ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-20

Ανακοίνωση ΓΣΕΒΕΕ

ΑΠ.: 44475 \Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2020


Προς: Ομοσπονδίες Μέλη ΓΣΕΒΕΕ ( με την παράκληση να ενημερωθούν οι Πρωτοβάθμιες οργανώσεις)


Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι, με τον ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α’ 177/15-09-2020) και συγκεκριμένα με το άρθρο 25 ( ΜΕΡΟΣ B΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ) «Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών», η θητεία των διοικητικών οργάνων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ.1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) , καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία έχει παραταθεί με το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (Α΄104) έως τις 30.09.2020, ), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 70 ( ΜΕΡΟΣ Θ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) « Χρήση νέων τεχνολογιών για τη συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων και άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου», κάθε σωματείο ή άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα
ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Σας υπενθυμίζουμε ότι, η σύγκληση και η λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων των σωματείων μας ρυθμίζονται από το άρθρο 5 του ν. 1712/87, όπως ισχύει. Επομένως ΔΕΝ μπορούν να διεξαχθούν αρχαιρεσίες με την χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών.