ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΟΠΟΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

επανεκ
Λίγα λόγια για το έργο

Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων στον κλάδο της αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής

Η Πράξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5002765) με Δικαιούχο την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος  (ΟΕΖΕ) υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και στοχεύει στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η υλοποίηση Δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 1.250 ωφελούμενους (εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα) οι οποίοι θα προέρχονται από το σύνολο των Περιφερειών της χώρας (13 Περιφέρειες).

.

Οι ειδικότητες στις οποίες μπορούν να καταρτισθούν οι ωφελούμενοι είναι:

Ø  Ειδικές Εφαρμογές Ζαχαροπλαστικής Τέχνης: παρασκευές πρωινών και αρτοποιημάτων, διακόσμηση

 

Ø  Σύγχρονες τάσεις ζαχαροπλαστικής τέχνης

 

Ø  Διοίκηση μονάδων ζαχαροπλαστικής τέχνης

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 70 ώρες για τα δύο πρώτα προγράμματα και 80 ώρες για το τρίτο πρόγραμμα (Ο ωφελούμενος επιδοτείται με 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα και συγκεκριμένα στα Διοικητικά κέντρα των παρακάτω Περιφερειών. Σε κάθε Περιφέρεια αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός ωφελούμενων.

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

70

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

380

ΗΠΕΙΡΟΣ

50

ΘΕΣΣΣΑΛΙΑ

114

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

140

 

ΣΥΝΟΛΟ

754

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

20

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

68

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

20

ΚΡΗΤΗ

75

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

20

 

ΣΥΝΟΛΟ

202

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΑΤΤΙΚΗ

210

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 2Σ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΙΑΙΟ

15

ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 2Σ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

69

ΣΥΝΟΛΟ

 

1.250

Στην Πράξη περιλαμβάνεται Πιστοποίηση ανά ειδικότητα, από φορέα αναγνωρισμένο από την ελληνική και διεθνή ιδιωτική αγορά, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

 • Θα πρέπει ο υποψήφιος να είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου.
 • Θα πρέπει ο υποψήφιος να είναι εργαζόμενος/η στον ιδιωτικό τομέα κατά την περίοδο της υποβολής της συγκεκριμένης αίτησης υποψηφιότητας.

Κριτήρια μοριοδότησης

 • Ηλικία
 • Εκπαιδευτικό επίπεδο

Πρόσκληση Ωφελούμενων

Θα ανακοινωθεί σύντομα

Σκοπός

Σκοπός

Σκοπός της πράξης είναι οι ωφελούμενοι, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι ανεξαρτήτου κλάδου ή επιχείρησης, να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίηση των αποκληθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης

Χρονική Διάρκεια έργου και Προϋπολογισμός

Χρονική Διάρκεια έργου και Προϋπολογισμός

Η πράξη έχει διάρκεια 24 μηνών και περιλαμβάνει 6 Υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 1.457.583,55 €, ως ακολούθως:

 • Υποέργο 1. «Συντονισμός, Διαχείριση και Παρακολούθηση της Πράξης»
 • Υποέργο 2. «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ωφελούμενων» στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)
 • Υποέργο 3. «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ωφελούμενων» στις περιφέρειες σε μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)
 • Υποέργο 4. «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ωφελούμενων» στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (Αττική)
 • Υποέργο 5. «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ωφελούμενων» στη Στερεά Ελλάδα
 • Υποέργο 6. «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ωφελούμενων» στο Νότιο Αιγαίο

Ο συνολικός Προϋπολογισμός θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Υλοποίηση

Υλοποίηση

Σε ότι αφορά την υλοποίηση των υποέργων:

 • Το Υποέργο 1 που αφορά το Συντονισμό, Διαχείριση και Παρακολούθηση της Πράξης  θα πραγματοποιηθεί με ίδια μέσα από τον Δικαιούχο.
 • Τα Υποέργα,2,3,4,5,6 που αφορούν την Κατάρτιση – Πιστοποίηση θα υλοποιηθούν μέσω Αναδόχου που θα αναδειχθεί κατόπιν ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (μία σύμβαση και για τα πέντε υποέργα).

Δικαιούχος της πράξης είναι η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας (ΟΕΖΕ).

Χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση

Η Πράξη έχει  ενταχθεί  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με ΑΠ ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 6029/816/Α3/16-11-2017, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΑΠ ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 1061/Β3/21/21-2-2019 Τροποποίηση Πράξης / Απόφασης Ένταξης και  χρηματοδοτείται   από   την   Ευρωπαϊκή   Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Σχήμα Διοίκησης / Διαχείρισης της Πράξης

Το «Σχήμα Διοίκησης / Διαχείρισης της Πράξης» αποτελείται από τα εξής όργανα:

 • το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Ε.Ζ.Ε.
 • τις λειτουργικές μονάδες της Ο.Ε.Ζ.Ε..
 • την Επιτροπή Παραλαβής της Πράξης
 • την Ομάδα Έργου (ΟΕ)
 • τον Υπεύθυνο Έργου
 • τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης
 • την Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων
 • την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων Ωφελούμενων

Η Ομάδα Έργου αποτελείται από:

 • τον Υπεύθυνο Έργου
 • έναν μόνιμο υπάλληλο της Ομοσπονδίας
 • τρεις εξωτερικούς συνεργάτες

Η Ομάδα Έργου (ΟΕ), συντονίζει, διαχειρίζεται και σχεδιάζει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και την οικονομική διαχείριση της Πράξης.

Ανακοινώσεις

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ