Ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεων βεβαιωμένων οφειλών δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου – ΤΕΜΠΜΕ

ΑΠ.: 46100 Αθήνα, 9 Απριλίου 2021
Προς :Ομοσπονδίες Μέλη της ΓΣΕΒΕΕ


Θέμα: Ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεων βεβαιωμένων οφειλών δανείων με την εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου – ΤΕΜΠΜΕ.


Συνάδελφοι,
Με την Εγκύκλιο Ε.2073/6.4.2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλή ρυθμίζονται σε έως 120
δόσεις βεβαιωμένες οφειλές από δάνεια :
Α) Δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Β) Δάνεια της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και
Ανάπτυξης ΕΤΕΑΝ Α.Ε.).
Γ) Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) που έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμα στις Τράπεζες έως τις 7.10.2019.
Η προθεσμία αίτησης προς την ΑΑΔΕ (ΔΟΥ ή Ελεγκτικά Κέντρα) και στην προσωποποιημένη
πληροφόρηση στο myTAXISnet) είναι :
 Τρίτη 4/5/2021 για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 7.10.2019 μέχρι και την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης.
 Εντός 6 μηνών από την βεβαίωση τους, για οφειλές που θα βεβαιωθούν μέχρις 29/4/2021.
Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας η σχετική απόφαση.