Συχνές Ερωτήσεις

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ?

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 1 ΝΟΜΟΣ 2946/2001

 1. Οι επιγραφές με τις οποίες προσδιορίζεται η θέση, η διεύθυνση, η ιδιότητα ή η επαγγελματική δραστηριότητα φυσικού προσώπου, ή η επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας, ενώσεως φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου γράφονται υποχρεωτικώς στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία.
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ?

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ.3 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 1388/2009

Προκειμένου για τούρτες ζαχαροπλαστικής και τούρτες παγωτού, που διατίθενται στο καταναλωτικό κοινό από ζαχαροπλαστεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής κ.λπ. καταστήματα, ορίζονται τα ακόλουθα: α) Επιτρέπεται η ζύγιση και πώληση της τούρτας σε μικτό βάρος, προς τον καταναλωτή, περιοριστικά και μόνο στην περίπτωση που το συνολικό μικτό βάρος αυτής περιλαμβάνει το καθαρό βάρος του εν λόγω είδους και το βάρος της πλαστικής ή χάρτινης βάσης δίσκου τοποθέτησης (στήριξης) του γλυκού τούτου. Πέρα από την πιο πάνω περίπτωση, η ζύγιση και πώληση της τούρτας σε μικτό βάρος απαγορεύεται. β) Καθορίζουμε κατωτέρω τα ανώτατα όρια βάρους της πλαστικής ή χάρτινης βάσης (δίσκου) τοποθέτησης (στήριξης) της τούρτας:

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΡΤΑΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΣΗΣ (ΔΙΣΚΟΥ)

Μέχρι 1500 γραμμάρια Μέχρι 110 γραμμάρια

Πάνω από 1500 γραμμάρια και μέχρι 2000 γραμμάρια Μέχρι 160 γραμμάρια

Πάνω από 2000 γραμμάρια και 2500 γραμμάρια Μέχρι 200 γραμμάρια

Πάνω από 2500 γραμμάρια και 3000 γραμμάρια Μέχρι 230 γραμμάρια

Πάνω από 3000 γραμμάρια και 3500 γραμμάρια Μέχρι 250 γραμμάρια

Πάνω από 3500 γραμμάρια Μέχρι 280 γραμμάρια

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ?
ΑΡΘΡΟ 351 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 1388/2009

Σε χαρτοκυτία που προορίζονται για την διάθεση από τους επαγγελματίες στο καταναλωτικό κοινό ειδών ζαχαροπλαστικής αρτοποιίας κ.λπ., με μικτοβαρή ζύγιση παρουσία του πελάτη και τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο με τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικά νούμερα, πρέπει να ανήκουν στην αναφερόμενη στον πίνακα αυτό σειρά ονομαστικών τιμών κυβισμού και να έχουν το αντίστοιχο μέγιστο βάρος που αναγράφεται απέναντι στο καθένα.

 

Ενδεικτικό

 
No.Κυβισμός σε λίτραΜέγιστο βάρος σε γραμμάρια
20,940
31,550
41,860
62,570
82,980
103,9100
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΧΩ ΤΙΜΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΟΥΛΩ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΥ?
ΑΡΘΡΟ 71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 1388/2009

1. Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 38 (παράγραφος 2) του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» όπου θεσπίζονται ορισμένες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, σχετικά με την τοποθέτηση πινακίδων στα προϊόντα που πωλούν, επί των οποίων αναγράφονται ορισμένες ενδείξεις (τιμή, ποιότητα, προέλευση κ.λπ.), οι λιανοπωλητές είναι υποχρεωμένοι όπως σε κάθε είδος που εκθέτουν προς πώληση, τοποθετούν ή αναρτούν ή προσδένουν την πινακίδα αυτή, που θα είναι ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία θα αναγράφονται ορισμένες ενδείξεις, σύμφωνα με τους ορισμούς των παρακάτω ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1, 2 και 3.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

 

«Αναγραφή στην πινακίδα της τιμής πώλησης των προϊόντων, όταν αυτά πωλούνται εντός του καταστήματος ή από υπαίθριους πωλητές – Τρόπος απεικόνισης της τιμής αυτής στην πινακίδα» Α) Η τιμή πώλησης, θα αναγράφεται υποχρεωτικά στην πινακίδα και θα αναφέρεται: 1.1 Σε τιμή ανά μονάδα μέτρησης, δηλαδή τιμή ανά λίτρο ή κυβικό μέτρο ή χιλιόγραμμο ή μέτρο ή τετραγωνικό μέτρο, κατά περίπτωση, εφόσον τα προϊόντα πωλούνται χύμα ή από ανοικτές συσκευασίες. 1.2 Σε τιμή πώλησης ανά συσκευασία, εφόσον τα προϊόντα πωλούνται σε κλειστές συσκευασίες. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, στην πινακίδα αναγράφεται, πέρα από την τιμή πώλησης ανά συσκευασία και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης, κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στη δεύτερη. Δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή στην πινακίδα αυτή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης στις κατωτέρω περιπτώσεις: α) Αν το κατάστημα λιανικής πώλησης των προϊόντων έχει εμβαδόν μέχρι 50τ.μ. β) Αν πρόκειται για περίπτερο……….

δ) Αν η ποσότητα των συσκευασμένων προϊόντων ισοδυναμεί με 1 λίτρο ή κυβικό μέτρο ή 1 χιλιόγραμμα ή 1 μέτρο ή 1 τετραγωνικό μέτρο, κατά περίπτωση. ε) Αν πρόκειται για παγωτά βάρους μέχρι 200 γραμμάρια.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΑΕΚ?

Εργοδοτική εισφορά 0,45% που καθορίστηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2224/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2336/95, καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2434/96. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

 

Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96).

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ καταρτίζει ετήσια προγράμματα διάθεσης και διαχείρισης των πόρων του ΕΛΠΕΚΕ (0,45% του Λογαριασμού) που αφορά τα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού των δικαιούχων.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΑΘΗΤΕΣ –ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΧΩ ?

Με την ολοκλήρωση των σπουδών και πριν τη λήψη του πτυχίου ο σπουδαστής κάνει την πρακτική άσκηση.

 

Υπογράφεται η σύμβαση μαθητείας με τη σχολή ,σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση, δια των υπευθύνων υπαλλήλων της, να μεταδώσει προς τον μαθητευόμενο, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται, τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση του επαγγέλματος του.

Αποζημίωση πρακτικά ασκούμενου

 

Για τον ιδιωτικό τομέα η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο 80% του ισχύοντος Ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)

 

Ασφάλιση κατά την πρακτική άσκηση

 

Στη διάρκεια της Πρακτικής άσκησής του ο σπουδαστής ασφαλίζεται μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου. Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά και καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη.

 

Ο εργοδότης πρέπει να απευθύνεται στο ΙΚΑ και να ενημερώνεται κάθε εξάμηνο γι’ αυτή την αλλαγή.

 

Στους σπουδαστές που κάνουν Πρακτική Άσκηση δεν δίδονται δώρα και επίδομα κανονικής Άδειας και δεν αποκτάται δικαίωμα συνταξιοδοτικής κάλυψης.

 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις πρακτικά ασκούμενου σπουδαστή

 

Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή της Υπηρεσίας, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και ότι άλλο ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή Υπηρεσίας. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού κώδικα μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της απασχόλησης.

 

Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος σπουδαστής μπορεί για σοβαρούς λόγους ν’ απουσιάσει δικαιολογημένα για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά.

 

Κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης υπογράφεται η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ και κατατίθεται στον ΟΑΕΔ εντός οκτώ ημερών και παράλληλα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ το οποίο κατατίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας.

 

 

Οι εργοδότες ΔΕΝ απαιτείται να καταγράφουν τους εργαζόμενους με πρακτική άσκηση στο Βιβλίο Νεοπροσλαμβανομένων  (Εγκύκλιος ΙΚΑ 95/2004 )
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΩ ΒΙΒΛΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥ ;

Όσοι έχουν επιχείρηση η οποία έχει φορτηγό (είτε Φ. Ι. Χ., είτε Φ. Δ. Χ.) ή έχουν ταξί ή πούλμαν πρέπει να εφοδιάζουν κάθε όχημα με ένα «Βιβλίο Δρομολογίων» το οποίο θα το τηρεί ο οδηγός του.
Το βιβλίο αυτό είναι θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας και ο αριθμός των σελίδων του πρέπει να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον τριών μηνών.

 

 

 

Ο ρόλος του ειδικού αυτού βιβλίου είναι ο εξής:
Πριν από κάθε δρομολόγιο ο οδηγός του οχήματος πρέπει να συμπληρώνει στοιχεία όπως ώρα εκκίνησης, τόπο προορισμού, είδος φορτίου κ.τ.λ. Όταν γυρίσει από το δρομολόγιο την ώρα επιστροφής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να ελέγχονται τα αυθαίρετα ωράρια (ή καλύτερα τα …. επικίνδυνα ωράρια !!!) των διάφορων οδηγών οχημάτων. Έτσι εάν Υπηρεσία Ελέγχου σταματήσει ένα όχημα στον δρόμο και κατά τον έλεγχο του βιβλίου αυτού διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που γράφει δεν είναι αληθινά ή τέλος πάντων τα ωράρια που αναγράφονται θεωρηθούν επικίνδυνα τότε εμφανίζεται η γνωστή μας λέξη … « πρόστιμο» !!!.
Λογικά σημαίνει ότι όποιος οδηγεί τέτοιο όχημα πρέπει και να συμπληρώνει το ειδικό αυτό βιβλίο. Αυτό συνέβαινε πριν τον Ν. 3144/2003 παρ.8 άρθρο 21, αφού με τον εν λόγω Νόμο εμφανίσθηκαν και απαλλαγές στην τήρηση του εν λόγω βιβλίου:
Αναλυτικότερα απαλλάσσονται στην υποχρέωση αυτή εάν οι οδηγοί είναι:
α) οι ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών, οι συνιδιοκτήτες τους, και τα μέλη της οικογένειάς αυτών.
β) εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί ή απασχολούνται στον εργοδότη όχι με την ειδικότητα του οδηγού, αλλά με ειδικότητα άλλη, η άσκηση του έργου της οποίας υποβοηθείται από την οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου (π.χ. περιοδεύων πωλητής, λογιστής, κλητήρας, τεχνίτης κ.λ.π.)
γ) για γεωργικά μηχανήματα πάσης φύσεως και αγροτικά αυτοκίνητα.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι υποχρέωση τήρησης αυτού του βιβλίου (μετά τον Ν.3144/2003) υπάρχει μόνο όταν ο οδηγός του οχήματος έχει την ειδικότητα του οδηγού και οι οποίος – έτσι και αλλιώς – πρέπει να έχει και επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.
Στο βιβλίο δρομολογίων πρέπει να κάθε σελίδα να είναι και μια ημέρα οδήγησης. Ο αριθμός των σελίδων πρέπει να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον 3 μηνών. Υπόχρεος για τον εφοδιασμό του οχήματος με αυτό το βιβλίο είναι ο εργοδότης ενώ υπόχρεος για την συμπλήρωση του είναι ο εργαζόμενος- οδηγός.
Με την ολοκλήρωση της ημέρας κόβεται η σελίδα από τον οδηγό και παραδίδεται στον εργοδότη αφού έχουν προηγουμένως υπογράψει και οι δύο. Το στέλεχος (μπλοκάκι) παραμένει πάντα στο όχημα, ώστε όταν ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας ή από τα Αστυνομικά Όργανα να μπορεί να δοθεί.
Μόλις τελειώσει το μπλοκάκι δίδεται στον εργοδότη και αυτός εφοδιάζει το όχημα με καινούργιο, θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.
Τα μπλοκ αυτά πρέπει να διαφυλάττονται για δύο χρόνια.
Τα στοιχεία που υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται εντός του βιβλίου αυτού είναι τα κάτωθι:
Α) Επικεφαλίδα: «Ημερήσιο Βιβλίο Δρομολογίων»
Β) Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος και στοιχεία ιδιοκτήτη.
Γ) Ονοματεπώνυμο οδηγού και αριθμός διπλώματος.
Δ) Η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, η αφετηρία ή ο σταθμός διανυκτέρευσης, το είδος φορτίου, η ώρα εκκίνησης, ο τόπος προορισμού, ή ώρα άφιξης, η χρονική διάρκεια τυχόν βλάβης του οχήματος, ο χρόνος αναμονής στον σταθμό ή την «πιάτσα», η συνολική ημερήσια απασχόληση του προσωπικού καθώς και οι διάφορες παρατηρήσεις. (Αυτά τα στοιχεία θα εμφανίζονται σε ξεχωριστές στήλες του βιβλίου)
Ας μην ξεχνάμε ότι εκτός του βιβλίου υπάρχει και η υποχρέωση τήρησης «ταχογράφου» για τα φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων.

 

Η μη τήρηση των ανωτέρω βιβλίων επισύρει διοικητικές κυρώσεις, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν 2639/1998:

 

 

 

«Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων:

 

 

 

α) Πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

 

 

 

[Όπως η περ. α, αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 5 άρθρ. 11 Ν 3144/2003, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 Ν 3227/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Ν 3385/2005 (ΦΕΚ Α΄ 210/19.8.2005).

 

 

 

β) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ημερών. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας, να επιβληθεί στον εργοδότη προσωρινή διακοπή της λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) ημέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΩ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ?

Σε περίπτωση που προσλαμβάνεται υπήκοος άλλου κράτους -μέλους της Ε. Ε. ως μισθωτός, απαιτείται μόνο άδεια διαμονής μέσα στην οποία περιλαμβάνεται και το δικαίωμα της εργασίας.
Δείτε τους σχετιζόμενους Νόμους

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ?

ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΕΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Με το Ν.Δ. 3755/57 & το Ν.Δ. 147/73 ορίζεται ότι μισθωτοί απασχολούμενοι κατά τις Κυριακές και τις αναφερόμενες κατωτέρω αργίες – εορτές δικαιούνται με τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών & Εργασίας (8900/46, 2585/51), προσαύξηση 75% όπως, αυτές ισχύουν σήμερα. Η δε απασχόληση των μισθωτών απόκειται αποκλειστικώς εις την διακριτική εξουσία του εργοδότου :

α) Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

β) Την Δευτέρα του ΠΑΣΧΑ

γ) Την 1η ΜΑΪΟΥ

δ) ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΤΟΚΟΥ, 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ε) 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ζ) ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 25η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

Σημείωση: Ειδικώς για την 1η Μαϊου χορηγήθηκε με τον Α.Ν. 380/68 στον Υπουργό Εργασίας το δικαίωμα να καθορίζει εκάστοτε δι’ αποφάσεών του την 1ην Μαϊου ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας, πράγμα που κατά κανόνα συμβαίνει.

α) Οι μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά τις ημέρες αυτές, για λόγους που δεν οφείλονται στους ίδιους, θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς καμία προσαύξηση.

β) Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, δικαιούνται να λάβουν,

 1. Αν μεν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75%, που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ημερομίσθιό τους,
 2. Όταν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, και πρόκειται για μισθωτούς επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές, παίρνουν προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο 1/25 του νομίμου μισθού τους, και όχι άλλη αμοιβή, διότι η αμοιβή τους για την απασχόληση κατά την αργία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό τους
 3. και αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν εκτός από την προσαύξηση 75% επί του νομίμου μισθού τους και το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους.

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ
  Οι εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας είναι 6 σύμφωνα με το νόμο, όπου δεν έχει εφαρμοσθεί ήδη το πενθήμερο. Η 7η ημέρα, κατά κανόνα η Κυριακή, είναι υποχρεωτική ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Η εβδομαδιαία ανάπαυση αποτελεί δικαίωμα του μισθωτού και υποχρέωση του εργοδότη.

  ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ
  Σε ορισμένες επιχειρήσεις, που ορίζονται από το νόμο, επιτρέπεται η εργασία κατά την Κυριακή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης στον εργαζόμενο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Προϋπόθεση για να χορηγηθεί ολόκληρη ημέρα αναπληρωματικής αργίας είναι να εργασθεί κατά την Κυριακή άνω των 5 ωρών. Σε περίπτωση που απασχοληθεί λιγότερο από 5 ώρες χορηγούνται αντίστοιχες ώρες ανάπαυσης.

  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΟΙΒΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ / ΑΡΓΙΑΣ;
  Το προσωπικό που θα απασχοληθεί νόμιμα κατά την Κυριακή, αμείβεται με το νόμιμο ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού προσαυξημένο με 75%. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις υπερισχύουν.

  ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΑΤ’ ΕΘΙΜΟΝ
  Τα δημόσια καταστήματα, οι Τράπεζες και αρκετές επιχειρήσεις έχουν και τις εξής ημέρες αργίας, οι οποίες έχουν καθιερωθεί κατ’ έθιμον:

  Πρωτοχρονιά
  Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου)
  Καθαρή Δευτέρα
  Μεγάλη Παρασκευή
  Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων
  Πεντηκοστή
  Τοπικές εορτές
  Οι Τράπεζες και οι ΔΕΚΟ έχουν αυτές τις αργίες υποχρεωτικές, βάσει του κανονισμού τους.

  ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤ’ ΕΘΙΜΟΝ ΑΡΓΙΕΣ

  Σε περίπτωση που δεν θα λειτουργήσει η επιχείρηση, δεν οφείλει τίποτε στο προσωπικό που δεν εργάζεται, ανεξάρτητα αν αμείβεται με μισθό ή ημερομίσθιο εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.
  Σε περίπτωση λειτουργίας, για τις περισσότερες από αυτές τις ημέρες, αυτοί που εργάζονται, συνηθίζεται να αμείβονται με τον ίδιο τρόπο των υπολοίπων αργιών (προσαύξηση 75%). Η καταστρατήγηση αυτής της εθιμικής-επιχειρησιακής συνήθειας δεν επιτρέπεται.


ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Για τα ζητήματα που αφορούν τα ωράρια, την αμοιβή υπερεργασίας-υπερωρίας, Κυριακής και αργιών, έχουν θεσπιστεί σε ευρεία κλίμακα (ΔΕΚΟ, Τράπεζες, διάφορες επιχειρήσεις) ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, οι οποίες υπερισχύουν από τις παραπάνω διατάξεις.

ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΑΛΛΑΖΩ ΤΙΣ ΒΑΡΔΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΔΗ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ?

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3518 Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (Σ.ΕΠ.Ε.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 68 -Ρυθμίσεις Σ.ΕΠ.Ε.

 

……….

 

 

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του ν. 2874/2000 – όπως τροποποιηθείσα από την παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 3385/ 2005 (ΦΕΚ 210 Α΄) ισχύει – τροποποιείται ως ακολούθως:

 

 

 

«5. Αν η επιχείρηση ή εκμετάλλευση αλλάξει νόμιμο εκπρόσωπο ή προσλάβει νέους εργαζομένους, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, κατά περίπτωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της επέλευσης της μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέτει, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους

ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΤΑΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ?

Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, οι πληρωμές μισθών και ημερομισθίων οφείλουν να γίνονται με έκδοση αποδείξεων πληρωμής μισθού ή ημερομισθίου (εκκαθαριστικού σημειώματος), το οποίο να περιέχει ακριβή ανάλυση  της μισθοδοσίας (δηλ. βασικός μισθός συν επιδόματα συν τακτικές παροχές  μείον κρατήσεις).  Εάν η απόδειξη ή το εκκαθαριστικό σημείωμα δεν αναγράφει με ακρίβεια όλα τα παραπάνω στοιχεία, θεωρείται αόριστη και ακατάλληλη ως εξοφλητική απόδειξη , δεν λαμβάνεται μάλιστα υπ’ όψιν από τις  δικαστικές αρχές. Τυχόν άρνηση του εργοδότη να χορηγήσει αποδείξεις πληρωμής μισθού (εκκαθαριστικό σημείωμα) θεωρείται αξιόποινη πράξη και επισύρει ανάλογες κυρώσεις.

 

Δείτε τους σχετιζόμενους Νόμους

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΟΥΛΑΩ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΟΥ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ?

Όχι, δεν επιτρέπεται , είναι απαραίτητο η επιχείρηση να διαθέτει άδεια καταστήματος με εργαστήριο.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ?

Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν λευκή ή ανοιχτόχρωμη μπλούζα, καθώς και ομοιόχρωμη ποδιά και κάλυμμα κεφαλής.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΓΩ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ?

Όχι, δεν επιτρέπεται η παραγωγή τέτοιων προϊόντων . Μπορεί να επιτραπεί μόνο μετά από πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και υπό την εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΛΕΓΧΩ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΜΟΥ?

Είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις και επιπλέον πρέπει να καταγράφονται καθημερινά στα αντίστοιχα αρχεία, διότι αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.  Είναι ένας από τους φακέλους που υποχρεούται να τηρεί κάθε επιχείρηση όπως αναφέρθηκε παραπάνω και περιέχει πίνακες με τις θερμοκρασίες των ψυκτικών μηχανημάτων.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ HACCP?

Το HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) είναι μια επιστήμη που βασίζεται στο συστηματικό εντοπισμό συγκεκριμένων κινδύνων και μέτρων για τον έλεγχο τους, με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων. Παράλληλα το HACCP αποτελεί ένα εργαλείο για την αξιολόγηση κινδύνων και για την θέσπιση συστημάτων ελέγχου που εστιάζουν περισσότερο στην πρόληψη και λιγότερο στην δοκιμή του τελικού προϊόντος. Το HACCP συνίσταται από 7 Αρχές:

 1. Εντοπισμός των πιθανών κινδύνων
 2. Προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου
 3. Καθορισμός κρίσιμων ορίων στα κρίσιμα σημεία ελέγχου
 4. Καθορισμός – εφαρμογή διαδικασιών παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου
 5. Καθορισμός διορθωτικών μέτρων
 6. Καθορισμός διαδικασιών για εξακρίβωση των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 5
 7. Κατάρτιση εγγράφων που αποδεικνύουν την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους  1 έως 6
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ?

Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ομοσπονδία και στα κατά τόπους Σωματεία Ζαχαροπλαστών, τα οποία διατηρούν επαφή με συμβούλους υγιεινής τροφίμων.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΩ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΜΥΡΕΣ ΠΙΤΕΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ?

Οι πίτες πρέπει να συντηρούνται μέσα σε θερμοθαλάμους σε θερμοκρασία τουλάχιστον 60° C.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΟΥ?

Όταν τα τρόφιμα είναι συσκευασμένα είναι υποχρεωτικό να φέρουν επισήμανση.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία

ΠΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ?

1. Ε.Φ.Ε.Τ.

2. Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

3. Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

4.Διεύθυνση Ανάπτυξης (Εμπορίου) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

5. Αστυνομικές Αρχές (Αγορανομία)

Δείτε τη σχετική νομοθεσία

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ?

Όσοι χειρίζονται τρόφιμα ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί παρέχοντας τις υπηρεσίες τους στο κοινό πρέπει απαραίτητα να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας, που είναι σε ισχύ.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ HACCP ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ?

Όχι, η πιστοποίηση του HACCP είναι προαιρετική. Αντίθετα η μελέτη και η εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων, που στηρίζεται στις αρχές του HACCP είναι υποχρεωτική.

 

Σημείωση : Δεν υπάρχει αναφορά σε νομοθεσία, σε αντίθεση με όλες τις παρακάτω απαντήσεις, διότι η πιστοποίηση του HACCP δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ?

Εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης. Ειδικότερα :

 

Α. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους εξής φακέλους : 1.  Αρχείο προσωπικού (περιέχει βιβλιάρια υγείας, κανόνες υγιεινής προσωπικού, βεβαιώσεις εκπαίδευσης προσωπικού) 2. Νερού (περιέχει ένα αποδεικτικό έγγραφο του τρόπου υδροληψίας της επιχείρησης)  3. Θερμοκρασιών (περιέχει την καταγραφή της θερμοκρασίας των ψυγείων, των καταψυκτών και των θερμοθαλάμων ή των φούρνων) 4. Πρόγραμμα καθαρισμού – απολυμάνσεων  5. Πρόγραμμα εντομοκτονίας – μυοκτονίας  6. Οδηγό Υγιεινής του Σωματείου 7. Συνοδευτικών εγγράφων των προϊόντων παραλαβής

 

Β.  Οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους εξής φακέλους :

 

Αρχεία προαπαιτούμενων

 

1. Κανόνες Υγιεινής όπως προκύπτουν από το σύστημα HACCP της αρχικής επιχείρησης 2. Προσωπικού   2. Αρχείο ελέγχων νερού  3. Αρχείο καθαρισμού – απολυμάνσεων  4. Αρχείο εντομοκτονίας – μυοκτονίας 5. Οδηγό Υγιεινής του Σωματείου 6.  Αρχείο συντήρησης του κτιρίου και 7. Κατάλογος εξοπλισμού και αρχεία βαθμονόμησης

 

Αρχεία HACCP :

 

1. Μελέτη HACCP 2. Αρχείο προμηθευτών, το οποίο περιέχει κατάλογο ειδών/προμηθευτή 3.Αρχείο παρακολούθησης  Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου  4. Αρχεία διορθωτικών ενεργειών

 

5. Αρχείο ελέγχων α΄ και β΄ υλών, προϊόντων κατά την παραγωγική διαδικασία και τελικών προϊόντων 6. Σύστημα ιχνηλασιμότητας από τις πρώτες ύλες έως και τον τελικό αποδέκτη των προϊόντων  7.  Αρχείο επαλήθευσης του συστήματος HACCP 8. Φάκελος συναντήσεων της Ομάδας HACCP 9. Φάκελος με νομοθεσίες – βιβλιογραφία.

Δείτε τη σχετική νομοθεσία

ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΩ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΓΛΥΚΑ?

Η Ανώτατη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΑΕΤΑ), αρμόδια αρχή για την δασμολογική κατάταξη των αγαθών, έχει από την έναρξη εφαρμογής του ΦΠΑ στη χώρα μας, γνωμοδοτήσει ότι στην περίπτωση παράδοσης πακέτου αγαθών τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα και ανεξάρτητα το ένα του άλλου, θεωρείται ότι πραγματοποιούνται δύο παραδόσεις αγαθών, τα οποία υπάγονται στο συντελεστή που αναλογεί σε κάθε ένα αγαθό, σύμφωνα με τη δασμολογική τους κατάταξη.

 

Ειδικότερα με τις υπ’ αριθμό 108/2003, 162/2003  και 15/2006 γνωμοδοτήσεις της έχει αποφανθεί ότι σε περιπτώσεις που CD και DVD συνοδεύουν βιβλίο, κατατάσσονται το μεν βιβλίο σε συντελεστή 4,5%, το δε CD και DVD σε κανονικό συντελεστή 19%, ενώ με την υπ’ αριθμό 15/2001 στην περίπτωση πώλησης τροφίμου (π.χ. γλυφιτζούρι) με παιχνίδι συσκευασμένα μαζί για λιανική πώληση έχει αποφανθεί ότι τα είδη αυτά δεν μπορούν να καταταγούν στην ίδια δασμολογική κλάση και κατά συνέπεια, έστω και αν παρουσιάζονται μαζί, πρόκειται για εντελώς ξεχωριστά είδη τα οποία δεν αποτελούν συμπληρωματικά μέρη το ένα του άλλου, αλλά το καθένα εκπληρώνει ξεχωριστή λειτουργία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα και προορίζονται για διαφορετικό σκοπό (παιχνίδι – τρόφιμο). Στη συγκεκριμένη περίπτωση το τρόφιμο υπάγεται στο χαμηλό συντελεστή και το παιχνίδι στον κανονικό συντελεστή.

 

 

 

Έτσι στην περίπτωση πώλησης γλυκών με αντικείμενο άλλης δασμολογικής κλάσης (π.χ. πορσελάνη, καλάθι, παιχνίδι κλπ) η τιμολόγηση τους θα γίνει ξεχωριστά με τον συντελεστή ΦΠΑ που υπάγεται το καθένα.

 
 

Παράλληλα από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 19, 21 και του παραρτήματος ΙΙΙ του Ν. 2859/2000  προκύπτει ότι οι συνθέσεις που παραδίδονται σε πελάτες και οι οποίες αποτελούνται από αγαθά που υπάγονται σε διαφορετικούς συντελεστές (φρέσκα άνθη με 9% και απoξηραμένα άνθη ή ποτά με 19%), θα πρέπει να διαχωρίζονται και να επιβάλλεται σε κάθε αγαθό ο συντελεστής Φ.Π.Α. στον οποίο υπάγεται το αγαθό.

 

Ακόμη διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που ο διαχωρισμός δεν είναι εφικτός τότε ολόκληρη η σύνθεση υπάγεται στον συντελεστή Φ.Π.Α. 19%.

 

Ως προς την έκδοση των στοιχείων σημειώνονται τα εξής:
Στην Α.Λ.Π. πρέπει να διαχωρίζεται η αξία σε 9% και 19%,ενώ στα Τιμολόγια, Δ.Α. τα λοιπά είδη πέραν των λουλουδιών που ανήκουν στο συντελεστή ΦΠΑ 19% θα εξειδικεύονται κατά είδος και αξία, διαφορετικά εάν δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός, ο συντελεστής που θα χρησιμοποιείται είναι 19%.
(Σχετ. Έγγραφο 1070094/611/11-12-2000 ΦΠΑ, ΚΒΣ)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ?

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του Νόμου 3842/23.04.2010 προστίθεται στο ν.2523/1997 νέο άρθρο 9 Α «Επιβολή προστίμου κατά τη διάρκεια του ελέγχου». Με το άρθρο αυτό που έχει τρεις παραγράφους, θεσπίζεται για πρώτη φορά η άμεση επιτόπια έκδοση της Απόφασης Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) για ορισμένες παραβάσεις εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα των διατάξεων του Κ.Β.Σ., από τους υπαλλήλους που διενεργούν τον έλεγχο.

Δείτε τους σχετιζόμενους Νόμους

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ?

Για την είσπραξη προκαταβολών δεν προβλέπεται η έκδοση φορολογικού στοιχείου (Τιμολόγιο ή Α.Λ.Π.) πρέπει όμως εφόσον τηρούνται βιβλία Γ κατηγορίας νε εκδίδονται αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης για την ενημέρωση του ταμείου της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή το φορολογικό στοιχείο θα εκδοθεί «Επί Πιστώσει»

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΒΩ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΔΕΞΙΩΣΗΣ?(ΠΟΤΗΡΙΑ, ΠΑΓΚΟΥΣ ,ΠΙΑΤΑ Κ.Λ.Π.)

Δεν είναι απαραίτητη η έκδοση Δ.Α. για τις διακινήσεις και μεταφορές του πάγιου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος και άμεσα συνδεδεμένος με την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας σας, προς και από τους τόπους διοργάνωσης και λοιπών εκδηλώσεων και για είδη όπως αυτά που ενδεικτικά αναφέρονται παραπάνω στο εισαγωγικό μέρος του παρόντος με τις απαραίτητες όμως προϋποθέσεις:
α. ότι χρησιμοποιούνται ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα για την διακίνηση και μεταφορά του εξοπλισμού και
β. ο ανωτέρω εξοπλισμός δεν αποτελεί αντικείμενο εμπορίας ούτε εκμίσθωσης από μόνος του από την εταιρεία σας στον παραγγέλλοντα τη δεξίωση και κατά συνέπεια δεν εισπράττετε γι’ αυτόν ιδιαίτερο τίμημα.

Δείτε τους σχετιζόμενους Νόμους

ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΤΟΥΡΤΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΕΧΩ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ . ΤΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΨΩ?

Όταν η αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, με εντολή του αγοραστή, σε χρόνο μεταγενέστερο από την έκδοση της απόδειξης λιανικής πώλησης, στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο αριθμός της απόδειξης αυτής.

Δείτε τους σχετιζόμενους Νόμους