ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΟΕΖΕ), στο πλαίσιο της 4ης ΄Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρωπίνου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής» με Κωδ. ΟΠΣ 5002765 και έπειτα από την ολοκλήρωση της συλλογής και της επεξεργασίας των υποβληθεισών αιτήσεων, προβαίνει στη Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα των Επιτυχόντων και Επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά, καθώς και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελούμενων, (σύμφωνα με την κατανομή των ωφελούμενων ανά Περιφέρεια και συγκεκριμένα για τις Περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Αττική, Στερεά Ελλάδα).

Επισημαίνεται πως οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά κατηγορία περιφερειών. Οι αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως στην Ο.Ε.Ζ.Ε. Εμμανουήλ Μπενάκη 16, Αθήνα 106 78 ,ή με e-mail στο oezeapp@gmail.com, ήτοι μέχρι και την Τετάρτη 05 Απριλίου 2023 και ώρα 24:00, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στην Πρόσκληση. Στην περίπτωση της υποβολής της ένστασης στα Γραφεία της ΟΕΖΕ αυτό μπορεί να γίνει εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 15:00 έως και τις 05/04/2023.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2023