ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ – ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(ως προς το ποιοι δηλώνονται Πραγματικοί Δικαιούχοι)

Επείγουσα εγκύκλιος – Ενημέρωση Θέμα: Μητρώο πραγματικών δικαιούχων.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚΒ’ 2443/20-6-2019), Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών δικαιούχων του Ν. 4557/2018 (άρθρα 20 & 21), οι σύλλογοι/ σωματεία πρέπει να τηρούν ειδικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων, το οποίο συνδέεται με το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κ.α) είναι υπόχρεα καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ως οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα. Με βάση την πληροφόρηση από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ως πραγματικοί δικαιούχοι δηλώνονται ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας  ή/και ο διαχειριστής (εφόσον υπάρχει).

Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων. Επιπλέον αυτού και με απόφαση της Αρχής επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Με βάση αυτά, και προκειμένου να εγγραφεί η Ομοσπονδία σας αλλά και τα σωματεία-σύλλογοι μέλη σας στο μητρώο αυτό, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον λογιστή της Ομοσπονδία ή του Σωματείου σας ώστε να συλλέξετε τα στοιχεία που απαιτούνται για να καταχωρηθούν εγκαίρως στο ειδικό μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα και τα Σωματεία μέλη σας για την εν λόγω υποχρέωση και τις σχετικές ενέργειες που πρέπει να κάνουν.

Καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης στο σχετικό μητρώο έχει οριστεί η 1/11/2019.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η ΓΣΕΒΕΕ έχει ήδη στείλει επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών ζητώντας την εξαίρεση της κατηγορίας μας από την παραπάνω υποχρέωση ή τουλάχιστον την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο και μέχρι να διαπιστωθεί η δυνατότητα του Υπουργείου Οικονομικών να τροποποιήσει την κείμενη νομοθεσία, καθώς αποτελεί Ευρωπαϊκή Οδηγία, σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση στο εν λόγω Μητρώο.