΒΣ)