ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΑΛΛΑΖΩ ΤΙΣ ΒΑΡΔΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΔΗ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ?

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3518 Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (Σ.ΕΠ.Ε.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 68 -Ρυθμίσεις Σ.ΕΠ.Ε.

……….

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του ν. 2874/2000 – όπως τροποποιηθείσα από την παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 3385/ 2005 (ΦΕΚ 210 Α΄) ισχύει – τροποποιείται ως ακολούθως:

 

«5. Αν η επιχείρηση ή εκμετάλλευση αλλάξει νόμιμο εκπρόσωπο ή προσλάβει νέους εργαζομένους, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, κατά περίπτωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της επέλευσης της μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέτει, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους