Παράταση υποβολής προσφορών λόγω αδυναμίας υποβολής στο ΕΣΗΔΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης (Ομοσπονδία) με την επωνυμία
«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ»
ΟΕΖΕ.

Στην Αθήνα σήμερα (Εμμ. Μπενάκη 16), στις 08 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση, στα γραφεία της Ομοσπονδίας (5ος όροφος), τα μέλητου Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δ.Σ., ΙωάννηΓλύκου.


ΘΕΜΑ: Απόφαση περί παράτασης του χρόνου υποβολής προσφορών στα πλαίσια της διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ωφελουμένων» λόγω τεχνικού προβλήματος της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ


Το Δ.Σ της ΟΕΖΕ λαμβάνοντας υπόψη:
1) Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το έργο«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ωφελουμένων» στις 07/09/2020 και ώρα 23:59μμ.
2) Την Υπουργική Απόφαση 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β/02.06.2017)
3) Το αρ. πρωτ. 24666/ΕΞ2020/08.09.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το οποίο λόγω της αδυναμίας του συστήματος για υποβολή προσφορών από τη Δευτέρα 07.09.2020 και ώρα 23:00μμ έως και την Τρίτη 08.09.2020 και ώρα 16:00μμ οι Αναθέτουσες Αρχές συνιστάται να μεταθέσουν την προθεσμία υποβολής προσφορών κατά τρεις (3) ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της αποκατάστασης της τεχνικής αδυναμίας.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α)Την παράταση υποβολής προσφορών στα πλαίσια του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ωφελουμένων» στα πλαίσια της Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής» από την Δευτέρα 07.09.2020 και ώρα 23:59μμ την Παρασκευή 11.09.2020 και ώρα 23:59μμ.
β) Tην μετάθεση την ημερομηνίας αποσφράγισης από την Δευτέρα 14.09.2020 την Παρασκευή 18.09.2020 και ώρα 11:00πμ και αναθέτει στον Υπεύθυνο Πράξης να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΚΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ