Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

 

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

Αρθρο 1

 

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική Οργάνωση (Ομοσπονδία) με την επωνυμία ΄΄ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ΄΄ ΟΖΕ και έδρα την Αθήνα (Εμμ. Μπενάκη 16) που ιδρύθηκε το έτος 1939 και αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της, με την υπ’αριθμ. 4347/1939 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ.8586/1965 και 71/1979 αποφάσεις αυτού, και είναι καταχωρημένη στα βιβλία εγκεκριμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ.αριθμ. 246 Ειδ. 2378 / 11.4.1979 θα διέχεται στο εξής από το παρακάτω Καταστατικό, το Ν. 1712/1988 και συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Επωνυμία ορίζεται ήδη δια του παρόντος ΄΄ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ” Ο.Ε.Ζ.Ε.

 

Σ Κ Ο Π Ο Ι

 

Αρθρο 2

 

Σκοποί της Οργάνωσης αυτής είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα η Ομοσπονδία σκοπούς έχει :

 

1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των ασχολουμένων με την Ζαχαροπλαστική με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

 

2. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

 

3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

 

4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

 

5. Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

 

Μ Ε Σ Α

 

Αρθρο 3

 

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών η Ομοσπονδία :

 

1. Απεύθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων, εσωτερικού ή εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους, γενικά ή επί μερους, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

 

2. Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, για την διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων τους κλάδους προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών των Οργανώσεων.

 

3. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.

 

4. Επιδιώκει την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον Κλάδο.

 

5.Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου.

 

6. Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς, σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών.

 

7. Μετέχει οργανικά σε μια τριτοβάθμια ομοιεπαγγελματική συνδικαλιστική Οργάνωση ( Συνομοσπονδία) με ταυτόσημους γενικά σκοπούς και επιδιώξεις και

 

8. Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό της Ομοσπονδίας και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.

 

Ε Δ Ρ Α

 

Αρθρο 4

 

Εδρα της Ομοσπονδίας είναι η Αθήνα (Εμμ. Μπενάκη 16).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

Μ Ε Λ Η

 

Αρθρο 5

 

1. Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται οι νόμιμα λειτουργούντες πρωτοβάθμιες επαγγελματικές Οργανώσεις (Ενώσεις) που έχουν σαν μέλη τους φυσικά πρόσωπα, που ασκούν το επάγγελμα του Επαγγελματία, Επιχειρηματία, Βιοτέχνη κ.λ.π. Ζαχαροπλάστη.

 

2. Τα καταστατικά των ενώσεων – μελών της Ομοσπονδίας, πρέπει να προσαρμόζονται με το καταστατικό αυτής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις τους προς την Ομοσπονδία, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις αυτής, τα δικαιώματά τους και τον τρόπο και τους όρους αντιπροσώπευσης και συμμετοχής στα όργανα της Ομοσπονδίας.

 

α. Εγγραφή Μελών

 

Αρθρο 6

 

1. Για να γίνει μια ένωση μέλος της Ομοσπονδίας αυτής, πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογραφόμενη από τους εκπροσώπους της και ύστερα από απόφαση της συνελεύσεώς της, με την οποία να δηλώνει την περί εγγραφής της βούληση, και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου 5. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφονται η επωνυμία και η έδρα της ένωσης.

 

2. Μαζί με την αίτησή της, η Ενωση υποβάλλει πλήρες πρακτικό της Γενικής της Συνέλευσης, σε κυρωμένο φωτοαντίγραφο, στο οποίο περιέχεται η περί εγγραφής στην Ομοσπονδία απόφασή της. Επίσης υποβάλλει :

 

α) Κυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού αυτής, με μνεία τους αριθμού της αποφάσεως του αρμοδίου Πρωτοδικείου, με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό αυτής, τον αριθμό και τη χρονολογία που είναι καταχωρημένη η Ενωση στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου.

 

β) Πίνακα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τις διευθύνσεις αυτών.

 

γ) Ονομαστικές καταστάσεις των μελών τους που έχουν εγγραφεί και αυτών που ψήφισαν στο σωματείο κατά τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες επαγγελματικές Οργανώσεις και τον αριθμό τους ασφαλιστικού τους βιβλιαρίου, καθώς και του Ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου όταν αυτό καθιερωθεί.

 

δ) Δήλωση αν ανήκουν σε άλλη δευτεροβάθμια οργάνωση (ομοσπονδία) και ποια.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εάν η Ενωση έχει τα παραπάνω προσόντα, υποχρεούται να εγγράψει αυτήν μέλος, μέσα σε τριάντα μέρες από της υποβολής της αίτησης. Αν η αίτηση απορριφθεί, ή παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η ενδιαφερομένη δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παραγρ. 1 του Νόμου 1712/1987.

 

4. Η ιδιότητα του Μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η από της τελεσιδικίας της απόφασης που διατάζει την εγγραφή.

 

5. Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στην Ομοσπονδία,το γρηγορότερο, κάθε μεταβολή στη διοίκηση αυτής, τους Αντιπροσώπους της στην Ομοσπονδία, τις μεταβολές που συνεπάγεται , την αυξομείωση των Αντιπροσώπων της και για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της.

 

β. Δικαιώματα μελών

 

Αρθρο 7

 

Κάθε μέλος – Ενωση έχει τα παρακάτω δικαιώματα :

 

1. Να συμμετέχει με τους νόμιμους Αντιπροσώπους της στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση.

 

2. Να εκλέγονται, οι αντιπρόσωποί τους, στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα της Ομοσπονδίας και Επιτροπές αυτής και αντιπρόσωποι στην ανώτερη συνδικαλιστική Οργάνωση της οποίας είναι μέλος η Ομοσπονδία.

 

3. Να λαμβάνει με τους νόμιμους εκπροσώπους της, γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων, από τη Γεν. Συνέλευση και από άλλα καταστατικά όργανα, αποφάσεων, να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τον αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας των προβλημάτων των κλάδων και για όλες τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.

 

γ) Υποχρεώσεις μελών

 

Αρθρο 8

 

Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

 

1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας και να συμπαρίσταται στα Οργανα της Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων επιδιώξεών της.

 

2. Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης, του Διοικ. Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της Ομοσπονδίας.

 

3. Να μη αντιστρατεύεται στα συμφέροντα της Ομοσπονδίας και να συμπαρίσταται στο έργο αυτής και σε κάθε κινητοποίηση και δραστηριότητα προς προαγωγή και επίτευξη των σκοπών αυτής.

 

4. Να εκπληροί τακτικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στην Ομοσπονδία και να ενημερώνει αυτή για τα προβλήματα και τη δράση της.

 

5. Να ενημερώνουν το γρηγορότερο την Ομοσπονδία για κάθε μεταβολή στο καταστατικό τους, στη διοίκηση αυτής, στους αντιπροσώπους της, στη δύναμη των μελών τους και γενικά για κάθε μεταβολή που αφορά τη νομική της κατάσταση και τα έναντι της Ομοσπονδίας δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτής.

 

δ. Αποβολή – Αποχώρηση μέλους

 

Αρθρο 9

 

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας και ύστερα από αιτιολογημένη απόφασή της, αποβάλλεται κάθε μέλος που :

 

α. Επαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής, που προβλέπει το αρθρο 5 παραγρ. 1 του καταστατικού αυτού.

 

β. Συμπεριφέρεται αντίθετα προς τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης και του Διοικ. Συμβουλίου.

 

γ. Καθυστερεί αδικαιολογήτως, περισσότερο από δύο συνεχή έτη, την υποχρεωτική συνδρομή της προς την Ομοσπονδία.

 

δ) Αν στερείται διοίκησης επί τρία συνεχή έτη ή δεν έχει επιλέξει Αντιπροσώπους της στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας και

 

ε) Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

 

2. Την αποβολή του μέλους εισηγείται στη Γεν. Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο τουλάχιστον των αντιπροσώπων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

 

3. Το Διοικητικό Σύμβούλιο, όπως και η Γενική Συνέλευση, καλούν προηγουμένως εγγράφως το μέλος σε ακρόαση, για τις αποδιδόμενες, κατά την παραγρ. 1 του άρθρου αυτού, παραβάσεις.

 

4. Σε περίπτωση αποβολής του, το μέλος δικαιούται να προσφύγει, μέσα σε τριάντα μέρες από την επίδοση σ’αυτό της περί αποβολής του απόφασης, το μέλος διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

 

5. Κάθε Ενωση – μέλος, μπορεί να αποχωρήσει από την Ομοσπονδία, αφού προηγούμενα εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς την Ομοσπονδία, μέχρι του τέλους του έτους της αποχώρησής του και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

 

Αρθρο 10

 

Οργανα της Ομοσπονδίας είναι : Α. Η Γενική Συνέλευση. Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο και Γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΎΝΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Αρθρο 11

 

1. Τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας αποτελούν οι Αντιπρόσωποι των ταμειακά εντάξει μελών της.

 

2. Ο αριθμός των Αντιπροσώπων, κάθε σωματείου μέλους, στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, είναι ανάλογος με τον συνολικό αριθμό των μελών του που ψήφισαν για την εκλογή τους, με μέτρο ένας Αντιπρόσωπος για κάθε δεκάδα ψηφισάντων. Για κλάσμα ψηφισάντων που ξεπερνά το μισό, του μέτρου αυτού, εκλέγεται ένας επιπλέον Αντιπρόσωπος.

 

3. Η εκλογή των Αντιπροσώπων γίνεται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Ενώσεων μελών, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία αυτών είναι ίση με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωσης.

 

4. Για την εκλογή των Αντιπροσώπων τηρείται το ίδιο σύστημα και η διαδικασία που προβλέπει το καταστατικό της Ένωσης μέλους για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ψηφίζουν μόνο τα μέλη που έχουν δηλώσει σαν κύρια Οργάνωση το συγκεκριμένο σωματείο.

 

5. Τα σωματεία – μέλη, πρέπει να γνωστοποιούν στην ΟΜΟΣΠΟΝΙΑ, το αργότερο εντός δύο μηνών, την εκλογή των αντιπροσώπων τους.

 

Για τη νομιμοποίησή τους απαιτούνται :

 

α) Φωτοαντίγραφο πλήρους πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης που τους εξέλεξε, συνταγμένο και υπογραμμένο από την Εφορευτική Επιτροπή και επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του σωματείου – μέλους.

 

β) Φωτοαντίγραφο της ονομαστικής κατάστασης των μελών που ψήφισαν για την εκλογή αντιπροσώπων προς τη Γενική Συνέλευση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με τις υπογραφές τους, τον αριθμό της ταυτότητας ή του βιβλιαρίου ασφάλισής τους, και τη διεύθυνσή τους. Η κατάσταση να είναι θεωρημένη και υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του σωματείου.

 

γ) Φωτοαντίγραφο της ονομαστικής κατάστασης των μελών που ψήφισαν για την εκλογή των καταστατικών οργάνων του Σωματείου με τις υπογραφές τους, τον αριθμό της ταυτότητας ή του βιβλιαρίου ασφαλισής τους και τη διεύθυνσή τους. Η κατάσταση να είναι θεωρημένη και υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου.

 

6. Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και αποφασίζει για κάθε θέμα που υπάγεται, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

 

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση :

 

α) Εκλέγει και ανακαλεί, οποτεδήποτε, το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας στη Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας στην οποία ανήκει η Ομοσπονδία και ελέγχει τη δράση αυτών.

 

β) Αποφασίζει για την επιλογή της Συνομοσπονδίας στην οποία εγγράφεται μέλος ή τη διαγραφή από αυτή, και εκλέγει τους Αντιπροσώπους της στη Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας.

 

γ) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ετήσιους ισολογισμούς.

 

δ) Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος και ορίζει τα ποσά εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών της διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 και 3 του καταστατικού αυτού.

 

ε) Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών. Η ετήσια υποχρεωτική συνδρομή προς την Ομοσπονδία, κάθε Ένωσης μέλους, είναι το ποσοστό της υποχρεωτικής συνδρομής που προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 7 του Νόμου 1712/1987 που εισπράττεται από τα μέλη των Πρωτοβάθμιων Επαγγελματικών Οργανώσεων, σύμφωνα με τα καταστατικά αυτών.

 

στ) Αποφασίζει για την ανάθεση της είσπραξης των εισφορών των μελών, από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη και καθορίζει τους όρους πραγματοποίησης της είσπραξης και απόδοσης των εισφορών κατά το προηγούμενο εδάφιο ε.

 

ζ) Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ της Ενωσης.

 

η) Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων της Ομοσπονδίας προς στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής, και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων των ακινήτων της.

 

θ) Αποφασίζει περί αποβολής μέλους για παραβάσεις που προβλέπει το άρθρο 9 του καταστατικού.

 

ι) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

 

κ) Αποφασίζει για τη διάλυση της Ομοσπονδίας τηρώντας την οριζόμενη από το νόμο διαδικασία και πλειοψηφία.

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΠΑΡΤΙΑ

 

Αρθρο 12

 

1. Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο, στην έδρα της και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, το οποίο ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν, ύστερα από πρόσκληση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, και η οποία στέλνεται στα μέλη οχτώ (8) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

 

2. Εκτακτα, η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται όταν κρίνει αυτήν αναγκαία το Διοικητικό Συμβούλιο ή να το ζητήσουν, με γραπτή αίτησή τους, Αντιπρόσωποι που αποτελούν το ένα πέμπτο (1/5) των μελών, στην οποία θα περιέχουν και τα θέματα της συζήτησης.

 

3. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα :

 

α. Τον τόπο, τον χώρο, την ημερομηνία και την ώρα της Γεν. Συνέλευσης.

 

β. τα θέματα που θα συζητηθούν.

 

4. Για να ληφθεί απόφαση στην Συνέλευση, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου, τουλάχιστον των Αντιπροσώπων, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

 

Αν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική γενική συνέλευση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4), τουλάχιστον, των Αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, η Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα αυτά πάντοτε θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός Αντιπροσώπων οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Αρθρο 13

 

1. Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

 

2. Για την τροποποίηση του Καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση της Ομοσπονδίας, απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου των Αντιπροσώπων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.

 

3. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές ή μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών, ή ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.

 

4. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται :

 

α) Σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής Εφορευτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην τριτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση που είναι μέλος η Ομοσπονδία.

 

β) Σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση.

 

γ) Σε προσωπικά ζητήματα και

 

δ) Στο Διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

 

5. Δεν επιτρέπεται σε Αντιπρόσωπο να εξουσιοδοτήσει άλλον, όπως συμμετέχει για λογαριασμό του στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης, στη Γενική Συνέλευση ή στις ψηφοφορίες αυτής.

 

6. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα κα ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν, σε περίπτωση δύο επαναληπτικών ψηφοφοριών, δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία, εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφίσας.

 

7. Κατά τις ψηφοφορίες, εκτός των Αντιπροέδρων, απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση, τρίτα πρόσωπα.

 

8. Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Γεν. Συνέλευσης.

 

9. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις, τηρούνται, με φροντίδα του Γραμματέα, πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, προεδρείο, τον ψηφολέκτη και τρεις από τους Αντιπροσώπους που έλαβαν μέρος στην Γεν. Συνέλευση. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο της Ομοσπονδίας.

 

Β’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΗ

 

Αρθρο 14

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από είκοσι μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων με μυστική ψηφοφορία για μια τριετία, κατά τις παρακάτω διατάξεις :

 

2. Οι έδρες του Διοικητ. Συμβουλίου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονομένων υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

 

3. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικ. Συμβουλίου, αυξανόμενο κατά μια μονάδα.

 

4. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

 

5. Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

6. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσοι οι υποψηφιοί του.

 

7. Εδρες που δεν έχουν καταληφθεί, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, κατανέμονται, ανά μία, κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα, ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό εκλογικό μέτρο, όπως αυτό ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 3.

 

8. Συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.

 

9. Οι συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται εκείνοι των οποίων, ο αριθμός των υποψηφίων, είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

10. Οι έδρες, που κατά την ανακατανομή έμειναν αδιάθετες, κατανέμονται, ανά μία, κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους που τα υπόλοιπά τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.

 

11. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειοψηφήσαντες, βάσει σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί, κατά σειρά επιλαχόντες, θεωρούνται αναπληρωματικοί.

 

12. Οι αναπληρωματικοί Σύμβουλοι, του κάθε συνδυασμού, καλούνται, κατά σειρά εκλογής τους, αντίστοιχα, σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης αυτού. Στην περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, αντικαθιστούν τους τακτικούς, οι κατά σειράν επιλαχόντες.

 

Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή πεθάνει μέλος οργάνου ή αντιπρόσωπος που εκλέχτηκε με ορισμένο συνδυασμό, αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού, είτε γιατί δεν εκλέχτηκε, είτε γιατί εξαντλήθηκαν οι αναπληρωματικοί, γιατί αντικατέστησαν εκλεγέντα μέλη ή γιατί παραιτήθηκα, θα γίνει αντικατάσταση από τους αναπληρωματικούς άλλου συνδυασμού, αυτού που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους. Αυτό πάντα στην περίπτωση που δεν έχει παραιτηθεί ή απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών.

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Αρθρο 15

 

1. Ευθύς μετά την εκλογή και ανακηρυξίν των, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται, με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά επιτυχόντα του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού, άλλως του επόμενου κατά σειρά πλειοψηφίσαντα συμβούλου και συγκροτούνται σε σώμα, με την εκλογή, δια μυστικής ψηφοφορίας, Προέδρου, Α’ και Β’ Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία, Αναπληρωτού Γενικού Γραμματέα, Εφόρου και 13 Εκτελεστικών Συμβούλων.

 

Για την εκλογή του Προεδρείου :

 

α. Γίνεται ψηφοφορία στην αρχή, για την εκλογή των μελών του Προεδρείου, με την απλή αναλογική και σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλονται.

 

β. Στη συνέχεια γίνεται ψηφοφορία για την εκλογή, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων από τους 20 του κάθε αξιωματούχου που επιλέγεται από τα μέλη του Προεδρείου. Δηλαδή για Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο κ.λ.π.

 

γ. Εφ’όσον δεν πραγματοποιηθεί η ανάδειξη ενός ή και περισσοτέρων από τα πιο πάνω αξιώματα μετά και από δεύτερη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται την ίδια πάντα μέρα η εκλογή, οπότε ο πρώτος κατά σειρά επιτυχίας, άσχετα από αριθμό ψήφων, καταλαμβάνει το αντίστοιχο αξίωμα.

 

2. Οι ιδιότητες των Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γεν. Γραμματέα και Ταμία, δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

 

3. Το Διοικ. Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Ομοσπονδίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου Α’ ή Β’, και του Γεν. Γραμματέα, ή με αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών, κοινοποιούμενη δύο (2) ημέρες, τουλάχιστον, προ της συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Διοικ. Συμβούλιο.

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν παραστεί ανάγκη, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα, τουλάχιστον, μέλη και λαμβάνονται αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου, ή του αναπληρωτού αυτού.

 

Όταν ο αριθμός των μελών του Διοικ. Συμβουλίου μειωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικό μέλη κατά την παράγραφο 12 του προηγούμενου άρθρου 14, χωρίς όμως αυτά, να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών εξαντληθεί, ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικ. Συμβουλίου, χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα μέρες, με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την σύνοδο της Γεν. Συνέλευσης, και με θέμα την εκλογή Διοικ. Συμβουλίου.

 

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Προεδρείου, το Διοικ. Συμβούλιο εκλέγει νέον, σε αντικατάσταση αυτού μέχρι λήξεως της θητείας του.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Αρθρο 16

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας και κατευθύνει τη δράση αυτής, στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των εις το άρθρο 2 του καταστατικού αυτού σκοπών.

 

Ειδικότερα το Διοικ. Συμβούλιο :

 

α. Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία της Ομοσπονδίας και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτής.

 

β. Ενοικιάζει κατάλληλους χώρους, για την στέγαση των γραφείων της Ομοσπονδίας και την άσκηση των λειτουργιών αυτής.

 

γ. Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτο, καθώς και τους νομικούς, οικονομικούς και άλλους ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες και καθορίζει τις αποδοχές, αμοιβές και αντιμισθίες αυτών.

 

δ. Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς, διαχείρισης και υποβάλλει αυτούς, με προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή, στην Γεν. Συνέλευση για την έγκριση αυτών. Τους ισολογισμούς συνοδεύει έγγραφη λογοδοσία για την γενική δράση του Διοικητ. Συμβουλίου.

 

ε. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Αντιπροσώπων και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών και

 

στ. Αποφασίζει για άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων της Ομοσπονδίας, ή για την απόκρουση τέτοιων αγώνων στρεφομένων κατ’αυτής και για κάθε ένδικο μέσο ή παραίτηση από αυτό και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας, περιλαμβανομένων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με συγκεκριμένες αποφάσεις του, που υπόκεινται σε ανάκληση, να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητές του, σε Επιτροπή από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο Α’ ή Β’, το Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.

 

3. Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Διοικ. Συμβουλίου και του Προεδρείου αυτού, είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά, που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση και αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους της πραγματοποίησής τους.

 

4. Το προεδρείο και τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων – μελών και στις Γενικές Συνελεύσεις αυτών, για ενημέρωση και πληροφόρηση πάνω στα θέματα των κλάδων χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Αρθρο 17.

 

1. Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση υπογράφοντας, μαζί με το Γενικό Γραμματέα, τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Εισηγείται, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, τα προς συζήτηση θέματα και προϊσταται γενικά της Ομοσπονδίας.

 

2. Εκτελεί, σε συνεργασία με το Γεν. Γραμματέα, τις αποφάσεις του Διοικ. Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

 

3. Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία απέναντι σε κάθε αρχή, Κρατική, Δημοτική, Κοινοτική, τις Τράπεζες και κάθε φύσης Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικά πρόσωπα, στις μεταξύ της Ομοσπονδίας και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις.

 

4. Συνάπτει, μετά του Γενικού Γραμματέα, έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες, στο όνομα της Ομοσπονδίας, σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικ. Συμβουλίου, το οποίο και εκπροσωπεί.

 

5. Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα, ύστερα από απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα της Ομοσπονδίας, την οποία και εκπροσωπεί, και διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους.

 

6. Υπογράφει, μαζί με το Γεν. Γραμματέα, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Ομοσπονδίας και κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή.

 

7. Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία της Ομοσπονδίας και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακή όργανα και τον Ταμία, στην διαχείρισή του.

 

8. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα παραπάνω καθήκοντά του, από τον Α’ αντιπρόεδρο του οποίον ομοίως αναπληροί εις όλα τα καθήκοντά του ο Β’ αντιπρόεδρος.

 

β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 

Αρθρο 18

 

1. Ο Γεν. Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών της Ομοσπονδίας, την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων της Ομοσπονδίας, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων, σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προϊσταται του γραφειακού μηχανισμού της Ομοσπονδίας και συμπαρίσταται στον Πρόεδρο στα διαβήματ και παραστάσεις προς τις αρχές, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις της Ομοσπονδίας.

 

2. Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής, τις εντολές και επιταγές και συνεργάζεται μαζί στην μελέτη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων της Ομοσπονδίας και στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση της Διοίκησης, την οποία εισάγει στο Διοικ. Συμβούλιο, για έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται την έκθεση αυτή στη Γενική Συνέλευση.

 

3. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται προσωρινά, στα καθήκοντά του από τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.

 

γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

 

Αρθρο 19

 

1. Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα της Ομοσπονδίας παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων, των εισπράξεων και πληρωμών. Ειδικότερα ο Ταμίας :

 

α. Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης, ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Διοικ. Συμβούλιο, σύμφωνα με εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα. Τα γραμμάτια είσπραξης αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιμοποίησή τους.

 

β. Φροντίζει για την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως στο όνομα της Ομοσπονδίας, σε Τράπεζες που έχει αποφασίσει το Διοικ. Συμβούλιο και για την ανάληψη χρημάτων από αυτές, με εντολές ή επιταγές της Ομοσπονδίας, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και εκδίδονται στο όνομα του Ταμία, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά, σύμφωνα με τις δινόμενες σ’αυτόν εντολές και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειμμα.

 

γ. Συντάσσει, τακτικά κάθε μήνα, κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλλει αυτή στο Διοικ. Συμβούλιο και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων της Ομοσπονδίας.

 

δ. Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα, για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης. Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Διοικ. Συμβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς την Ομοσπονδία.

 

ε. Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηματογράφων και γενικά των παραστατικων αξιών, τίτλων, καθώς και του διαθεσίμου χρηματικού υπολοίπου.

 

στ. Με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται χρηματικό ποσό στα χέρια του Ταμία, για την αντιμετώπιση επειγόντων και απροβλέπτων μικροεξόδων και δαπανών της Ομοσπονδίας.

 

2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντά του , από τον Εφορο.

 

δ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ

 

Ο Εφορος επιμελείται της ευπρεπούς εμφανίσεως των γραφείων της Ομοσπονδίας, προτείνει εις το Διοικητικό Συμβούλιο την αγορά των αναγκαιούντων επίπλων και σκευών και επιμελείται της διαφυλάξεως αυτών, τηρών ειδικόν κατάλογον.

 

Γ’ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Αρθρο 20

 

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 14, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι τριετής.

 

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα, και με μυστική ψηφοφορία, εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.

 

3. Εργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών της Ομοσπονδίας.

 

4. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας και όλα τα όργανα της Ομοσπονδίας θέτουν στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία, που τηρούνται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.

 

5. Ένα μήνα τουλάχιστον, προ της συνόδου της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεσή της προς το Διοικ. Συμβούλιο, 10 μέρες τουλάχιστον προ της Συνέλευσης.

 

6. Η Ελεγκτική Επιτροπή, με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Διοικ. Συμβούλιο, συντάσσει την έκθεσή της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματά της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου.

 

Την έκθεσή της αυτή, η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

 

7. α) Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή δύο από τα μέλη της , ή το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ε.Ε. και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε 5 μέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.

 

Αν ο Πρόεδρος δεν την συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ε.Ε. το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί , όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Ε.Ε.

 

β) Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

γ) Μέλος της Ε.Ε. που απουσιάζει από 2 συνεχείς συνεδριάσεις κυρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

 

8. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται, από την Ελεγκτική Επιτροπή, εντός των Γραφείων της Ομοσπονδίας και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών, εκτός των γραφείων της Ομοσπονδίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Αρθρο 21

 

1. Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας για την τριτοβάθμια Οργάνωση που μετέχει, να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, να εγκρίνει τη λογοδοσία αυτής, να τροποποιήσει το καταστατικό της Ομοσπονδίας, να αποφασίσει για τη διάλυση αυτή και για κάθε άλλη περίπτωση, που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό, απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής.

 

2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση , πριν από κάθε ψηφοφορία, για θέματα της προηγούμενης παραγράφου και για την εκλογή αυτής εφαρμόζονται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 14 του καταστατικού αυτού, περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3. Μαζί με τα 3 τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά που αντικαθιστούν το οποιοδήποτε κωλυόμενο, ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες σε συνδυασμούς, οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Τότε εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης, 3 τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά οι σταυροί προτίμησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μέχρι 2.

 

4. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, σε περίπτωση εκλογών καταστατικών οργάνων και αντιπροσώπων στις ανώτερες Οργανώσεις, είναι ο αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 , 4 , 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 1246/1982.

 

5. Στην Εφορευτική Επιτροπή, δε μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.

 

6. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τη γνησιότητα του αντιγράφου του πίνακα των Αντιπροσώπων που εξάγεται εκ του Μητρώου των μελών, βάσει του οποίου γίνεται η ψηφοφορία, τον οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Διοικ. Συμβούλιο. Επίσης ελέγχει τη νόμιμη παρουσία των προσερχομένων αντιπροσώπων.

 

7. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου έγγραφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του Αντιπροσώπου και, μετά την καθιέρωση του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου και βάσει αυτού. Η εφορευτική επιτροπή τηρεί πρωτόκολλα ψηφοφορίας, χωριστό για την εκλογή καταστατικών οργάνων και χωριστό για την εκλογή αντιπροσώπων στις ανώτερες οργανώσεις, στα οποία καταχωρούνται κατ’αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού.

 

Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείεται το κάθε πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

 

8. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, να απομακρύνει, εκτός της αιθούσης της ψηφοφορίας οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο, και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει, κατά την ψηφοφορία, και τα συναφή με αυτή θέματα. Μπορεί να επιτρέπει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων της Ομοσπονδίας , για την υποβοήθηση του έργου της.

 

9. Κατά την διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής, ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.

 

10. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει, από τους υποψηφίους, τους εκλεγέντες σύμφωνα με το άνω άρθρο 14 για τα αντίστοιχα αξιώματα, και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.

 

11. Η Εφορευτική Επιτροπή, για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου, και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας, που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές, φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας της Ομοσπονδίας, αντίγραφο δε αυτών στο αρχείο της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

 

Αρθρο 22

 

1. Οι Αντιπρόσωπο της Ομοσπονδίας στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση, που είναι μέλος η Ομοσπονδία, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία τους είναι τριετής, και συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται κατά το σύστημα και τη διαδικασία του άρθρου 14 περί εκλογής του Διοικ. Συμβουλίου που εφαρμόζεται ανάλογα.

 

2. Ο αριθμός των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας στη Συνομοσπονδία, είναι ανάλογος προς τον συνολικό αριθμό αυτών που ψήφισαν στις Γενικές Συνελεύσεις των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων – μελών , για την εκλογή αντιπροσώπων τους στην Ομοσπονδία αυτή, και ταυτόχρονα έχουν επιλέξει την Ομοσπονδία για να εκπροσωπηθούν μέσω αυτής στη Συνομοσπονδία, και με μέτρο ένας Αντιπρόσωπος για κάθε εκατοντάδα ψηφισάντων. Για κλάσμα ψηφισάντων, που ξεπερνά το μισό του μέτρου αυτού, εκλέγεται ένας επιπλέον Αντιπρόσωπος.

 

3. α) Για την εκλογή αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας στη Συνομοσπονδία, ψηφίζουν μόνο οι αντιπρόσωποι των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων, που οι Οργανώσεις τους, έχουν επιλέξει την Ομοσπονδία αυτή για να εκπροσωπηθούν στη Συνομοσπονδία.

 

β) Η παραπάνω επιλογή της Πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής Οργάνωσης, δεσμεύει αυτή, για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποί τους, στις εκλογές της Ομοσπονδίας.

 

4. Οι αντιπρόσωποι των Ενώσεων – μελών της Ομοσπονδίας, όταν εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, δεν ανακαλούνται από τις Οργανώσεις τους, όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους αυτή στην Ομοσπονδία. Σε περίπτωση εκλογής νέων αντιπροσώπων, δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, έχουν οι νέοι Αντιπρόσωποι.

 

5. Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή ψηφοφορία, ταυτόχρονα όμως, με την εκλογή των άλλων οργάνων της Ομοσπονδίας. Για την ανακήρυξη των εκλεγέντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών ισχύει ό,τι και για το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

 

Π Ο Ρ Ο Ι

 

Αρθρο 23

 

1. Πόροι της Ομοσπονδίας είναι :

 

α. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 3 παραγρ. 7 του Ν. 1712/1987.

 

β. Οι ετήσιες συνδρομές των σωματείων – μελών. Οι συνδρομές αυτές ορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, η οποία λαμβάνεται κατά την υπό του άρθρου 3 παραγ. 7 του Ν.1712/1987 οριζομένη πλειοψηφία και είναι ανάλογη με τον αριθμό των Αντιπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

 

γ. Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ομοσπονδίας.

 

δ. Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

 

2. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως.

 

3 Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και των άνω εις το εδαφ. βπαραγρ. 1 ετησίων συνδρομών, καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, που λαμβάνεται με απόφαση των δύο πέμπτων (2/5) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

 

4. Η είσπραξη των, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, υποχρεωτικών συνδρομών από τα μέλη των πρωτοβάθμιων οργανώσεων και η απόδοση αυτών στις δικαιούχες Οργανώσεις, μπορεί να γίνεται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό, στον οποίο είναι ασφαλισμένα τα μελη, με σύμφωνη γνώμη της διοικήσεως του Οργανισμού αυτού.

 

5. Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) της Ομοσπονδίας είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

 

Β Ι Β Λ Ι Α

 

Αρθρο 24

 

1. Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία που αριθμούνται και θεωρούνται, πριν να χρησιμοποιηθούν από το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Ομοσπονδίας.

 

α) Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται η επωνυμία, η έδρα, ο αριθμός και η χρονολογία των δικαστικών αποφάσεων έγκρισης ή τροποποίησης του καταστατικού αυτών, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής τους, ο αριθμός των μελών τους που έχουν εγγραφεί και ο αριθμός αυτών που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές.

 

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

 

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

 

ε) Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται, με χρονολογική σειρά, όλες οι εισπράξεις και πληρωμές και

 

στ) Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ομοσπονδίας.

 

2. Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας επιβάλλει, για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτής, καθώς και γραμμάτια εισπράξεων, και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα, που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον Νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιμοποιησή τους. Επίσης τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία, που διατάξεις άλλων νόμων επιβάλλουν.

 

3. Τα μέλη της Ομοσπονδίας, καθώς και η υπερκείμενη Οργάνωση, στην οποία ανήκει η Ομοσπονδία, έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

 

α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

Αρθρο 25

 

1. Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, της Ομοσπονδίας, που συνέρχεται για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης, απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπει η παράγρ. 2 του άρθρου 13 του καταστατικού αυτού, και το άρθρο 5 παράγρ. 8 του Ν.1712/1987

 

β. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

 

Αρθρο 26

 

1. Η Ομοσπονδία διαλύεται :

 

α. Όταν ο αριθμός των Ενώσεων μελών της μειωθεί κάτω των τριών.

 

β. Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο νόμος.

 

γ. Υστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά προς τον σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ημίσεος τουλάχιστον των Αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγρ. 8 του Ν. 1712/1987.

 

2. Διαλυομένης της Ομοσπονδίας, η περιουσία αυτής περιέχεται σε άλλη λειτουργούσα ή μέλλουσα να λειτουργήσεις Δευτεροβάθμια Οργάνωση, της έδρας της διαλυομένης των ιδίων επαγγελματικών κλάδων και σκοπών ή εις την υπερκείμενη Οργάνωση στην ανήκε η Ομοσπονδία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας. Σε καμία περίπτωση η περιουσία της Ομοσπονδίας δεν διανέμεται μεταξύ των μελών της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΛΑΒΑΡΟ – ΣΗΜΑ

 

Αρθρο 27

 

Επωνυμία ορίζεται ΄΄ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟ-ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ΄΄

 

Η Ομοσπονδία έχει δική της σφραγίδα, λάβαρο και σήμα.

 

α. Η σφραγίδα της είναι κυκλική και έχει στο κέντρο παράσταση της Αγίας Τριάδας και περιφερειακά την επωνυμία της και το έτος ίδρυσης.

 

β. Λάβαρο της Ομοσπονδίας είναι το σήμα και τα γράμματα της σφραγίδας της .

 

γ. Σήμα είναι μικρός κύκλος χρώματος κυανού και λευκού με τα αρχικά γράμματα της Ο.Ε.Ζ.Ε.

 

ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

 

Αρθρο 28

 

1. Η Ομοσπονδία αναγνωρίζει δωρητές΄, εκείνεους που προσφέρουν χρήματα ή άλλα είδη, η αξία των οποίων κυμαίνεται από 100.000 – μέχρι 500.000 δραχμές. Ευεργέτες δε εκείνους που προσφέρουν μεγαλύτερα από αυτά ποσά.

 

2. Οι δωρητές και ευεργέτες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

 

3. Αποκλείονται δωρεές και ευεργεσίες από πρόσωπα που πολιτεύονται, εκτός αν είναι επαγγελματοβιοτέχνες.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Αρθρο 29

 

1. Για ο,τιδήποτε που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1712/1987 και οι συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επαγρυπνεί για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού΄, με πνεύμα προσήλωσης στην πραγματοποίηση των σκοπών της Ομοσπονδίας και την περιφρούρηση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών.

 

Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Η

 

Αρθρο 30

 

Το καταστατικό αυτό, αποτελείται από 30, με το παρόν, άρθρα, και εγκρίθηκε με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 5 παραγρ. 4 του Ν. 1712/1987 από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των μελών της Ομοσπονδίας που συνήλθε για το σκοπό αυτό, στην Αθήνα σήμερα την 5η Οκτωβρίου 1988, και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής να ζητήσει την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο όπως ο Νόμος ορίζει.