ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ –  για συμμετοχή στην Πράξη «Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρωπίνου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής»

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΟΕΖΕ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρωπίνου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής» με Κωδ. ΟΠΣ 5002765 προέβη στις 22.02.2022 στην ανάρτηση των Προσωρινών Αποτελεσμάτων των Περιφερειών:

·         Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

·         Θεσσαλίας

·         Ηπείρου

·         Δυτικής Ελλάδος

·         Δυτικής Μακεδονίας

·         Πελοποννήσου

·         Βορείου Αιγαίου

·         Κρήτης

·         Στερεάς Ελλάδος

Σύμφωνα με την ανάρτηση  οι ωφελούμενοι είχαν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής  προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα αποτελεσμάτων ήτοι έως και την 27.02.2022. Κατόπιν αιτημάτων υποψηφίων η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται έως την 01.03.2022 και ώρα 24:00.

Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται εγγράφως στην ΟΕΖΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 16, Αθήνα 106 78, ή με e-mail στο info@oeze.gr.