“ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5002765)”

epa

Ανάρτηση σχετικών εγγράφων και πληροφοριών για την ένταξή στο πρόγραμμα «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής»

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμό για το έργο : «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής»

Προκήρυξη Σύμβασης Έργου για την: «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής»

Ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ
)


Για πληροφορίες για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα παρακαλούμε να συμπληρώσετε την φόρμα που ακολουθεί :

Ερωτήσεις – Απαντήσεις – Διευκρινήσεις

Απάντηση σε ερώτηση του Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

ΠΡΟΣ: ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του υπ’ αρ. πρωτ. 79732/27-7-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠΨΜΤΛΡ-ΘΞΔ)εγγράφου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού / ΕΥΣΕΚΤ»

Σχετ. : Το από 01/09/2020 έγγραφό σας αναρτημένο στο ΕΣΗΔΙΣ

Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι κατάρτισης οφείλουν να τηρούν την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν το επάγγελμα και τη δραστηριότητά τους.
Tο Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), σύμφωνα με το οποίο επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός γενικού πλαισίου ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την Προγραμματική Περίοδο 2014 –2020, έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ζ του υπ’ αρ. πρωτ. 79732/27-7-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠΨΜΤΛΡ-ΘΞΔ) εγγράφου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού / ΕΥΣΕΚΤ. Το τεύχος διακήρυξης που αφορά το έργο «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ωφελουμένων» της Πράξης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5002765 δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με το ΣΔΕ, έλαβε την με ΑΠ ΕΥΔ 3410/B3/788/23.06.2020 Απόφαση θετικής γνώμης από τη Διαχειριστική αρχή του ΕΠΑΝΕΚ και είναι σύμφωνο με τους όρους της απόφασης ένταξης της Πράξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΚΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΚΟΣ