ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΒΕΕ/ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ 01/01/2014


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που θα ισχύσουν από 01/01/2014.

 

Ήδη από την ψήφιση του 4174  τον Ιούλιο του 2013 , που αφορούσε την ψήφιση του νέου Κώδικα Φορολογικής διαδικασίας η ΓΣΕΒΕΕ είχε εκφράσει τις έντονες αντιδράσεις της  για τα υπερβολικά πρόστιμα, άνευ συμβιβασμού πλέον, τα οποία θα ισχύουν με τον νέο νόμο από 01/01/2014.

 

Σε ένα έντονα δυσχερές οικονομικό περιβάλλον τα εξωφρενικά αυτά πρόστιμα σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα επίσης εξωφρενικά πρόστιμα του Υπουργείου Εργασίας όχι μόνο δεν θα συνετίσουν τις  ΜΜΕ επιχειρήσεις αλλά θα τις εξαφανίσουν εντελώς.

 

Σαν παράδειγμα, για την κατανόηση των παραπάνω, θεωρούμε  απαράδεκτο για κατάθεση μιας τροποποιητικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ το πρόστιμο να ανέρχεται,  σε 1.000 € ανά δήλωση, (και ενώ υποβάλλονται 4 δηλώσεις ανά έτος για απλογραφικά βιβλία), και σε 2.500 € ανά δήλωση για τα διπλογραφικά βιβλία (στις περιπτώσεις των οποίων υποβάλλονται 12 δηλώσεις ανά έτος) καθώς και πλείστα άλλα παραδείγματα ρυθμίσεων τα οποία αναφέρονται παρακάτω.

 

Ενόψει των τροποποιήσεων που σχεδιάζονται να γίνουν καλούμε τον Υπουργό Οικονομικών να συνειδητοποιήσει το «εξωφρενικό» των διατάξεων  των προστίμων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

 

Η ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την ΠΟΦΕΕ έχει ήδη καταθέσει αναλυτικά τις θέσεις και τις προτάσεις της επί των ψηφισθέντων νόμων σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής  Διαδικασίας και τον Κώδικα  Φορολογίας Εισοδήματος κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης.

 

Με το σημείωμα αυτό επαναλαμβάνουμε αυτά τα οποία θέσαμε ως προεδρείο στον Υπουργό κατά την επίσκεψη μας την 1η Αυγούστου 2013 όπου εκφράζουμε αφενός τις προτάσεις και θέσεις μας επί συγκεκριμένων θεμάτων που προβλέπονται στα άρθρα των εν λόγω νόμων και αφετέρου τις θέσεις μας για γενικότερα θέματα που άπτονται των φορολογικών και δεν αφορούν αποκλειστικά τους προσφάτως ψηφισθέντες νόμους.

 

Οι βασικές παρατηρήσεις της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τους νόμους για τις φορολογικές διαδικασίες και τη φορολογία εισοδήματος είναι ενδεικτικά οι εξής:

Η διάταξη σχετικά με την επιβολή προστίμου μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε είναι εξοντωτική. Θα πρέπει να αλλάξει άμεσα.

Επίσης, θεωρούμε ότι δεν εξυπηρετεί το σκοπό της συμμόρφωσης η επιβολή προστίμου ύψους €1.000 για κάθε τυπική παράβαση σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα. Μάλιστα προβλέπεται διπλασιασμός και τετραπλασιασμός του προστίμου στις περιπτώσεις υποτροπής και δεύτερης υποτροπής αντίστοιχα σε περίοδο πέντε ετών. Όλα αυτά χωρίς κανένα δικαίωμα συμβιβασμού του ποσού. Και στην περίπτωση αυτή θεωρούμε ότι το πρόστιμό είναι αδικαιολόγητα υψηλό.

Σχετικά με το γεγονός ότι οι ποινικές κυρώσεις συνεχίζουν να ισχύουν, ακόμα και όταν επέλθει συμβιβασμός. Ο συμβιβασμός θα πρέπει αυτόματα να αναστέλλει κάθε ποινική διαδικασία, εκτός από τις περιπτώσεις σοβαρής φοροδιαφυγής (π.χ. πλαστά τιμολόγια).

Στη διαδικασία διαμόρφωσης της επικείμενης λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης θα πρέπει να εκπροσωπηθεί και ο επιχειρηματικός κόσμος, ώστε να υπάρχει και η άποψη της αγοράς και να μην μονοπωλεί η φορολογική διοίκηση την όλη διαδικασία.

Σε περίπτωση μη καταβολής εντός 30 ημερών, από την παραλαβή της ατομικής ειδοποίησης της εφορίας, του φόρου, οι φορολογικές αρχές μπορούν προχωρήσουν στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του φορολογούμενου χωρίς δικαστική απόφαση. Πρόκειται για μέτρα, όπως κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων. Το χρονικό διάστημα είναι πολύ μικρό και το «χωρίς δικαστική απόφαση» πιθανότατα διάτρητο.

  Η παραγραφή εντός 20 ετών από τη λήξη του φορολογικού έτους  προϋποθέτει φύλαξη στοιχείων για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα είναι πολύ πιθανό να μην είναι δυνατή η διατήρηση των στοιχείων αυτών.

Θα πρέπει να είναι λεπτομερώς καταγεγραμμένη η διαδικασία του έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο προσδιορισμός εναπόκειται στην κρίση του εκάστοτε φορολογικού υπαλλήλου, το οποίο πιθανότατα θα δημιουργήσει προβλήματα στην όλη διαδικασία.

  Η τήρηση φακέλου τεκμηρίωσης για συναλλαγές άνω των €100.000 για κύκλο εργασιών κάτω των €5 εκατ. δημιουργεί ένα κόστος τήρησης των φακέλων δυσανάλογο του ύψους της συναλλαγής. Προτείνεται η εξαίρεση από το μέτρο αυτό των επιχειρήσεων με βιβλία β’ κατηγορίας ή η αύξηση του ορίου στα €200.000.

  Τα κριτήρια που περιγράφονταν στο νόμο σχετικά με την καταπολέμηση της φοροαποφυγής είναι γενικά και αόριστα. Ο νόμος θα πρέπει να είναι σαφής προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των πολύ σημαντικών διατάξεων για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής .

  Θα πρέπει να προσδιοριστεί με σαφήνεια ότι το “τρίτο πρόσωπο” υποβολής φορολογικής δήλωσης μπορεί να είναι μόνο ο λογιστής – φοροτεχνικός της επιχείρησης. 

Το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής θα πρέπει να καθορίζεται με βάση τα βασικά επιτόκια της αγοράς.

  Ο νόμος ορίζει ότι κάθε πρόσωπό που παρεμποδίζει, υποθάλπει ή συνεργεί για τη διάπραξη παράβασης του Κώδικα υπόκειται στα ίδια πρόστιμα που υπόκειται ο φορολογούμενος. Θεωρούμε ότι θα πρέπει η διάταξη να καθορίζει με σαφήνεια τις ευθύνες των διαφόρων τρίτων ώστε να μην υπάρχει σύγχυση σχετικά την κατανομή των ευθυνών.

  Στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες του νέου ΚΦΕ περιλαμβάνονται και κάθε είδους δαπάνες που αφορούν σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των €500 εφόσον η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Θεωρούμε ότι το ύψος του ποσού είναι υπερβολικά χαμηλό, και το γραφειοκρατικό κόστος που θα δημιουργηθεί στη μικρή επιχείρηση θα είναι δυσανάλογο της ωφέλειας. Η μετάβαση προς τον ηλεκτρονικό έλεγχο του χρήματος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτές τις επιβαρύνσεις. 

 

Οι θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ για γενικότερα θέματα που άπτονται των φορολογικών και δεν αφορούν αποκλειστικά τους προσφάτως ψηφισθέντες νόμους, ενδεικτικά πάλι, είναι οι εξής:

  Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου και μείωση του φορολογικού συντελεστή του 26%. Είναι άδικο να επιβάλλεται φόρος σε πολύ χαμηλά εισοδήματα ή ακόμα και μηδενικά μέσω των τεκμηρίων. Επιπλέον ο φορολογικός συντελεστής 26% από το πρώτο ευρώ δεν αφήνει κανένα περιθώριο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και επομένως τόνωσης της απασχόλησης. Η δυνατότητα αφαίρεσης των ασφαλιστικών εισφορών από τα βιβλία των επιχειρήσεων μηδενίζεται από την φορολόγηση με βάση τα τεκμήρια και δεν έχει κάποια ουσιαστικά ελάφρυνση για τις ΜΜΕ.

  Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις επιχειρηματιών που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του ν.4014 και στους οποίους βεβαιώνονται πρόστιμα επί αυθαιρέτων κτισμάτων από την Πολεοδομία σε ποσά πολύ υψηλότερα από αυτά της ρύθμισης. Θα πρέπει να βεβαιώνεται το τελικό ποσό της ρύθμισης και όχι αυτό που αποστέλλεται από την Πολεοδομία.

  Επαναφέρουμε την πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση συναλλαγής με πίστωση, ο αγοραστής θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τουλάχιστον το ποσό του ΦΠΑ στον πωλητή εντός ενός μηνός από την έκδοση του τιμολογίου, επί ποινή μη αναγνώρισης του παραστατικού. Το ίδιο φυσικά θα πρέπει να ισχύει και στις συναλλαγές των επιχειρήσεων με το Δημόσιο. Ειδικά για οφειλές του Δημοσίου, ο ΦΠΑ του τιμολογίου να μπορεί να κατατίθεται απευθείας (π.χ από τη δημόσια υπηρεσία ή ΟΤΑ), εντός μηνός, από την έκδοση του τιμολογίου στις εφορίες.

  Εναλλακτικά με την πιο πάνω πρόταση σχετικά με τις οφειλές του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, προτείνουμε ένα σύστημα συμψηφισμού των οφειλών αυτών. Συγκεκριμένα, για κάθε οφειλή του Δημοσίου, αυτό θα μπορεί να εκδίδει ηλεκτρονική πληρωμή, η οποία θα μπορεί να λειτουργεί ως μέσο πληρωμής (οιονεί χρήμα) για τις οφειλές των επιχειρήσεων στις φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές.

  Πρόσφατα δόθηκε στη διαβούλευση η Υπουργική απόφαση για την ηλεκτρονική αποστολή συγκεντρωτικών στοιχείων ανά μήνα (στην ουσία η αποστολή των ηλεκτρονικών βιβλίων) της επιχείρησης από 01/01/2014. Η ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά ότι το κόστος και η γραφειοκρατία του συγκεκριμένου μέτρου για τις ΜΜΕ θα είναι τεράστιο. Σε κάθε περίπτωση αν εφαρμοστεί το μέτρο για τα απλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ η περίοδος αποστολής θα πρέπει να είναι το τρίμηνο όπως ισχύει για τις καταστάσεις ΦΠΑ και την ενημέρωση βιβλίων. Η επιβεβαίωση και ο έλεγχος των ποσών από τις δηλώσεις ΦΠΑ μπορεί να γίνει σε βάθος τριμήνου. Άλλωστε, μέχρι τώρα συνέβαινε σε βάθος διετίας.

  Επαναφέρουμε το αίτημά μας για πιστοποίηση λογιστών – φοροτεχνικών και για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής υπογραφής.

  Ο νέος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ή Ελληνικά λογιστικά πρότυπα,  βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης έχει διαρρεύσει ένα προσχέδιο στον τύπο αλλά δεν υπάρχει ενημέρωση από την πλευρά του Υπουργείου για το τι θα ισχύσει με δεδομένο ότι ο διατάξεις του ΚΦΑΣ καταργούνται από 01/01/2014. Φθάσαμε Δεκέμβριο και δεν ξέρουμε πως θα πορευθούν οι επιχειρήσεις το νέο έτος.

 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα μέρος της καθημερινότητας της μικρομεσαίας επιχείρησης η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στηρίζει την εγχώρια οικονομική ζωή και απασχόληση, και η δραστηριοποιείται στον τόπο αυτό  και καθημερινά “επιβαρύνεται υπέρμετρα και δυσανάλογα” από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει να ενοχοποιείται η επιχειρηματικότητα σε τούτη την χώρα και η διαρκής προσπάθεια εξόντωσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

     Γιώργος Καββαθάς                                                                            Γιώργος Κουράσης