Προκήρυξη Δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω Covid19 (EΣΠΑ 2014-2020) Νέες Ημερομηνίες

Νέα πρόσκληση ΕΣΠΑ
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID19
Πότε: 23/10 – 20/11/2020
Πού: Περιφέρεια Αττικής

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€. Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021

Υποβολή προτάσεων: www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής»
Προϋπολογισμός: 200.000.000€ (από το ΕΠ Αττικής)