ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορτής του Πάσχα

ΘΕΜΑ: «Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορτής του Πάσχα» (επισυναπτεται):

 Η παραπανω εγκύκλιος έχει ως σκοπό την υπενθύμιση για εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει του Πάσχα και ειδικότερα την υπενθύμιση της ορθής εφαρμογής και της πιστής τήρησης των εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία καθ’όλη τη διάρκεια της πανδημίας από τον κορωνοιό SARS-COV-2, αναφορικά με επιχειρήσεις, δραστηριότητες και υπηρεσίες που από τη λειτουργία τους δύναται να τεθεί σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία.

Οι Υγειονομικές Αρχές καλούνται να ενημερώνουν με τη σειρά τους, τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος για τα τρέχοντα κάθε φορά αυξημένα μέτρα Υγιεινής και τα κρίσιμα σημεία αυτοελέγχου.

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηροί τόσο ως προς το ατομικό επίπεδο υγιεινής των υπαλλήλων ευθύνης τους, όσο και ως προς την εφαρμογή μέτρων όπως αυτά προβλέπονται σε επίπεδο επιχείρησης.

Ειδικότερα, εφιστάται η προσοχή:

Α. στην πιστή και ορθή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής των χειριστών τροφίμων, (επισταμένο πλύσιμο χερών, χρήση μάσκας, χρήση μέσων ατομικής προστασίας όπου αυτά χρειάζονται, ορθή εφαρμογή γαντιών, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ κ.λ.π 

Β. στην πιστή και ορθή εφαρμογή των Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής ανάλογα με το είδος της επιχείρησης κατά τη διάρκεια όλης της παραγωγικής αλυσίδας, έως και τη διάθεσή του τελικού προϊόντος προς στον καταναλωτή και πιο συγκεκριμένα κατά την παρασκευή, μεταποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά διακίνηση και διάθεση αυτού.

Γ. στην πιστή τήρηση των μέτρων σχετικά με τις αποστάσεις μεταξύ των πελατών και εργαζομένων, καλό αερισμό των χώρων, κ.λ.π

Στο πλαίσιο των υγειονομικών ελέγχων που ήδη διενεργούνται σε όλη την επικράτεια από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και ενόψει της εορταστικής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο κινδύνου που χαρακτηρίζει εκάστη επιχείρηση προτεραιότητα οφείλει να δοθεί στα εξής:

-Ενδελεχή υγειονομικό έλεγχο για την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών:

· Των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως υπεραγορές τροφίμων, αρτοποιεία,  ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες, των επιχειρήσεων παρασκευής και προσφοράς γεύματος με διανομή κατοίκον ή κατανάλωσης εκτός του καταστήματος.

· Των υπαίθριων – λαϊκών αγορών, των επιχειρήσεων αναψυχής, των οχημάτων μεταφοράς τροφίμων και ποτών κλπ.

· Τον υγειονομικό έλεγχο γενικότερα σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής, διάθεσης, διανομής κυρίως ευαλλοίωτων τροφίμων για την αποφυγή τροφιμογενών νοσημάτων.

Οι ανωτέρω υγειονομικοί έλεγχοι καθώς λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτό το κλίμα της εξελισσόμενης υγειονομικής κρίσης, από την οποία ανέκυψαν νέες μορφές επιχειρηματικότητας αποτελούν πρόκληση για προγραμματισμένους και οργανωμένους υγειονομικούς ελέγχους δράσεις, εκ μέρους των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο η υγεία των εργαζομένων, όσο και των επιθεωρητών και φυσικά να διασφαλίζεται η ποιότητα του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας προς τον καταναλωτή, με απώτερο στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, οι υγειονομικοί έλεγχοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:

· Τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, οι οποίες λειτουργούν μέσα από τηλεφωνικές ή διαδικτυακές πλατφόρμες και έχουν επωμιστεί μεγάλο φόρτο εργασίας, ενώ σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η ύπαρξη επιπλέον χώρων παρασκευής γευμάτων. Τέτοιοι χώροι πρέπει να τίθενται σε προτεραιότητα από τους Επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας, ώστε να ελέγχεται η νομιμότητά τους, ο ορθός εξοπλισμός τους, η τήρηση κανόνων ορθής πρακτικής κλπ.

· Την αύξηση κατά την εορταστική περίοδο μεταφοράς γευμάτων με οχήματα, προκειμένου να γίνεται επισταμένος υγειονομικός έλεγχος σε όλη την αλυσίδα μεταφοράς των γευμάτων. Παράλληλα, πρέπει να ελέγχεται ο χρόνος παράδοσης, η θερμοκρασία συντήρησης, η υγιεινή μεταφορικού μέσου κ.λ.π

· Τον μεγάλο όγκο αποθηκευμένων α’ υλών, που μπορεί να προκύψει κατά την περίοδο πριν τον εορτασμό Πάσχα, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής ποιοτικός έλεγχος αυτών. Για τη διενέργεια των ελέγχων, τα ελεγκτικά κλιμάκια πρέπει: 

Ø να κάνουν χρήση των Προτυποποιημένων Φύλλων Ελέγχου, σύμφωνα με την ανωτ. 4 σχετ. Υγειονομική Διάταξη να επιδίδεται μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων Ø να επιδεικνύεται πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες-υπευθύνους, πάντοτε στο πλαίσιο της πιστής εφαρμογής της κείμενης υγειονομικής νομοθεσίας και των οδηγιών κατά της διασποράς του κορωνοιού SARS-COV-2.

Ø Να διασφαλίζεται η ελάχιστη χρονικά αναγκαία παρουσία των επιθεωρητών –ελεγκτών στον χώρο ελέγχου προκειμένου να διεκπεραιωθεί άμεσα ο Υγειονομικός Έλεγχος, έχοντας λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης προς αποφυγή της διασποράς από τον κορωνοιό SARS –COV-2 εντός των επιχειρήσεων, προκειμένου να μην διακυβεύεται η ασφάλεια των ίδιων των Επιθεωρητών, των εργαζομένων και ταυτόχρονα των προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να διασφαλίζονται τα κάτωθι:

· Ο περιορισμός του αριθμού των παρευρισκόμενων σε κλειστούς χώρους, η μείωση της διάρκειας παραμονής τους ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για ιδιωτικό ή δημόσιο – εσωτερικό ή εξωτερικό εργασιακό χώρο.

· Η τήρηση φυσικής απόστασης τουλάχιστον 1,5-2 μέτρα μεταξύ των ατόμων.

· Η τήρηση της Υγιεινής των χεριών.

· Η τήρηση της προστατευτικής μάσκας προσώπου, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική ΚΥΑ.

· Ο καλός αερισμός των χώρων με φρέσκο αέρα για όσο το δυνατόν τακτικότερα και όσο περισσότερο χρόνο γίνεται και η καλή λειτουργία των κλιματιστικών