ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΑΛΕΥΡΑ

Αθήνα 5 Απριλίου 2022

Αρ. Πρωτ. : 12

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε αναλυτικά σχετικά με την νέα ΚΥΑ1368/4-4-22 και αφορά στη δήλωση αποθεμάτων (άλευρα και φυτικά έλαια) στην σχετική πλατφόρμα.

“Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει το κοινό και τις επιχειρήσεις ότι από σήμερα, Δευτέρα 04/04/2022, ενεργοποιείται η πλατφόρμα δήλωσης αποθεμάτων των αγαθών που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία 1368/04-04-2022 (ΦΕΚ Β’ 1549) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων». Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων από τους υπόχρεους γίνεται μέσω της διεύθυνσης https://supplies.businessportal.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ( http://www.mindev.gov.gr ), στην οποία μπορούν να επιλέξουν τον σύνδεσμο: «Δήλωση Αποθεμάτων».

Τα στοιχεία αποθεμάτων μπορούν να δηλώνονται από τους υπόχρεους έως και την Τετάρτη 06/04/2022, και στη συνέχεια τουλάχιστον μία φορά ανά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση.

σχετικά με τη δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, στην πλατφόρμα, 


Με την απόφαση γίνεται εξειδίκευση των ειδών, των υπόχρεων, των αρμόδιων αρχών, των κυρώσεων και της διαδικασίας υποβολής δήλωσης αποθεμάτων στην https://supplies.businessportal.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ( http://www.mindev.gov.gr ), σε

ε) άλευρα και ιδίως άλευρα σιταριού ή σιμιγδαλιού και άλευρα δημητριακών, στ) ηλίανθο, και ζ) φυτικά έλαια, εκτός από το ελαιόλαδο, και ιδίως ηλιέλαιο (έλαιο ηλιοτροπίου), φοινικέλαιο και αραβοσιτέλαιο.

Η καταγραφή των προαναφερθέντων ειδών αποσκοπεί αφενός στην εποπτεία της αγοράς ως προς την επάρκεια των εν λόγω γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και αφετέρου στην παρακολούθηση των αποθεμάτων σε συνδυασμό με την τιμή πώλησής τους, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Συγκεκριμένα:

Εξειδίκευση των ειδών για τα οποία δημιουργείται υποχρέωση δήλωσης (άρθρο 1)

Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΣΑΣ αφορά αποκλειστικά στα εξής είδη:

ε) Άλευρα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και ειδικότερα:

εα) άλευρα σιταριού ή σμιγαδιού,

εβ) άλευρα άλλων δημητριακών και ιδίως καλαμποκάλευρα,

στ) φυτικά έλαια και ειδικότερα:

στα) ηλιέλαιο,

στβ) αραβοσιτέλαιο,

στγ) φοινικέλαιο,

στδ) σογιέλαιο,

στε) σησαμέλαιο.

Υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων (άρθρο 2)

 1. Υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων σε οποιαδήποτε μορφή είναι όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, χονδρική και λιανική πώληση, μεσιτεία, διακίνηση, διανομή και αποθήκευση των ειδών του άρθρου 1 εφόσον:

γ) για κάθε είδος της περ. ε’ του άρθρου 1 το απόθεμα υπερβαίνει τα διακόσια (200) κιλά,

δ) για κάθε είδος της περ. στ’ του άρθρου 1 το απόθεμα υπερβαίνει τα εκατό (100) λίτρα.

Σε περίπτωση που το απόθεμα είναι κάτω από τα ανωτέρω βάρη δεν τα δηλώνεται.

 1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εργαστήριο παρασκευής και έψησης άρτου (φούρνοι) είναι υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων για κάθε είδος της περ. ε’ του άρθρου 1, εφόσον το απόθεμα υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) κιλά και δεν μεταπωλούν το απόθεμα αυτό.
 2. Οι υπεραγορές τροφίμων (super market) υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις αποθεμάτων μόνο ως προς το ηλιέλαιο.
 3. Η προθεσμία αρχικής δήλωσης των αποθεμάτων είναι δύο (2) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4916/2022.

Υποβαλλόμενα στοιχεία από υπόχρεους (άρθρο 3)

 1. Οι υπόχρεοι του άρθρου 2 δηλώνουν την ποσότητα των αποθεμάτων ανά είδος, σε κιλά για τα στερεά, σε λίτρα για τα υγρά και σε τεμάχια όπου ενδείκνυται. Η ποσότητα του αποθέματος στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα μέτρησης.
 2. Οι υπόχρεοι του άρθρου 2 δηλώνουν επιπλέον:

α) τη χώρα προέλευσης του είδους, δηλαδή αν το είδος εισάγεται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτη χώρα,

β) την κατηγορία που ανήκει η επιχείρηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2,

γ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, έδρα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου),

δ) τη διεύθυνση του χώρου ή των χώρων αποθήκευσης των ειδών.

 1. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός σημεία αποθήκευσης των αποθεμάτων, η δήλωση γίνεται συγκεντρωτικά σε επίπεδο επιχείρησης.
 2. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν περισσότερα από πέντε (5) υποκαταστήματα, η δήλωση μπορεί να γίνεται συγκεντρωτικά σε επίπεδο επιχείρησης.

Διαδικασία δήλωσης αποθεμάτων (άρθρο 4)Οι υπόχρεοι του άρθρου 2 μπορούν να εισέλθουν στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα για τους σκοπούς της παρούσας είτε απευθείας, μέσω του συνδέσμου https://supplies.businessportal.gr, είτε μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr/), στην οποία μπορούν να επιλέξουν τον σύνδεσμο: «Δήλωση Αποθεμάτων».

 1. Οι υπόχρεοι συνδέονται με την εφαρμογή ως εξής:

α) οι επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ,

β) οι επιχειρήσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο ΓΕΜΗ με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο TAXIS.

 1. Οι υπόχρεοι μετά την αρχική δήλωση των αποθεμάτων των προϊόντων του άρθρου 1 υποχρεούνται να επικαιροποιούν τη δήλωση των αποθεμάτων τους μία φορά τουλάχιστον κάθε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Κάθε νεότερη δήλωση αποθεμάτων θα πρέπει να απέχει χρονικά από την προηγούμενη δήλωση τουλάχιστον μία (1) ολόκληρη ημέρα.
 2. Οι υπόχρεοι που παραλείπουν να δηλώσουν τα αποθέματά τους εντός της προθεσμίας της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 3 του παρόντος, θεωρείται ότι έχουν κάνει δήλωση μηδενικού αποθέματος και μπορούν να υποβάλουν νεότερη δήλωση αποθεμάτων μόνο εφόσον έχει παρέλθει τουλάχιστον μία (1) ολόκληρη ημέρα από την πάροδο των άνω προθεσμιών.
 3. Ενδεχόμενη αύξηση των αποθεμάτων από την τελευταία εμπρόθεσμη δήλωση θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως με νόμιμα φορολογικά παραστατικά.

Διάρκεια ισχύος υποχρέωσης δήλωσης υποβολής αποθεμάτων (άρθρο 5)

Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την 28.03.2022, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4916/2022, ενώ με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ως άνω χρονικό διάστημα μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριών (3) επιπλέον μηνών κάθε φορά, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 87 του ν. 4916/2022.

Όργανα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων (άρθρο 6)

 1. Τα στοιχεία που υποβάλλονται με τις δηλώσεις αποθεμάτων αποτελούν πληροφοριακά δεδομένα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στα οποία έχουν πρόσβαση και μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές της παρ. 5 του άρθρου 87 του ν. 4916/2022 για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων.
 2. Οι αρμόδιες αρχές ελέγχου της παρ. 5 του άρθρου 87 του ν. 4916/2022 πραγματοποιούν ελέγχους σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους και επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων με τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4916/2022 και της παρούσας.
 3. Ειδικότερα, για την εφαρμογή της παρούσας οι έλεγχοι δύνανται να διενεργούνται:

α) για τα είδη των περ. α, β και γ της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εντολή του προϊσταμένου τους,

β) για τα είδη των περ. δ, ε και στ της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας:

βα) από τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εντολή του προϊσταμένου τους.

ββ) από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.).

βγ) από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) μετά από συνεργασία με τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

γ) τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών διαβιβάζουν τα πορίσματα ελέγχου που διενεργούνται για τα είδη των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και για τα είδη της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας στη Διεύθυνση Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, όλες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη σύνταξη της σχετικής εισήγησης της παρ. 5 του άρθρου 7.

 1. Ελέγχους μπορούν να διενεργούν σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους και ελεγκτικά κλιμάκια των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. μετά από αίτημα των αρμοδίων αρχών της παρ. 5 του άρθρου 87 του ν. 4916/2022. Τα ως άνω κλιμάκια συντάσσουν έκθεση ελέγχου και τη διαβιβάζουν στην αρχή που αιτήθηκε τον έλεγχο για την επιβολή κυρώσεων, εφόσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωση των υπόχρεων με τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4916/2022 και της παρούσας.
 2. Οι κυρώσεις του άρθρου 8 της παρούσας επιβάλλονται ως εξής:

α) εφόσον ο έλεγχος διενεργήθηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

αα) για τα είδη των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης,

αβ) για τα είδη της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας,

αγ) για τα είδη των περ. δ, ε και στ της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων,

β) εφόσον ο έλεγχος διενεργήθηκε από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.), με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

γ) εφόσον ο έλεγχος διενεργήθηκε από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) με απόφαση του Προέδρου του ΕΦΕΤ,

δ) εφόσον ο έλεγχος διενεργήθηκε από ελεγκτικά κλιμάκια των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. κατόπιν αιτήματος των αντίστοιχων αρμοδίων αρχών της παρ. 5 του άρθρου 87 του ν. 4916/2022, οι κυρώσεις επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα των περ. α και β της παρούσας.

Διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων (άρθρο 7)

 1. Στο πλαίσιο της διενέργειας των ελέγχων οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και τα ελεγκτικά κλιμάκια των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. μπορούν να:

α) αποκτούν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,

β) διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς, που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος ή παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,

γ) διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,

δ) αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου,

ε) διαβιβάζουν τα σχετικά στοιχεία προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όταν κατά τον έλεγχο προκύπτουν ευρήματα που αποτελούν αντικείμενο φορολογικού ελέγχου ή παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας,

στ) παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφόρηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματός της.

 1. Σε περίπτωση που κατά την κρίση των ελεγκτικών οργάνων παραστεί ανάγκη για επιτόπια παρουσία ελεγκτών στο χώρο του ελεγχόμενου τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου, αποτελούμενα από δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους, οι οποίοι φέρουν «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», με την οποία βεβαιώνεται η αρμοδιότητά τους να διενεργήσουν τον έλεγχο.
 2. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος αποθεμάτων από το χώρο αποθήκευσής τους.
 3. Μετά την επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων συντάσσεται «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» με τα τελικά πορίσματα των ελεγκτικών οργάνων, που υποβάλλεται στην αντίστοιχη αρμόδια αρχή ελέγχου. Αντίγραφο της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» κοινοποιείται στον ελεγχόμενο με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε περίπτωση που σύμφωνα με το πόρισμα της Έκθεσης Ελέγχου προκύπτει παράβαση του άρθρου 87 του ν. 4916/2022, τότε η τυχόν ποσότητα των αποθεμάτων που δεν έχει δηλωθεί δεσμεύεται άμεσα από το ελεγκτικό κλιμάκιο. Ο ελεγχόμενος μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του αντιγράφου του προηγούμενου εδαφίου, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
 4. Το σύνολο των στοιχείων και συμπερασμάτων της Έκθεσης Ελέγχου και των απόψεων του ελεγχόμενου, καθώς και η εισήγηση της αρμόδιας αρχής της παραγράφου 5 του άρθρου 87 του ν. 4916/2022 και του παρόντος, υποβάλλονται στο αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων όργανο του άρθρου 6, το οποίο με απόφασή του επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 8.
 5. Κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων χωρεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 2717/1999 (Α’ 97) «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας».

Διοικητικές κυρώσεις και κλιμάκωση προστίμων (άρθρο 8)

 1. Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων του άρθρου 2 με τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4916/2022 και της παρούσας επισύρει αθροιστικά τις κάτωθι κυρώσεις:

α) την κατάσχεση των μη δηλωθέντων αποθεμάτων των ειδών του άρθρου 1, β) την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους: βα) χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αποθεμάτων αξίας έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ββ) χιλίων (1.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αποθεμάτων αξίας από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,

βγ) εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αποθεμάτων αξίας μεγαλύτερης από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

 1. Σε όποιον παρεμποδίζει ή παρακωλύει τον έλεγχο με οποιονδήποτε τρόπο ή αποκρύπτει, παραποιεί ή δεν προσκομίζει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή γενικά παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων των αρμόδιων οργάνων επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του άρθρου 6 της παρούσας διοικητικό πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, με την επιφύλαξη της επιβολής ποινικών κυρώσεων από τα αρμόδια δικαστήρια.

Είσπραξη προστίμων (άρθρο 9)

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις της παρούσας εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποδίδονται στον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 1560989001).

Διάθεση κατασχεμένων αποθεμάτων (άρθρο 10)

Τα αποθέματα των ειδών του άρθρου 1 που κατάσχονται στο πλαίσιο της επιβολής διοικητικής κύρωσης της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 μπορούν να διατίθενται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη θεραπεία άμεσης κοινωνικής ανάγκης ή την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού ή τη διενέργεια δράσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Τυχόν έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης των κατασχεμένων ειδών βαρύνουν τον πάροχο των υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα ή όποιον διενεργεί τη δράση φιλανθρωπικού χαρακτήρα ή όποιον ωφελείται από αυτήν.

Έναρξη ισχύος (άρθρο 11)  Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1549/04-04-2022).

Εχουμε ζητήσει περισσότερες διευκρινήσεις από το Υπ. Ανάπτυξης. Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε μέσω email.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΛΥΚΟΣ