Διαγραφή διοξειδίου του τιτανίου (E171) από τον κατάλογο των προσθέτων τροφίμων

Ενημέρωση από ΕΦΕΤ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/63 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Ιανουαρίου 2022
για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το πρόσθετο τροφίμων διοξείδιο του τιτανίου (E 171)