Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο έκρινε ότι η ΕΕ αξιολόγησε λάθος τις μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η απαγόρευση του διοξειδίου του τιτανίου στα τρόφιμα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης με την επισυναπτομενη αποφαση, ακυρώνει τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής του έτους 2019 κατά το μέρος που αφορά την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση του διοξειδίου του τιτανίου ως καρκινογόνου ουσίας όταν εισπνέεται υπό τη μορφή ορισμένων ειδών σκόνης

Μετά την απαγόρευση του διοξειδίου του τιτανίου (TiO2στα τρόφιμα που επέβαλε η ΕΕ, η οποία τέθηκε σε πλήρη ισχύ στις 7 Αυγούστου, τέσσερις εταιρείες παρασκευής, εισαγωγής και προμήθειας TiO2, τρεις Γερμανικών συμφερόντων και μία Βρετανικών, προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο ζητώντας την μερική ακύρωση της απόφασης. Πρόκειται για τις εταιρείες CWS Powder Coatings GmbH, Düren (Germany), Billions Europe Ltd, Stockton-on-Tees (UK), Brillux GmbH & Co. KG, Münster (Germany), Daw SE και, Ober-Ramstadt (Germany).

Το Δικαστήριο της ΕΕ, αποφάνθηκε επί της προσφυγής και ακύρωσε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2019, ο οποίος χαρακτηρίζει το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) ως καρκινογόνο ουσία με εισπνοή σε ορισμένες μορφές σκόνης.

Οι δικαστές διαπίστωσαν αδυναμία κρίσης της απόφασης του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ, θεωρώντας την απόφαση της Επιτροπής ως «προφανές λάθος στην αξιολόγησή της», καθώς η επιστημονική μελέτη που χρησιμοποιήθηκε ως πυλώνας για να δικαιολογήσει την απαγόρευση δεν έλαβε υπόψη «σχετικούς παράγοντες».

Η Βρετανία, δεν ακολούθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην απαγόρευση του διοξειδίου του τιτανίου ως προσθέτου τροφίμων, καθώς ο FSA (ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΕΦΕΤ) δήλωσε ότι μετά από την εξέταση των υπαρχόντων στοιχείων, δεν έχουν εντοπιστεί ανησυχίες για την ασφάλεια, ενώ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πρόσθετο μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις που καθορίζονται από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA)

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ),  https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220190el.pdfη Επιτροπή υπέπεσε σε πρόδηλο λάθος στην εκτίμηση της αξιοπιστίας και της αποδοχής της μελέτης στην οποία βασίστηκε η ταξινόμηση και, δεύτερον, παραβίασε το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο αυτή η ταξινόμηση μπορεί να σχετίζεται μόνο με μια ουσία που έχει την εγγενή ιδιότητα να προκαλεί καρκίνο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον Κανονισμό 2020/217 με τον οποίο προχώρησε με την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση του διοξειδίου του τιτανίου, αναγνωρίζοντας ότι η ουσία αυτή ήταν ύποπτη να είναι καρκινογόνος για τον άνθρωπο, με εισπνοή, σε μορφή σκόνης που περιέχει 1% ή περισσότερο σωματίδια διαμέτρου ίσο ή μικρότερο από 10 μm.

Με την απόφασή του, που εκδόθηκε σε αίθουσα σε διευρυμένη σύνθεση σε τρεις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις, το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει τον προσβαλλόμενο κανονισμό για την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση του διοξειδίου του Τιτανίου. Με την ευκαιρία αυτή, αποφαίνεται επί νέων ερωτημάτων που στηρίζονται σε πρόδηλα σφάλματα εκτίμησης και παραβίασης των κριτηρίων που καθορίζονται για την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση βάσει του κανονισμού αριθ. 1272/2008 όσον αφορά, πρώτον, την αξιοπιστία και την αποδοχή της επιστημονικής μελέτης στην οποία βασίστηκε η ταξινόμηση και, δεύτερον, η συμμόρφωση με το κριτήριο ταξινόμησης που ορίζει ο εν λόγω κανονισμός, σύμφωνα με τον οποίο η ουσία πρέπει να έχει εγγενή ιδιότητα να προκαλεί καρκίνο.

Πρώτον, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι, εν προκειμένω, η απαίτηση να βασιστεί η κατάταξη της ουσίας ως καρκινογόνος σε αξιόπιστες και αποδεκτές μελέτες δεν ικανοποιήθηκε. Αναγνωρίζοντας ότι τα αποτελέσματα μιας επιστημονικής μελέτης στην οποία στήριξε τη γνώμη της στην ταξινόμηση και την επισήμανση το διοξείδιο του τιτανίου ήταν επαρκώς αξιόπιστα, σχετικά και επαρκή για την αξιολόγηση της δυνατότητας καρκινογένεσης της ουσίας ουσία, η Επιτροπή για την Εκτίμηση Κινδύνων του ECHA (RAC) διέπραξε πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης.

Συγκεκριμένα, προκειμένου να επαληθευτεί ο βαθμός υπερφόρτωσης του πνεύμονα από σωματίδια διοξειδίου του τιτανίου σε αυτήν την επιστημονική μελέτη προκειμένου να εκτιμηθεί η καρκινογένεση, το RAC χρησιμοποίησε μία τιμή πυκνότητας που αντιστοιχεί στην πυκνότητα των μη συσσωματωμένων πρωτογενών σωματιδίων του διοξειδίου του τιτανίου, η οποία είναι πάντα μεγαλύτερη από την πυκνότητα των συσσωματωμάτων.

Δεύtερον το  Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η επίμαχη ταξινόμηση και επισήμανση παραβίασε το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο η ταξινόμηση μιας ουσίας ως καρκινογόνου μπορεί να ισχύει μόνο για μια ουσία που έχει την εγγενή ιδιότητα να προκαλεί καρκίνο.

Το Γενικό Δικαστήριο διευκρινίζει ότι ο κίνδυνος καρκινογένεσης συνδέεται μόνο σε ορισμένα αναπνεύσιμα σωματίδια διοξειδίου του τιτανίου, όταν υπάρχουν σε μια ορισμένη μορφή, φυσική κατάσταση, μέγεθος και ποσότητα, εμφανίζεται μόνο σε συνθήκες υπερφόρτωσης των πνευμόνων και αντιστοιχεί σε τοξικότητα σωματιδίων.

Ως εκ τούτου, το Γενικό Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ο τρόπος δράσης της καρκινογένεσης στον οποίο στηρίχθηκε η εν λόγω επιτροπή δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως εγγενής τοξικότητα με την κλασική έννοια, και συνεπώς η Επιτροπή υπέπεσε σε πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΕΖΕ

Δείτε και κατεβάστε την απόφαση παρακάτω